มุมมองของผู้ป่วยต่อการรักษาแบบใหม่ในฮีโมฟีเลีย A: การศึกษาเชิงคุณภาพ

มุมมองของผู้ป่วยต่อการรักษาแบบใหม่ในฮีโมฟีเลีย A: การศึกษาเชิงคุณภาพ

Van Balen EC และคณะ มุมมองของผู้ป่วยต่อการรักษาแบบใหม่ในฮีโมฟีเลีย A: การศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ป่วย. 2019 6 พ.ย. [Epub ก่อนพิมพ์]