Kushtet e Përdorimit

Përfshirë politikën e privatësisë
Për faqet e internetit të operuara ose të kontrolluara
by
Shoqëria Ndërkombëtare mbi Trombozën dhe Hememostazën ("ISTH")

P USRDORIMI I WEBITE DHE KQURKESA QCESNDRONI PSRMBAJTJEN N T KUSHTET E PERDORIMIT

Nëse ju (dhe kujdestari juaj, nëse është e zbatueshme siç përshkruhet më poshtë) nuk jeni dakord të bindeni nga këto Kushte të Përdorimit, mos hyrni ose përdorni ndonjë pjesë të kësaj faqe interneti ose përdorni ndonjë shërbim ose softuer për të hyrë ose përdorur këtë faqe interneti. Qasja ose përdorimi i faqes në internet në çfarëdo mënyre nënkupton marrëveshjen tuaj për këto Kushte të Përdorimit.

E RNDSISHME: PERSRDORUAR P USR PRDORIMET E SHENJS S UN SHUMS;
P USRDORIMI TEK TEK KRKONI PSRMBAJTJA GUARDIAN.

 • Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, juve ju është e ndaluar të përdorni faqen tonë. Kujdestarët e fëmijëve që janë nën moshën 13 vjeç u kërkohet të kufizojnë një përdorim të tillë.
 • Personat midis moshës 13 dhe 18 vjeç (ose, nëse janë më të larta, mosha e moshës madhore në juridiksionin ku ndodhen) u lejohet të përdorin këtë sit vetëm me pëlqimin e kujdestarëve të tyre, dhe vetëm nëse ata dhe kujdestarët e tyre në në emër të dakordohen të jenë të detyruar nga këto Kushte të Përdorimit.

TABELA E PËRMBAJTJES

Fushëveprimi i marrëveshjes
Fjalëkalimi dhe siguria
Sjellja e përdoruesit
Përdorimi i Përmbajtjes
Paraqitjet tuaja në faqet tona të internetit
Ndërprerja e Shërbimit
Efekti i përfundimit
Mohimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë
Përmbajtja dhe lidhjet e palëve të treta
Dëmshpërblim
Markat dhe të drejtat e autorit
Eksport
Modifikimi i Kushteve
Asnjë Agjenci
Pa heqje dorë
Ligji i zbatueshëm dhe vendi i ngjarjes
Politika e anulimit / rimbursimit
Pjesshme
POLITIKA E PRIVATËSISË

Fushëveprimi i marrëveshjes

Këto Kushte të Përdorimit ("Kushtet") vlejnë për secilin Uebfaqe ISTH, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në to gjeneterapia.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, faqet e internetit të ndryshme të ISTH, Kongreset e kaluara, të tanishme dhe të ardhshme, Takimet, dhe nën-komitetet, dhe çdo faqe tjetër në internet në të cilën janë postuar këto Kushte.

Këto kushte përbëjnë tërë marrëveshjen midis jush dhe ISTH dhe cilindo entitet që kontrollon, ose kontrollohen nga, ose janë të lidhur ose nën kontroll të përbashkët, ISTH (referuar kolektivisht gjatë gjithë këtyre kushteve si "ne", "ne" ose " tonë ") dhe përbëjnë të gjithë marrëveshjen në lidhje me Shërbimet tona Online, duke suprimuar të gjitha deklaratat e mëparshme ose bashkëkohore, qoftë elektronike, me gojë ose me shkrim.

Vini re se terma të veçantë mund të zbatohen për disa nga shërbimet e ofruara në faqet e internetit të ISTH. Termsdo term i veçantë do të postohet në lidhje me shërbimin në fuqi dhe janë përveç këtyre kushteve. Në rast të një konflikti midis këtyre kushteve dhe kushteve të veçanta, termat e veçantë do të mbizotërojnë mbi këto Kushte.

Ju e pranoni që këto Kushte janë mbështetur nga konsiderata e arsyeshme dhe e vlefshme (siç është përdorimi juaj i faqes sonë të internetit ose marrja e informacionit dhe materialeve të disponueshme në ose përmes një uebfaqe ISTH), marrja dhe përshtatshmëria e të cilave pranohet.

Fjalëkalimi dhe siguria

Pjesë e faqeve të internetit të ISTH janë të sigurta dhe mund t'ju kërkojnë të regjistroheni në mënyrë që të merrni pjesë në ato zona. Llogaritë e përdoruesve të lëshuara për faqet e internetit të ISTH janë vetëm për përdorim individual dhe ju jeni vetëm përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të emrit dhe fjalëkalimit tuaj të përdoruesit. Ju pranoni të siguroni informacion të saktë dhe të plotë për veten tuaj kur regjistroheni ose siguroni ndryshe informacione në lidhje me llogarinë tuaj dhe për të azhurnuar të dhënat e llogarisë tuaj për t'i mbajtur ato të sakta dhe të plota dhe të dilni kur përfundoni çdo seancë. Ju pranoni që ne mund të ruajmë dhe përdorim informacionin që ju jepni për mirëmbajtjen e llogarisë tuaj. Ju gjithashtu pranoni të mos keqpërfaqësoni identitetin ose lidhjen tuaj me ndonjë person ose entitet, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) duke përdorur emrin e përdoruesit, fjalëkalimin ose informacione të tjera të llogarisë. Shkeljet e sistemeve tona të sigurisë mund të rezultojnë në përgjegjësi civile ose penale. Ju pranoni të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose llogarisë tuaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Ne do të bëjmë çdo përpjekje për të siguruar sigurinë tuaj në internet, por nuk mund dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që rrjedh nga mosrespektimi juaj i këtyre dispozitave.

Duke hyrë ose duke përdorur këtë faqe interneti, ose duke përdorur ndonjë shërbim ose softuer që hyni ose përdorin këtë faqe në internet, ju pranoni kushtet e këtyre Kushteve të Përdorimit, përfshirë politikën tonë të privatësisë, pasi ato kohët e fundit janë ndryshuar. Politika e privatësisë dhe pjesa tjetër e këtyre kushteve të përdorimit mund të ndryshohen herë pas here, dhe kështu duhet të siguroheni që jeni njohur me versionin aktual.

Sjellja e përdoruesit

Uebfaqet tona janë të destinuara për përfitimin e anëtarëve tanë dhe përdoruesve të tjerë për të promovuar shkëmbimin e informacionit, arsimit dhe mësimit në këtë fushë. Ju pranoni të përdorni këtë faqe interneti vetëm për qëllime të tilla. Ju nuk mund ta përdorni këtë faqe interneti për ndonjë qëllim tjetër, përfshirë ndonjë qëllim biznesi ose tregtar, pa pëlqimin e shprehur paraprak me shkrim të ISTH. Usedo përdorim komercial i paautorizuar i këtij ose ndonjë faqe në internet, server ose shërbime të lidhura, ose rishitja e shërbimeve të ndërlidhura është e ndaluar shprehimisht.

Si kusht i përdorimit tuaj të këtyre shërbimeve, ju pranoni shprehimisht që ju nuk do të përdorni uebfaqen, softuerin, ose produkte ose shërbime të tjera për çfarëdo qëllimi që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto Kushte. Ju pranoni të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshëm vendor, shtetëror, kombëtar dhe ndërkombëtar dhe janë vetëm përgjegjës për të gjitha veprimet ose lëshimet që ndodhin kur jeni regjistruar, përfshirë përmbajtjen e çdo informacioni të paraqitur ose postuar në këtë faqe interneti.

Përdorimi i Përmbajtjes

Të gjitha informacionet, skedarët, materialet, funksionet dhe përmbajtjet e tjera të arritshme nga çdo faqe në internet ISTH, ose kontrolluar ndryshe nga ISTH ("Përmbajtja") është materiali pronësor i ISTH ose palës që siguroi ose licencoi përmbajtjen në ISTH. Dorëzimi i përmbajtjes nuk ju transferon të drejtat e pronarit në përmbajtje. Anydo aftësi e shkarkimit ose shtypjes është vetëm një strehim për ju dhe nuk do të përbëjë një grant, heqje dorë, ose kufizim tjetër të ndonjë të drejte të pronarëve të të drejtave të autorit në çdo Përmbajtje. Ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, shpërndani, shfaqni, dërgoni, kryeni, riprodhoni, botoni, licenconi, krijoni vepra derivative nga, transferoni, ose shesni ndonjë informacion, përmbajtje, softuer, produkte ose shërbime të marra nga, ose lidhur ndryshe me çfarëdo ISTH website.

