Mga Pagsulong at Mga Hamon para sa Hemophilia Gene Therapy

Mga Pagsulong at Mga Hamon para sa Hemophilia Gene Therapy

Batty P, Lillicrap D. Pagsulong at mga hamon para sa therapy sa hemophilia gene.
Human Molecular Genetics. 2019; 28: R95-R101.