Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người

Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người

Salas D, et al. Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người. Adv máu. 2019; 10: 2632-2641.