Anydo përmbajtje në çdo uebfaqe ISTH që është konfiguruar për shkarkim, siç janë modulet e të mësuarit, shkarkime të tjera të punëtorive dhe burimet e tjera, mund të shkarkohen vetëm për përdorimin tuaj personal, jo-komercial, me kusht që të mos: (a) hiqni, ndryshoni ose modifikoni çdo të drejtë të autorit, markën tregtare, emrin tregtar, markën e shërbimit ose njoftimet e tjera të pronarit; (b) modifikoni përmbajtjen; ose (c) të përdorin përmbajtjen në një mënyrë që sugjeron një lidhje me ISTH përveç atributeve të kërkuara të burimit.

Anydo shkarkim softuerësh, përfshirë çdo skedar ose imazh të përfshirë ose prodhuar nga programi, që ofrohen në një faqe interneti ISTH janë të licencuara për ju vetëm për përdorimin tuaj personal. Pronari i të gjithë programeve të licencuara, qoftë një palë e tretë ose ISTH, mban të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në program dhe nuk mund të jeni ju vetë ose të ndihmoni dikë tjetër për të kopjuar, shpërndarë ose shfrytëzuar ndryshe programin ose dekompiluar, inxhinier të kundërt ose në mënyrë tjetër të përpiqet për të zbuluar ndonjë prej kodit burimor. Ju e pranoni që Përmbajtja e caktuar mund të përfshijë teknologjinë e sigurisë që kufizon përdorimin tuaj të një përmbajtje të tillë dhe që, pavarësisht nëse përmbajtja është e kufizuar nga teknologjia e sigurisë, ju do të përdorni Përmbajtjen në përputhje me rregullat e zbatimit të zbatueshëm të krijuar nga ISTH dhe licencuesit e tij, dhe se çdo përdorimi tjetër i përmbajtjes mund të përbëjë një shkelje të së drejtës së autorit.

Ju jeni përgjegjës për të mbrojtur çdo përmbajtje që shkarkoni dhe ISTH nuk do të jetë përgjegjës për Përmbajtjen që humbet, shkatërrohet ose dëmtohet për ndonjë arsye. ISTH rezervon të drejtën për të ndryshuar çdo përmbajtje, si dhe mundësinë për të hyrë në ndonjë përmbajtje të veçantë, pa paralajmërim. Ju e pranoni që, nëse bëjmë një ndryshim të tillë, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni përmbajtjen në të njëjtën masë si përpara këtij ndryshimi dhe se ISTH nuk do të ketë përgjegjësi ndaj jush në një rast të tillë. Mallrat e ndërprera ose të padisponueshme gjithashtu mund të hiqen nga faqja jonë e internetit. Nëse nuk jeni në gjendje të gjeni një produkt, një shërbim ose informacion që ju kujtoni nga një vizitë e mëparshme, ju lutemi na dërgoni një email dhe ne do të bëjmë çdo përpjekje për t'ju ndihmuar.

ISTH nuk mund dhe nuk garanton përmbajtjen ose sigurinë e skedarëve elektronikë të vendosur në faqet tona. Prandaj, ne nuk mund të sigurojmë që përdoruesit nuk do t'i ekspozohen materialit të papërshtatshëm. Më tej, të gjithë përdoruesit duhet të pranojnë që njohuritë shkencore zgjerohen dhe ndryshojnë përgjithmonë. ISTH nuk garanton saktësinë e çdo informacioni të postuar në faqet e tij të internetit; dhe asnjë profesionist apo pacient nuk duhet të mbështetet në informacionin e dhënë në faqet tona të internetit si zëvendësim për zbatimin e duhur të gjykimit mjekësor bazuar në ekzaminimin e pacientit individual dhe standardet e duhura të kujdesit ndaj pacientit. ISTH nuk bën rekomandime të trajtimit të individualizuara ose nuk jep këshilla që garantohet të jenë të sakta ose të zbatueshme për çdo pacient të veçantë individual.

Paraqitjet tuaja në faqet tona të internetit

Ne mund të kërkojmë ose të bëjmë të qartë që të paraqisni, postoni, ngarkoni, ngulitni, shfaqni, komunikoni ose shpërndani ndryshe mesazhe, ide, koncepte, vizatime, fotografi, grafikë, video, ose materiale ose informacione të tjera përmes një faqe interneti ISTH ("Paraqitjet") . Ju lutemi mos bëni asnjë Parashtresë në ose përmes faqeve të internetit që ne nuk ju kërkojmë shprehimisht ose nuk ju mundësojmë t'i paraqisni. Politikat tona në lidhje me Paraqitjet zbatohen pavarësisht nëse kërkojmë ndonjë Parashtrim të marrë në ose përmes faqeve të internetit.

Disa nga faqet e internetit tona mund të përmbajnë shërbime të komunikimit të ofruara përmes forumeve, shërbimeve të bordit të buletinit, zonave të bisedave, bordeve të mesazheve, grupeve të lajmeve, komuniteteve, faqeve të internetit personale, kalendarëve dhe / ose mesazheve ose veçorive të tjera të komunikimit të dizajnuara për t'ju lejuar të komunikoni me të tjerët. Ju pranoni të përdorni shërbime të tilla të komunikimit vetëm për të bërë dhe marrë Paraqitje që kanë të bëjnë me shërbimin e veçantë të komunikimit dhe në përputhje me këto Kushte.

Ju pranoni që nuk do të postoni, dërgoni, publikoni ose transmetoni ndonjë Parashtresë që:

 • Shkel çdo të drejtë të autorit, patentës, markës tregtare, sekretit tregtar, pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera pronësore ose kontraktuale; ose
 • Reklamon ndonjë përpjekje tregtare ose biznesi (për shembull, duke ofruar produkte ose shërbime) ose përndryshe angazhohet në ndonjë aktivitet tregtar (për shembull, kryerjen e vizatimeve ose konkurseve, shfaqjen e banderolave ​​të sponsorizimit, dhe / ose kërkimin e mallrave ose shërbimeve), përveç siç mund të autorizohet posaçërisht nga na;
 • Harms ose në mënyrë të arsyeshme mund të pritet të dëmtojë çdo person ose entitet, duke përfshirë por jo të kufizuar në materiale që janë shkelje të intimitetit, shpifës, abuzimit, ngacmimit, kërcënimit ose shfrytëzimit ose dëmtimit të fëmijëve duke i ekspozuar ata në përmbajtje të papërshtatshme; ose
 • Illegalshtë i paligjshëm ose inkurajon, mbron ose diskuton veprimtari të paligjshme; ose
 • Kërkon, ose mbledh në mënyrë të hapur, informacion personal ose personalisht të identifikueshëm për ose nga të tjerët; ose
 • Përfshinë programe që përmbajnë viruse, krimba dhe / ose kuaj Trojan ose ndonjë kod tjetër kompjuteri, skedarë ose programe të krijuara për të ndërprerë, shkatërruar ose kufizuar përdorimin ose kënaqësinë e ndonjë faqe në internet; ose
 • Përndryshe shkel çdo dispozitë të këtyre kushteve.

ISTH nuk e miraton asnjë Paraqitje dhe mohon shprehimisht çdo përgjegjësi në lidhje me çdo Paraqitje. ISTH mund të refuzojë ose heqë çdo Paraqitje që, me gjykimin e saj të vetëm, i shkel këto Kushte. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo Paraqitje që paraqisni në cilindo nga uebfaqet tona.

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se në disa raste, Paraqitjet tuaja janë komunikime publike, jo private. Kur përdorni zonat e faqeve të internetit që shfaqin publikisht Paraqitjet, duhet të supozoni se çdo Parashtresë që ju bëni këtyre zonave gjithashtu është subjekt i bërjes publike. Asnjëherë nuk duhet të postoni ndonjë mesazh që nuk do t’ia dilte mendja të shihej në një tabelë buletini shkollash ose komuniteti ose në gazetën lokale. Intimiteti i të tjerëve gjithashtu duhet të respektohet në çdo kohë. Nëse keni nevojë për leje për të përdorur ndonjë fotografi, shkrime ose material tjetër ose çfarëdo informacioni identifikues të përfshirë në një Parashtresë, ju jeni përgjegjës për të marrë dokumentacionin e një leje të tillë përpara se të postoni Dorëzimin. Ne mund të ndalojmë ose heqim Paraqitjet e caktuara që janë postuar në zona publike të faqeve tona, në përputhje me politikat tona, por ne nuk kemi asnjë detyrë të përgjithshme të monitorojmë postimin publik të Paraqitjeve në fusha të tilla. Kur shpalosni vullnetarisht çdo informacion personal (i cili përcaktohet më tej në Politikën tonë të Intimitetit) përmes çdo Parashtrimi në një zonë publike, ato informacione mund të shikohen, mblidhen dhe përdoren nga të tjerët dhe mund të rezultojnë në mesazhe të padëshiruara nga njerëz të tjerë, për të cilat do të nuk kanë përgjegjësi.

Duke ofruar Paraqitjet në cilindo nga faqet tona të internetit, ju jepni me këtë ISTH të drejtën pa licencë, të përhershme, të pakthyeshme, në të gjithë botën, jo-ekskluzive për të riprodhuar, përdorur, kopjuar, shitur, shpërndarë, krijuar vepra derivative nga, të kryejë dhe shfaqni të gjithë ose një pjesë të Dorëzimit në çfarëdo forme, media, ose teknologjie të njohur ose të zhvilluar më vonë. Me përjashtim të rastit të Paraqitjeve të caktuara nga studentë ose mësues që marrin pjesë në ndonjë formë të udhëzimit në internet, ISTH nuk do të kërkohet të trajtojë çdo Parashtrim si konfidencial. Sidoqoftë, ne mund të përdorim Subdo Paraqitje në përpjekjet tona të biznesit (përfshirë pa kufizime, për produkte ose reklama) në një mënyrë në përputhje me politikat tona të privatësisë, pa bërë asnjë përgjegjësi për honorarët ose ndonjë konsideratë tjetër të çfarëdo lloji, dhe nuk do të pësojë asnjë përgjegjësi si rezultat i çdo ngjashmërie që mund të shfaqet në operacionet tona në të ardhmen.

Duke ofruar Paraqitjet në një faqe në internet ISTH, ju gjithashtu përfaqësoni dhe garantoni që Dorëzimi është puna juaj origjinale, nuk shkel asnjë marrëveshje midis jush dhe një palë të tretë dhe nuk do të shkelë ose shkelë ndonjë ligj, marrëveshje ose të drejta të tjera të çfarëdo lloji , e ndonjë pale të tretë, pa kufizime, të drejta që prekin të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare, konkurrencën e padrejtë, kontratën, shpifjet, privatësinë ose publicitetin.

Qasja dhe përdorimi i zonave të sigurta të vendeve ISTH konsiderohet një privilegj i dhënë sipas gjykimit të ISTH. ISTH rezervon të drejtën të monitorojë përdorimin e faqeve të saj në internet për të përcaktuar pajtueshmërinë me këto Kushte, për të hetuar çdo shkelje të raportuar ose të dukshme, dhe për të ndërmarrë çdo veprim që ne sipas gjykimit tonë i gjykon të përshtatshme. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të tërheqim menjëherë hyrjen dhe përdorimin e faqeve tona kur ka arsye të besojmë se kanë ndodhur shkelje të ligjit ose politikave tona. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën që në çdo kohë të zbulojmë çdo informacion siç është e nevojshme për të përmbushur çdo ligj të zbatueshëm, rregullore, proces ligjor ose kërkesë qeveritare, dhe për të modifikuar, refuzuar për të postuar ose për të hequr çdo informacion ose material, tërësisht ose pjesërisht, në diskrecionin tonë të vetëm. Paraqitjet e dhëna për cilindo nga uebfaqet tona mund të jenë subjekt i kufijve të postuar në përdorim, riprodhim dhe / ose shpërndarje dhe ju jeni përgjegjës të respektoni kufizime të tilla në lidhje me çdo Parashtresë që ju ofroni, si dhe çdo material që mund të shkarkoni.

Ndërprerja e Shërbimit

Këto Kushte të Përdorimit përbëjnë një marrëveshje që është e efektshme derisa të përfundojë nga secila palë.

Ju nuk kërkohet të vazhdoni përdorimin e këtyre shërbimeve. Dhe, nëse jeni të pakënaqur me ndonjë aspekt të shërbimeve, ju inkurajoni të kontaktoni Selinë ISTH për të diskutuar shqetësimet tuaja.

Ju mund të na kërkoni të mbyllim llogarinë tuaj në çdo kohë duke na dërguar një email. Ne rezervojmë të drejtën ta ndërpresim këtë marrëveshje, si dhe hyrjen tuaj në cilindo ose në të gjitha faqet e internetit tonë dhe shërbimet përkatëse ose ndonjë pjesë të saj, në çdo kohë, pa njoftim.

Efekti i përfundimit

Pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, nuk do të keni më hyrje ose përdorim të ndonjë pjese të kësaj faqe interneti, ose të përdorni ndonjë shërbim ose softuer për të hyrë ose përdorur këtë faqe interneti. Përfaqësimet, garancitë dhe marrëveshjet tuaja në lidhje me qasjen dhe përdorimin tuaj të së kaluarës do të vazhdojnë në fuqi (për shembull, licencat e dhëna ISTH për përmbajtjen që keni ngarkuar; dhe dëmshpërblimin tuaj kundër shkeljes në lidhje me materiale të tilla), por ju nuk do të bëni detyrime të reja sepse nuk do të ketë përdorim në të ardhmen.

Mohimi dhe Kufizimi i Përgjegjësisë

Ju pranoni që përdorimi i ndonjë pjese të ndonjë prej faqeve të internetit ose shërbimeve tona online është tërësisht në rrezik tuaj. Përmbajtja në faqet tona në internet është dhënë me mirëbesim, "siç është", dhe pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehura ose të nënkuptuara. Në masën më të plotë të lejueshme me ligj, ISTH hedh poshtë të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, nënkuptuar garancitë e tregtueshmërisë dhe përshtatshmërisë për një qëllim të veçantë. ISTH nuk garanton që ndonjë prej uebfaqeve ose materialeve tona në uebfaqe do të jetë i pandërprerë ose pa gabime, që defektet do të korrigjohen, ose që ndonjë nga uebfaqet tona ose serverët që i bëjnë ato në dispozicion janë pa viruse ose komponentë të tjerë të dëmshëm. ISTH nuk garanton ose bën asnjë përfaqësim në lidhje me përdorimin ose rezultatet e përdorimit të përmbajtjes në ndonjë prej faqeve të internetit. Ligji i zbatueshëm nuk mund të lejojë përjashtimin e garancive të nënkuptuara, kështu që përjashtimi i mësipërm mund të mos zbatohet për ju. Ju e pranoni që ne mund të përfshijmë lidhje në uebfaqe të tjera dhe se ISTH nuk ka asnjë kontroll mbi, dhe nuk bën asnjë përfaqësim të çfarëdo lloji në lidhje me uebfaqe të tilla, dhe me këtë ju heqin dorë në mënyrë të pakthyeshme çdo pretendim kundër ISTH në lidhje me çdo uebfaqe të lidhura.

Në asnjë rast ISTH, ose ndonjë person ose entitet i përfshirë në ofrimin e këtyre shërbimeve në internet, nuk do të jetë përgjegjës për dëmet, duke përfshirë, pa kufizime, të drejtpërdrejta, indirekte, ndëshkuese, aktuale, incidente, pasuese, të veçanta, speciale, shembullore ose dëme të tjera , që vijnë si rezultat i përdorimit tuaj ose qasjes në cilindo prej Përmbajtjeve në faqet tona të internetit, ose pamundësisë për të përdorur ose hyrë në faqet tona të internetit, ose që lindin nga ndonjë shkelje e garancisë edhe nëse ISTH është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla. Ju posaçërisht pranoni që ISTH nuk është përgjegjës për sjelljen shpifëse, fyese ose të paligjshme të palëve të treta, duke përfshirë, por jo të kufizuar në të tjerët që janë regjistruar në ndonjë nga faqet e internetit tonë.

Përmbajtja dhe lidhjet e palëve të treta

Kjo uebfaqe mund të jetë e lidhur me uebfaqe të tjera që nuk mirëmbahen, ose nuk lidhen me, ISTH. Linksdo lidhje me uebfaqet e tjera ofrohet si një lehtësi për ju dhe nuk sponsorizohen nga ose janë të lidhur me faqet tona të internetit ose ISTH dhe nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht miratimin tonë të faqes tjetër të internetit ose përmbajtjen e saj. Ne nuk kemi shqyrtuar ndonjë ose të gjitha faqet e internetit të lidhura dhe nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose çfarëdo forme të transmetimit të marrë nga faqet e internetit të lidhura. Uebfaqet e lidhura do të arrihen sipas rrezikut tuaj, dhe ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me përmbajtjen, tërësinë ose saktësinë e faqeve të internetit të lidhura me ndonjë prej faqeve të internetit.

Dëmshpërblim

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mbani ISTH, filialet e tij, bashkëpunëtorët, licencuesit, ofruesit e përmbajtjes, ofruesit e shërbimeve, punonjësit, agjentët, oficerët, drejtorët, përfaqësuesit dhe kontraktuesit ("Palët e dëmshpërbluara") të padëmshme nga çdo shkelje e këtyre kushteve nga ju, duke përfshirë cilindo Paraqitjet ose përdorimi i Përmbajtjes përveç atyre që autorizohen shprehimisht në këto Kushte. Ju pranoni që Palët e Dëmshpërblimit nuk do të kenë asnjë përgjegjësi në lidhje me ndonjë shkelje të tillë, thyerje të pretenduar ose përdorim të paautorizuar, dhe ju pranoni të dëmshpërbleni çdo humbje dhe dëmshpërblim, gjykime, shpërblime, shpenzime, shpenzime, dhe tarifat e avokatëve të palëve të dëmshpërblimit që rrjedhin nga shkelja juaj, shkelja e pretenduar ose përdorimi i paautorizuar. Ju gjithashtu pranoni të mbroni, dëmshpërbloni dhe mbani palët e dëmshpërbluara të padëmshme nga dhe kundër çdo pretendimi të paraqitur nga palët e treta që dalin nga përdorimi juaj i ndonjë prej faqeve të internetit.

Markat dhe të drejtat e autorit

Anydo markë tregtare, marka shërbimi, logoja dhe vepra të mbrojtura nga të drejtat e autorit që shfaqen në këtë faqe interneti janë pronë intelektuale e ISTH ose pronarëve të tyre, të cilët ruajnë të gjitha të drejtat në lidhje me këtë. Usedo përdorim i paautorizuar i një pasurie të tillë intelektuale mund të shkelë ligjet e të drejtave të autorit, ligjet e markës tregtare, ligjet e privatësisë dhe publicitetit, si dhe rregullore dhe statute të tjera të komunikimit. Ne gjithashtu respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve dhe kërkojmë që kushdo që përdor ose hyn në faqen tonë të internetit të bëjë të njëjtën gjë. Nëse besoni se vepra juaj e mbrojtur nga e drejta e kopjimit është kopjuar ose se të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale janë shkelur ndryshe, në zbatim të Ligjit për të Drejtat e Autorit të Mijëvjeçarit, Titulli 17, Kodi i Shteteve të Bashkuara, Seksioni 512 (c) (2) ("Akti i së Drejtës së Mbrojtjes") ), njoftimet për shkelje të pretenduar të së drejtës së autorit duhet t'i dërgohen agjentit tonë të caktuar, si më poshtë:

Shoqëria Ndërkombëtare mbi Trombozën dhe Hememostazën, Inc.
Vëmendje: Ankesa për të drejtat e autorit
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
SHBA

Sipas Ligjit për të Drejtën e Autorit, çdo njoftim për shkelje të pretenduar të dërguar tek ne duhet të jetë me shkrim dhe në thelb të përfshijë sa vijon:

 • Identifikimi i veprës së mbrojtur nga të drejtat e autorit ose prona intelektuale që besoni se është shkelur, ose, nëse artikuj të shumtë në faqen tonë të internetit janë të përfshira nga një njoftim i vetëm, një listë përfaqësuese e veprave të tilla në atë faqe interneti;
 • Identifikimi i materialit për të cilin besoni se është duke shkelur ose objekt i veprimtarisë shkelëse dhe informacioni i arsyeshëm i mjaftueshëm për të na lejuar të gjejmë materialin;
 • Informacione të arsyeshme të mjaftueshme për të na lejuar të lidhemi me ju, të tilla si një adresë, numër telefoni dhe, nëse është e mundur, me një adresë emaili;
 • Një deklaratë që ju keni një besim të mirë se përdorimi i materialit në mënyrën e ankimit nuk është i autorizuar nga pronari, agjenti i tij ose ligji; dhe
 • Një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë, dhe nën dënimin e shkatërrimit, se jeni i autorizuar të veproni në emër të pronarit të një të drejte ekskluzive që pretendohet se është shkelur.

Notdo njoftim që nuk ndjek procedurën e mësipërme do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk mund të marrë përgjigje.

Eksport

Ofrimi i mallrave dhe shërbimeve tona përmes kësaj faqe në internet ose ndonjë uebsajti tjetër (të) ISTH është subjekt i kërkesave të kontrollit të eksportit të Shteteve të Bashkuara dhe sanksioneve ekonomike. Me blerjen e çdo malli ose shërbimi përmes ndonjë faqe në internet ISTH, ju përfaqësoni dhe garantoni që blerja juaj ose ose përdorni komorte me ato kërkesa.

Modifikimi i Kushteve

ISTH rezervon të drejtën, herë pas here, me ose pa paralajmërim për ju, të bëjë ndryshime në këto Kushte në diskrecionin tonë. Përdorimi i vazhdueshëm i ndonjë pjese të kësaj faqe interneti përbën pranimin tuaj të ndryshimeve të tilla. Versioni më i tanishëm i këtyre kushteve, i cili zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme, mund të rishikohet duke klikuar mbi lidhjen "Kushtet e përdorimit", të vendosura në fund të faqes fillestare, në këtë ose në ndonjë faqe interneti ISTH.

Asnjë Agjenci

Ju pranoni që asnjë sipërmarrje e përbashkët, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie nuk ekziston midis jush dhe ISTH si rezultat i këtyre kushteve ose përdorimit të ndonjë faqe në internet ISTH.

Pa heqje dorë

Failuredo dështim për të zbatuar ndonjë nga dispozitat e këtyre kushteve nuk do të interpretohet se është heqje dorë nga e drejta jonë për të zbatuar një dispozitë të tillë.

Ligji i zbatueshëm dhe vendi i ngjarjes

ISTH mban selinë e saj në Shtetin e Karolinës së Veriut, Shtetet e Bashkuara. Ju pranoni që këto Kushtet do të qeverisen dhe interpretohen nga ligjet e Karolinës së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju gjithashtu pranoni që vendi ekskluziv për çdo mosmarrëveshje midis jush dhe ISTH që lind jashtë, ose që ka të bëjë me këto kushte janë në shtetet ose gjykatat federale të Karolinës së Veriut, dhe ju posaçërisht pajtoheni me juridiksionin personal të gjykatave të Karolinës së Veriut. Ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim që Përmbajtja në ndonjë faqe në internet ISTH është e përshtatshme ose e disponueshme për t'u përdorur në ndonjë vend të veçantë. Ata që zgjedhin të hyjnë në faqet tona të internetit veprojnë me iniciativën e tyre dhe janë përgjegjës për respektimin e të gjitha ligjeve në fuqi lokale ose të tjera.

Politika e anulimit / rimbursimit

Të gjitha kërkesat për anulim / rimbursim duhet të dërgohen me shkrim me email te Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.. Për anulimet e anëtarësimit të marra pas 1 janarit të vitit të anëtarësisë së paguar, rimbursimet do të vlerësohen. Asnjë rimbursim nuk do të bëhet pas 30 qershorit të vitit të anëtarësimit të paguar.

Pjesshme

Nëse ndonjë pjesë e këtyre Kushteve të Përdorimit është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo pjesë do të konsiderohet e ndara nga këto Kushte dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e pjesës tjetër të këtyre Kushteve.

 

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Shoqëria Ndërkombëtare për Trombozën dhe Hemostazën ("ISTH") është një organizatë globale e anëtarësimit jo-fitimprurës që avancon kuptimin, parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve trombotike dhe të gjakderdhjes. Ne me vetëdije nuk përpiqemi të kërkojmë ose marrim informacion nga fëmijët. Ne e kuptojmë që ju jeni në dijeni dhe interesoheni për interesat tuaja personale të privatësisë; ne i marrim seriozisht ato interesa.

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe praktikat e ISTH në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe përcakton të drejtat tuaja të privatësisë. Privatësia e informacionit është një përgjegjësi e vazhdueshme dhe ne do të azhurnojmë herë pas here këtë Politikë të Privatësisë ndërsa rishikojmë praktikat tona të të dhënave personale ose miratojmë politika të reja të privatësisë.

Selia e ISTH është në Karolinën e Veriut, Shtetet e Bashkuara. Nëse keni pyetje në lidhje me politikat ose praktikat e të dhënave personale të ISTH, ju lutemi na kontaktoni: 

Shoqëria Ndërkombëtare mbi Trombozën dhe Haemostasis
Vëmendje: Intimitet
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
SHBA
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.
Telefoni: + 1 919 929-3807

 

Si ISTH mbledh dhe përdor / përpunon Informacionin tuaj Personal

Ju mund të përdorni disa nga shërbimet e ISTH pa dhënë ISTH të dhënat tuaja personale. Pjesa më e madhe e informacionit në Uebfaqen tonë është në dispozicion për ata që nuk janë anëtarë të ISTH. Ju mund të shkruani vetëm sasinë minimale të informacionit (emrin dhe informacionin e kontaktit) në profilin tuaj ISTH dhe mund të ndryshoni profilin tuaj në çdo kohë. Për anëtarët e ISTH kërkohet informacion shtesë (detaje më poshtë në seksionin e Anëtarësisë). Disa informacione personale janë të domosdoshme në mënyrë që ISTH të mund t'ju ofrojë shërbimet që keni blerë ose kërkuar, dhe t'ju vërtetojë, në mënyrë që ne ta dimë se jeni ju dhe jo dikush tjetër. Ju mund të menaxhoni pajtimet tuaja ISTH dhe mund të hiqni dorë nga marrja e disa komunikimeve në çdo kohë.

ISTH mund të kërkojë një fjalëkalim, përgjigje sekrete për disa pyetje të sigurisë ose informacion tjetër që do të na lejojnë të identifikojmë llogarinë e një mysafiri ose t'i sigurojmë një mysafir qasje në llogarinë e tyre ose në Shërbime të caktuara në internet. Për shkak se shumë prej produkteve dhe shërbimeve tona janë të dizajnuara për përdorim arsimor, disa nga informacionet personale ose të kontaktit që ne kërkojmë mund të jenë në lidhje me institucionet dhe shkollat ​​në vend të, ose përveç informacionit, në lidhje me vetë mysafirët. Ne gjithashtu mbledhim informacione të ndryshme demografike, të tilla si nëse mysafirët tanë janë mjekë dhe, nëse po, nëse shohin pacientë; hulumtimet dhe specialitetet mjekësore dhe specifikat e mysafirëve tanë; dhe informacione të tjera demografike. Kur ne përdorim ose shoqërojmë informacione të tjera me informacione që mund të përdoren për të identifikuar ose kontaktuar në mënyrë të veçantë një mysafir, kjo informacion tjetër konsiderohet si informacion personal për qëllime të kësaj Politike të Privatësisë.

Për të siguruar që përdoruesit të pajisen me informacione të sakta në lidhje me llogaritë e tyre, dhe përmbajtjen e përshtatur për interesin e këtij përdoruesi, ne mund të kërkojmë informacione personale kur një përdorues regjistron, logon në ose viziton faqet e internetit ose shërbimet e tjera online, ose merr pjesë në aktivitete në faqet tona të internetit.

Ne mund të kërkojmë informacione personale të një përdoruesi kur ato:

 • Hyni në një nga faqet e internetit ose Shërbimet Online
 • Vendosni një urdhër në një nga faqet e internetit tonë për produkte ose shërbime (të tilla si, por nuk kufizohet vetëm në regjistrimin e ngjarjeve);
 • Regjistrohuni ose krijoni një llogari në ndonjë prej faqeve të internetit;
 • Na dërgoni një email ose ndryshe na kontaktoni duke përdorur mjetet në internet që ne kemi siguruar në cilindo nga faqet e internetit, duke përfshirë për shembull veçoritë "Na Kontaktoni";
 • Dorëzoni vlerësime ose rishikime të klientit, dëshmitë, idetë e produktit ose idetë për klasën ose përvojën tjetër arsimore;
 • Regjistrohu për një nga gazetat tona, ose kërko informacion, materiale për marketing ose komunikime të tjera;
 • Merrni pjesë në çdo fushë shoqërore ose komunitare, duke përfshirë për shembull bloge dhe forume; dhe / ose
 • Hyni ndonjë nga konkurset ose promovimet tona.

Siç u përmend më lart, faqet tona të internetit dhe Shërbimet Online gjithashtu mbledhin disa informacione përdorimi automatikisht. Ju lutemi shikoni më poshtë për më shumë informacion.

Ne ndonjëherë plotësojmë informacionin që mbledhim siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë me informacionin që marrim nga burime dhe entitete të tjera. Një informacion i tillë i jashtëm përfshin, por nuk është i kufizuar vetëm në, shpërndarjen e përditësuar, faturimin, dhe informacionin e adresës, dhe informacionin rreth produkteve dhe shërbimeve të përdorura, nga shërbimet e transportuesit ose palë të tjera të treta, siç janë botuesit, organizatorët e kongresit, dhe të tjerët që ofrojnë produkte ose shërbime për ne dhe përdoruesit tanë.

1. Anëtarësia

Kur bëheni një anëtar i ISTH, ne mbledhim informacione për ju, duke përfshirë (por pa u kufizuar në) emrin tuaj, email, adresën e postës, numrin e telefonit, përcaktimin, vendin e punës, vitin e lindjes, fokusin kryesor profesional, recetat, zonën themelore të hulumtimit , dhe zona e specialitetit mjekësor parësor. Për anëtarët e asociuar, ne gjithashtu kërkojmë dëshmi të statusit nga universiteti i një individi. Anëtarët mund të modifikojnë profilin e tyre në çdo kohë për të ndryshuar, shtuar, ose bërë informacion personal personal.

Ne përpunojmë informacionin tuaj personal për shërbimet e anëtarësimit, për t'ju dhënë përfitime nga anëtarët, dhe t'ju informojmë për ngjarje, përmbajtje dhe përfitime ose mundësi të tjera të lidhura me anëtarësimin tuaj në ISTH. ISTH gjithashtu mund të përdorë këtë informacion për të ndihmuar ISTH të kuptojë nevojat dhe interesat e anëtarëve të tij për të siguruar produkte dhe shërbime për të përmbushur nevojat e anëtarëve të saj.

 

2.  Kongrese, Punëtori, Ngjarje, Takime, Kurse On-line, dhe Konferenca

ISTH sponsorizon ngjarje duke përfshirë konferenca personale si Kongreset, si dhe punëtori, kurse edukimi, uebinar dhe takime të Komitetit Shkencor dhe të Standardizimit (SSC) (kolektivisht "ngjarje"). Nëse regjistroheni për një nga ngjarjet tona dhe ju jeni anëtar, ISTH përdor informacionin në llogarinë tuaj të anëtarit për t'ju siguruar informacion dhe shërbime të lidhura me ngjarjen. Nëse nuk jeni anëtar dhe regjistroheni për një nga ngjarjet tona, ne do të mbledhim emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit dhe do ta përdorim atë për t'ju siguruar informacione dhe shërbime të lidhura me ngjarjen.

