Të dhënat tregojnë potencialin e terapisë së gjenit roktavian për hemofilinë A

Të dhënat tregojnë potencialin e terapisë së gjenit roktavian për hemofilinë A

Lajmet e hemofilisë sot