Những tiến bộ và thách thức đối với liệu pháp gen Hemophilia

Những tiến bộ và thách thức đối với liệu pháp gen Hemophilia

Batty P, Lillicrap D. Những tiến bộ và thách thức đối với liệu pháp gen bệnh Hemophilia.
Di truyền học phân tử của con người. 2019; 28: R95-R101.