ISTH gjithashtu mbledh informacion nga prezantuesit dhe ligjëruesit në ngjarjet e tij, duke përfshirë emrin, punëdhënësin dhe informacionin e kontaktit dhe fotografinë. ISTH gjithashtu mund të mbledhë informacione vlerësimi të dhëna vullnetarisht të siguruara nga të pranishmit. ISTH gjithashtu mund të bëjë dhe ruajë një regjistrim të ngjarjes në raste të caktuara.

ISTH mund të mbajë një regjistrim të pjesëmarrjes së një individi në ngjarjet ISTH si pjesëmarrës ose prezantues, i cili mund të përdoret për të siguruar shërbime të anëtarësimit (të tilla si, për shembull, për t'ju treguar për ngjarje dhe botime të tjera). Mund të përdoret gjithashtu për të ndihmuar ISTH të kuptojë nevojat dhe interesat e anëtarëve tanë për të përshtatur më mirë produktet dhe shërbimet tona për t'i përmbushur ato nevoja.

Në bashkëpunim me Akademitë tona, do të keni mundësinë të shkarkoni Aplikacionin e Akademisë ISTH. Aplikacioni ISTH Academy mund të kërkojë identifikuesin e pajisjes të lidhur me pajisjen tuaj. Kur regjistrohet ose porosit në aplikacion, nga Përdoruesi mund të kërkohet të fusë emrin e tij / saj, adresën e postës elektronike, adresën e postës ose detaje të tjera për të ndihmuar në përvojën. Aplikacioni përdor një identifikues të rastësishëm, i cili është një numër sesioni që i atribuohet Përdoruesit ndërsa ai / ajo hyn në sit. Ky numër i sesionit skadohet në këtë sistem Platformë ndërsa Përdoruesi largohet. Informacioni mblidhet nga Përdoruesi kur ai / ajo regjistrohet në Platformë, vendos një porosi, fut informacion, shkruan postime / komente, shton përmbajtje në të preferuarat, siguron vlerësime ose paraqet përmbajtje arsimore (të tilla si dokumente, video, tregime dhe imazhe), janë aktivë në një aktivitet arsimor, shkarkojnë materiale, krijojnë përmbajtje (të tilla si kuize) dhe kur Përdoruesi përdor burimet e pajisjeve mobile (të tilla si kamera ose mikrofoni) për të skanuar kodet e Përgjigjes së Shpejtë (QR), të paraqesë foto, të regjistrojë transmetime dhe të dërgojë materiale edukative. Mund të gjendet Politika e Privatësisë për Aplikacionin Akademia ISTH, e cila organizohet nga një palë e tretë këtu

Nëse një ngjarje sponsorizohet plotësisht ose pjesërisht nga një entitet tjetër përveç ISTH, ISTH mund të sigurojë një listë të pjesëmarrësve për sponsorët, bashkë-sponsorët dhe ekspozuesit. ISTH gjithashtu mund të lejojë sponsorët, bashkë-sponsorët dhe / ose ekspozuesit të ju dërgojnë materiale me postë / e-mail një herë për një ngjarje të sponsorizuar, në këtë rast ISTH do të ndajë adresën tuaj të postës direkt me sponsorin / ekspozuesin. Nëse nuk dëshironi që informacionet tuaja të përfshihen në një listë të pjesëmarrësve ose të merrni informacion nga sponsorë, sponsorizues dhe / ose ekspozues, mund të shprehni preferencat tuaja kur regjistroheni për ngjarje ose mund të kontaktoni ISTH direkt në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë..

 

3.  Publikime

ISTH ofron publikime për anëtarët e tij dhe publikun e gjerë. ISTH mund të sigurojë një lidhje me uebfaqen e një organizate tjetër (për shembull, bazat e të dhënave dhe regjistrat) e cila mund të përmbajë përmbajtje të rëndësishme dhe të dobishme. Për të hyrë në këtë përmbajtje, ju do të lini faqen e internetit ISTH dhe ISTH nuk është përgjegjës ose përgjegjës për përmbajtjen e dhënë nga këto faqe të internetit të palëve të treta ose informacionit personal që ata mund të mbledhin nga ju.

Ju mund të regjistroheni në disa nga botimet e ISTH pa u bërë anëtar. Për shembull, ju mund të regjistroheni për të marrë eNewsletter të ISTH duke na siguruar të paktën emrin dhe mbiemrin tuaj, një adresë emaili dhe vendin në të cilin jetoni. ISTH nuk e ndan këtë informacion me ndonjë palë të tretë përveç që t'ju ofrojë eNewsletters dhe komunikime të tjera nga ISTH për të cilat ISTH beson se mund të jetë me interes.

Ju mund të menaxhoni pajtimet tuaja në ISTH duke u pajtuar ose çregjistruar në çdo kohë. Ju lutemi vini re se nëse e keni vendosur shfletuesin tuaj të bllokojë cookie-t, kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për t'u çabonuar. Nëse keni ndonjë vështirësi në menaxhimin e emailit tuaj ose preferencave të tjera të komunikimit, ju lutemi na kontaktoni në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë..

 

4.  stërvitje

Nëse merrni pjesë në trajnimin ISTH, mund të regjistroheni direkt përmes ISTH dhe ne do të mbledhim informacionin për emrin, kontaktin dhe pagesën tuaj (nëse ka tarifë). Përndryshe, mund të regjistroheni për trajnime nga ose përmes një pale të tretë siç është njëri prej partnerëve tanë. Ne gjithashtu mund të përdorim kontraktues të pavarur për të kryer trajnimin dhe palët e treta për të siguruar vendin e trajnimit. Informacioni juaj personal do të ruhet në bazën e të dhënave tona (i pritur nga ofruesi i shërbimit cloud) dhe gjithashtu mund të ndahet me partnerët tanë të trajnimit, instruktorët dhe / ose vendin që organizon ngjarjen (për të verifikuar identitetin tuaj kur të mbërrini). Partnerët, instruktorët dhe vendet e trajnimit të ISTH kanë rënë dakord të mos ndajnë informacionin tuaj me të tjerët dhe të mos përdorin informacionin tuaj personal përveç që t'ju ofrojnë produkte dhe shërbime ISTH.

 

5.  Komunikimet tuaja me ISTH

Nëse korrespondoni me ne përmes postës elektronike, shërbimit postar ose formës tjetër të komunikimit, ne mund të ruajmë korrespodencën e tillë dhe informacionin që përmbahet në të dhe t'i përdorim ato për t'iu përgjigjur pyetjes suaj; t'ju njoftojë për konferencat, publikimet ose shërbimet e ISTH; ose për të mbajtur një procesverbal të ankesës suaj, kërkesës së akomodimit dhe të ngjashme. Nëse dëshironi të modifikoni preferencat tuaja të komunikimit, ju lutemi na kontaktoni në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.. Nëse i kërkoni ISTH të mos ju kontaktojë me email në një adresë të caktuar emaili, ISTH do të mbajë një kopje të asaj adrese email në listën e saj "mos dërgo" në mënyrë që të pajtohet me kërkesën tuaj pa kontakt.

Ndërsa përdorni disa nga produktet ose shërbimet tona, ju mund të keni mundësinë për të siguruar fotografi, video ose materiale të tjera që mund të përmbajnë informacione që do të mundësonin identifikimin e përdoruesit. Duke pasur parasysh këtë, ju duhet të rishikoni çdo material që ju ofroni, për të siguruar që është i përshtatshëm për ndarje. Në mënyrë të ngjashme, disa nga Shërbimet tona Online mund të ofrojnë karakteristika sociale, komunitare ose komunikimi në internet që lejojnë përdoruesit të postojnë, ose të ndajnë me të tjerët, mesazhe, histori, foto, vepra arti, video, dëshmi, plane mësimore ose përmbajtje tjetër. Së bashku me një përmbajtje të tillë, përdoruesve gjithashtu mund t'u jepet mundësia të postojnë informacione të caktuara personale për veten, shkollën e tyre dhe informacione të ndryshme të ndryshme që lidhen me përmbajtjen.

Ju lutemi vini re se megjithëse ISTH mund të ndërmarrë hapa të ndryshëm për të mbrojtur përdoruesit tanë, ne nuk mund të garantojmë që përmbajtja e postuar nga një përdorues nuk do të shihet nga dikush tjetër përveç audiencës së synuar nga përdoruesi. Duke pasur parasysh këtë, të gjithë përdoruesit duhet të rishikojnë çdo material të dërguar për të siguruar që çdo informacion dhe imazhi i tillë janë të përshtatshëm për t'u shpërndarë. Duke zgjedhur të postojnë sende ose të përdorin ndonjë nga karakteristikat tona sociale ose të komunikimit, përdoruesit pranojnë që ata e bëjnë këtë në rrezikun e tyre, dhe pajtohen që ata do të ndajnë vetëm informacione dhe imazhe të cilat ata kanë një të drejtë ligjore për t'i shpërndarë. ISTH nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi për informacionin e tillë të mbledhur ose shpalosur në postime të tilla.

Përdoruesit gjithashtu inkurajohen të rishikojnë deklaratat e intimitetit të çdo uebfaqe tjetër të vizituar përmes lidhjeve të postuara në Uebfaqen tonë për të kuptuar se si ato uebfaqe mbledhin, përdorin dhe shpërndajnë informacionin. ISTH nuk është përgjegjës për politikat e privatësisë ose përmbajtjen tjetër të faqeve të internetit të palëve të treta të arrihen përmes ndonjë faqe në internet ISTH.

Para se të zbuloni në ISTH Të dhënat personale të një personi tjetër, ju duhet të merrni pëlqimin e këtij personi si për zbulimin ashtu edhe për përpunimin e të dhënave personale të këtij personi, në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

 

6.  Informacione për kartën e pagesës

Ju mund të zgjidhni të blini mallra ose shërbime nga ISTH duke përdorur një kartë pagese. Në mënyrë tipike, informacioni për kartën e pagesës sigurohet direkt nga ju, përmes faqes së internetit ISTH, në shërbimin e përpunimit të pagesave në përputhje me PCI / DSS, në të cilin pajtohet ISTH, dhe ISTH nuk vetë përpunon ose ruan informacionin e kartës. Ndonjëherë, individët u kërkojnë punonjësve të ISTH, në emër të tyre, të futin informacionin mbi kartën e pagesës në shërbimin e përpunimit të pagesave në përputhje me PCI / DSS. ISTH ju inkurajon fuqimisht të mos i paraqisni këto informata me faks. Kur punonjësit e ISTH marrin informacionin e kartës së pagesës nga individë me email, faks, telefon, ose postë, ai futet ashtu siç udhëzohet dhe fshihet ose shkatërrohet.

 

7.  Informacionin personal i marrim nga palët e treta

ISTH mund të marrë informacione personale në lidhje me individë nga palë të treta. Për shembull, ne mund të marrim informacion personal nga punëdhënësi juaj nëse ju regjistrohet për trajnim ose anëtarësim. Një nga partnerët tanë të trajnimit të palëve të treta mund të ndajnë gjithashtu informacionin tuaj personal me ISTH kur regjistroheni për trajnime përmes këtij partneri.

 

8.  Përdorimi juaj i Uebfaqes ISTH

Uebfaqja e ISTH automatikisht mbledh informacione të caktuara dhe i ruan ato. Informacioni mund të përfshijë adresat e protokollit në internet (IP), rajonin ose vendndodhjen e përgjithshme ku kompjuteri ose pajisja juaj po hyn në internet, llojin e shfletuesit, pajisjen dhe kompjuterin e kompjuterit të përdoruesit dhe sistemin operativ, llojin e Shërbimit Online që përdoret (përfshirë produktin ID ose numrin serik dhe informacionin për licencën e produktit) dhe informacione të tjera të përdorimit në lidhje me përdorimin e faqes së internetit të ISTH, duke përfshirë një histori të faqeve që shihni. Ne i përdorim këto informacione për të na ndihmuar të hartojmë Uebfaqen tonë për t'iu përshtatur më mirë nevojave të përdoruesve tanë.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione të përgjithshme rreth asaj se si dhe sa shpesh përdoruesit përdorin, shfletojnë ose shikojnë përmbajtje në faqet tona të internetit, cilat produkte ata blejnë dhe si përdoruesit përdorin dhe bashkëveprojnë me Shërbimet tona Online. Ky informacion, si dhe informacioni në lidhje me kohën e hyrjes dhe adresimin e adresave të internetit na ndihmojnë të ruajmë cilësinë e shërbimeve tona dhe të mbledhim statistika të përgjithshme për përdoruesit e faqes sonë të internetit. Në shumicën e rasteve, informacioni i përdorimit i përshkruar më sipër nuk i identifikon përdoruesit personalisht, por në disa raste mund të lidhen me informacione personale siç është një adresë emaili. Në varësi të cilit prej faqeve të internetit ose llojit të Shërbimit Online që përdoret, dhe llojit specifik të informacionit të përdorimit që mblidhet, disa ose të gjithë informacionet e tilla mund të lidhen me llogarinë e përdoruesit.

Për më tepër, nëse një përdorues i pranon emailet tona në formatin HTML, ne mund të përdorim metoda teknologjike për të përmirësuar shërbimet dhe komunikimet tona te përdoruesi, për shembull, duke përcaktuar nëse ai përdorues ka hapur ose përcjellë emailet tona dhe / ose klikuar në lidhje në ato email ose për të përcaktuar nëse përdoruesi ka bërë një hetim ose blerje në përgjigje të një e-mail të veçantë. Këto metoda teknologjike mund të na mundësojnë mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në një formë që është personalisht e identifikueshme. Përdoruesit që nuk duan informacione të tilla të mbledhura nga emailet HTML mund të kërkojnë një ndryshim në formatin e postave elektronike të ardhshme duke na kontaktuar drejtpërdrejt në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë..

Ne gjithashtu mund të përdorim adresën tuaj IP për të ndihmuar në diagnostikimin e problemeve me serverin tonë dhe për të administruar Uebfaqen tonë, për të analizuar tendencat, për të ndjekur lëvizjet e vizitorëve dhe për të mbledhur informacion të gjerë demografik që na ndihmon në identifikimin e preferencave të vizitorëve. Uebfaqja e ISTH gjithashtu përdor cookie dhe fenerë të internetit (shih më poshtë). Nuk i gjurmon përdoruesit kur kalojnë në faqet e internetit të palëve të treta, nuk sigurojnë reklamë të synuar për ta, dhe për këtë arsye nuk u përgjigjet sinjaleve Do Not Track (DNT).

 

Cookies, fenerët në internet dhe mos i gjurmoni

Cookies janë pjesë e të dhënave që një faqe në internet transferon te disku i ngurtë i një përdoruesi për qëllime të mbajtjes së të dhënave. Fenerët e uebit janë imazhe transparente me pikselë që përdoren në mbledhjen e informacionit në lidhje me përdorimin e faqes në internet, përgjigjen e-mail dhe ndjekjen. Uebfaqja e ISTH përdor cookie-t dhe fenerët e Uebit për të siguruar një funksionalitet të zgjeruar në sit (p.sh., ID të përdoruesit dhe udhëzimet për fjalëkalim, dhe regjistrimin e konferencës) dhe të dhëna të përgjithshme të trafikut (p.sh. cilat faqe janë më të njohurat). Këto cookies mund të dorëzohen në një kontekst të palës së parë ose të palës së tretë. ISTH mund të përdorë gjithashtu cookies dhe fenerë të internetit në bashkëpunim me postat elektronike të dërguara nga ISTH. Uebfaqja e ISTH gjithashtu kap informacion të kufizuar (përdoruesi-agjent, referuesi HTTP, URL-ja e fundit e kërkuar nga përdoruesi, klienti nga klienti dhe serveri) për vizitat në Uebfaqen tonë; ne mund ta përdorim këtë informacion për të analizuar modelet e përgjithshme të trafikut dhe për të kryer mirëmbajtjen rutinë të sistemit. Ju keni zgjedhje në lidhje me menaxhimin e cookies në kompjuterin tuaj. Për të mësuar më shumë rreth aftësisë tuaj për të menaxhuar cookies dhe fenerë të internetit, ju lutemi konsultohuni me veçoritë e privatësisë në shfletuesin tuaj.

