Gatishmëria HTC: Një perspektivë globale
Gatishmëria HTC: Një perspektivë multidisiplinare
Interpretimi i dozave të vektorit në Hemofilia Gjen Terapitë Klinike
Terapia e gjeneve të hemofilisë tek pacientët me histori të frenuesve
Monitorim Afatgjatë Pas Terapisë së Gjeneve të Hemofilisë