คณะกรรมการอำนวยการ

ภาพ

Flora Peyvandi, MD, PhD (ประธานร่วม)

ภาพ

David Lillicrap, MD
(Co-Chair)

ภาพ

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

ภาพ

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

ภาพ

K. John Pasi, MB ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH

ภาพ

Glenn F. Pierce, MD, PhD

ภาพ

Steven W. Pipe, MD

ภาพ

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

ภาพ

Thierry VandenDriessche, PhD