Ban chỉ đạo

Hình ảnh

Flora Peyvandi, MD, Tiến sĩ (Đồng chủ tịch)

Hình ảnh

David Lillicrap, MD
(Đồng chủ tịch)

Hình ảnh

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Hình ảnh

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

Hình ảnh

K. John Pasi, MB ChB, Tiến sĩ, FRCP, FRCPath, FRCPCH

Hình ảnh

Glenn F. Pierce, MD, Tiến sĩ

Hình ảnh

Steven W. ống, MD

Hình ảnh

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Hình ảnh

Thierry VandenDriessche, Tiến sĩ