Tăng động của yếu tố IX Padua (R338L) phụ thuộc vào hoạt động của yếu tố đồng yếu tố VIIIa
Làm thế nào để thảo luận về liệu pháp gen cho Haemophilia? Một quan điểm của bệnh nhân và bác sĩ
ISTH công bố ra mắt Sáng kiến ​​giáo dục toàn cầu mới trong liệu pháp gen cho bệnh Hemophilia
Kháng thể liên quan đến Adenovirus ở Anh Nhóm bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia