ISTH ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ด้านการศึกษาระดับโลกด้านยีนบำบัดสำหรับฮีโมฟีเลีย
สมาธิสั้นของปัจจัยทรงเครื่องปาดัว (R338L) ขึ้นอยู่กับกิจกรรมปัจจัย VIIIa Cofactor
จะพูดถึงการบำบัดด้วยยีนสำหรับ Haemophilia ได้อย่างไร มุมมองของผู้ป่วยและแพทย์