ความก้าวหน้าและความท้าทายในการรักษาด้วยยีนฮีโมฟีเลีย

ความก้าวหน้าและความท้าทายในการรักษาด้วยยีนฮีโมฟีเลีย

Batty P, Lillicrap D. ความก้าวหน้าและความท้าทายสำหรับการรักษาด้วยยีนฮีโมฟีเลีย
พันธุศาสตร์โมเลกุลของมนุษย์. 2019; 28: R95-R101