Enhanced Factor IX กิจกรรมหลังการบริหาร AAV5-R338L "Padua" Factor IX กับ AAV5 WT Human Factor IX ใน NHPs

Enhanced Factor IX กิจกรรมหลังการบริหาร AAV5-R338L "Padua" Factor IX กับ AAV5 WT Human Factor IX ใน NHPs

Spronck EA และอื่น ๆ Enhanced Factor IX กิจกรรมหลังการบริหาร AAV5-R338L "Padua" Factor IX กับ AAV5 WT Human Factor IX ใน NHPs วิธีการขัดโมล. 2019; 15: 221 231-