Hoạt động của yếu tố IX được cải tiến sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs

Hoạt động của yếu tố IX được cải tiến sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs

Spronck EA, et al. Hoạt động của yếu tố IX nâng cao sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs. Phương pháp Mol Ther. 2019; 15: 221-231.