Tăng động của yếu tố IX Padua (R338L) phụ thuộc vào hoạt động của yếu tố đồng yếu tố VIIIa
ISTH công bố ra mắt Sáng kiến ​​giáo dục toàn cầu mới trong liệu pháp gen cho bệnh Hemophilia
Kháng thể liên quan đến Adenovirus ở Anh Nhóm bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia