Liệu pháp gen của BioMarin cho bệnh Hemophilia A tiếp tục ngăn chặn chảy máu sau bốn năm, thử nghiệm cho thấy

Liệu pháp gen của BioMarin cho bệnh Hemophilia A tiếp tục ngăn chặn chảy máu sau bốn năm, thử nghiệm cho thấy

Tin tức Hemophilia hôm nay