Uebfaqja ISTH përdor Google Analytics, një shërbim analitik uebi i siguruar nga Google, Inc. ("Google") për të gjurmuar se sa shpesh individët hyjnë ose lexojnë përmbajtjen e ISTH. Google Analytics përdor "cookies", të cilat janë skedarë me tekst të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin sitin. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohet dhe do të ruhet nga Google në serverat në Shtetet e Bashkuara. Ne e përdorim këtë informacion në tërësi për të kuptuar se çfarë përmbajtje anëtarët tanë e shohin të dobishme ose interesante, kështu që ne mund të prodhojmë përmbajtjen më të vlefshme për të përmbushur nevojat tuaja. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllimet e vlerësimit të përdorimit tuaj të faqes në internet, përpilimin e raporteve për aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqes në internet dhe ofrimin e shërbimeve të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta kur kjo kërkohet nga ligji, ose kur palë të treta të tilla përpunojnë informacionin në emër të Google. Google nuk do ta shoqërojë adresën tuaj IP me ndonjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë vini re se nëse e bëni këtë mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe në internet. Duke përdorur Uebfaqen e ISTH, ju pranoni të përpunoni të dhëna për ju nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e përcaktuara më sipër.

ISTH përdor një program të menaxhimit të bazës së të dhënave të marketingut që vendos një cookie kur një përdorues bashkëvepron me një komunikim marketing, të tilla si një email marketing ose një faqe ulje të bazuar në marketing në faqen tonë të internetit. Kjo cookie mbledh informacione personale siç është emri juaj, cilat faqe ju vizitoni në faqen e internetit ISTH, historia juaj që mbërrin në faqen e internetit ISTH, blerjet tuaja nga ISTH dhe të ngjashme. Ne i përdorim këto informacione për të vlerësuar efektivitetin e fushatave tona të marketingut. Ju mund të vendosni shfletuesin tuaj për të bllokuar këto cookie.

ISTH gjurmon përdoruesit kur ata kalojnë nga faqja jonë kryesore publike (ISTH.org) në pjesën tonë të anëtarësimit në Uebfaqe duke hyrë në emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tyre, si dhe kur vizitorët në faqen tonë të internetit hyjnë përmes një faqe ulje marketingu. ISTH nuk gjurmon përdoruesit e tij kur kalojnë në faqet e internetit të palëve të treta, nuk ofron reklamë të synuar për ta, dhe për këtë arsye nuk i përgjigjet sinjaleve Do Not Track (DNT).

 

9.  Përdorimi dhe përpunimi i të dhënave personale

ISTH përpunon të dhënat tuaja personale për t'ju siguruar mallrat ose shërbimet që keni kërkuar ose blerë nga ne, përfshirë shërbimet e anëtarësimit, ngjarjet, trajnimet, punëtoritë, botimet dhe përmbajtjen tjetër. Ne i përdorim këto informacione për të rafinuar mallrat dhe shërbimet tona për t'i përshtatur ato më mirë me nevojat tuaja dhe për të komunikuar me ju në lidhje me shërbimet e tjera që ofron ISTH që mund të jenë të rëndësishme për ju.

Të dhënat personale të paraqitura në ISTH nga ju do të përdoren për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë ose në faqet përkatëse të Uebfaqes ISTH ose pikës së mbledhjes. ISTH mund të përdorë të dhënat tuaja personale për:

 

 1. administroni Uebfaqen (p.sh. profili juaj i anëtarësisë);
 2. personalizoni Uebfaqen për ju;
 3. verifikoni identitetin tuaj kur vendosni një porosi, hyni në një llogari ose për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në ose përdorimin e informacionit të llogarisë së një përdoruesi;
 4. mundësoni përdorimin tuaj të shërbimeve të disponueshme në Uebfaqe;
 5. furnizime për ju shërbime të blera përmes Uebfaqes;
 6. dërgoni deklarata, fatura dhe kujtesë pagese për ju dhe mbledhin pagesa nga ju;
 7. ju dërgoj komunikime komerciale jo-marketing;
 8. dërgoni tek ju njoftime me email që keni kërkuar posaçërisht;
 9. dërgoni ju buletinet tona të postës elektronike në lidhje me Rregulloren e e-së, respektivisht në rast se keni pranuar një shërbim të tillë, (ju mund të na informoni në çdo kohë nëse dëshironi të çabonoheni nga gazetat);
 10. merren me pyetje dhe ankesa të bëra nga ose për ju në lidhje me Uebfaqen;
 11. mbajeni Uebfaqen të sigurt dhe parandaloni mashtrimet;
 12. identifikoni mënyrat me të cilat ne mund të përmirësojmë produktet dhe shërbimet për të përmbushur nevojat e përdoruesve tanë;
 13. verifikoni pajtueshmërinë me termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin e Uebsajtit.


Nëse paraqisni të Dhënat Personale për publikim në Uebfaqe, ISTH do të publikojë dhe do të përdorë atë informacion në përputhje me të drejtat e dhëna ISTH-së nën këtë Politikë të Privatësisë.

ISTH mund të përdorë informacionin tuaj personal në kryerjen e çdo kontrate që lidhim me ju, për të përmbushur detyrimet ligjore, ose kur ISTH ka një interes të ligjshëm biznesi në përdorimin e informacionit tuaj për të përmirësuar shërbimet dhe produktet që ne ofrojmë. Qëllimet legjitime të biznesit përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në një ose të gjitha këto që vijojnë: sigurimin e marketingut të drejtpërdrejtë dhe vlerësimin e efektivitetit të promovimeve dhe reklamave; modifikimin, përmirësimin ose personalizimin e shërbimeve, produkteve dhe komunikimeve tona; zbulimi i mashtrimit; duke hetuar aktivitetin e dyshimtë (p.sh., shkeljet e kushteve tona të shërbimit, të cilat mund të gjenden këtu) dhe në të kundërt duke e mbajtur të sigurt dhe të sigurt faqen e internetit; dhe kryerjen e analizave të të dhënave. 

Për më tepër, ne mund të përdorim informacionin tuaj në mënyrat e mëposhtme (pas marrjes së pëlqimit tuaj, nëse kërkohet):

 

 • T'ju ofrojë informacione rreth produkteve dhe shërbimeve që ju kërkoni nga ne;
 • Për t'ju dërguar komunikime periodike;
 • Për t'ju siguruar informacione rreth produkteve, ngjarjeve dhe shërbimeve të tjera që ne ofrojmë që janë (i) të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur tashmë, ose (ii) produkte, ngjarje dhe shërbime plotësisht të reja;
 • Për qëllime të biznesit dhe hulumtimit të brendshëm për të ndihmuar në përmirësimin, vlerësimin, zhvillimin dhe krijimin e faqeve të internetit të ISTH (përfshirë statistikat e përdorimit, siç janë "pikëpamjet e faqeve" në faqet e internetit të ISTH dhe produktet në të), produktet dhe shërbimet;
 • Të njoftoj për ndryshimet ose azhurnimet në Uebfaqet, produktet ose shërbimet tona;
 • Për të administruar shërbimet tona dhe për operacionet e brendshme, përfshirë zgjidhjen e problemeve, analizën e të dhënave, testimin, statistikat dhe qëllimet e sondazhit;
 • Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të shërbimit tonë; dhe
 • Për çdo qëllim tjetër për të cilin mund t'ju njoftojmë herë pas here.

 

10. Kur dhe si i ndajmë informacionet me të tjerët

Informacioni në lidhje me blerjet dhe anëtarësimin tuaj në ISTH mbahet në bashkëpunim me anëtarësimin ose llogarinë tuaj të profilit. Informacioni personal që ISTH mbledh nga ju, ruhet në një ose më shumë baza të të dhënave, të pritura nga palë të treta, të vendosura në Shtetet e Bashkuara. Këto palë të treta nuk përdorin ose nuk kanë qasje në informacionin tuaj personal për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes dhe rikthimit të bazës së të dhënave. ISTH gjithashtu mund të angazhojë palë të treta t'ju dërgojnë informacione, përfshirë artikuj si botime që mund të keni blerë ose materiale nga një sponsor i ngjarjes.

ISTH nuk i zbulon ose transferon ndryshe të dhënat tuaja personale palëve të treta përveç nëse: (1) ju pranoni ose autorizoni ato; (2) është e nevojshme për kryerjen e kontratës që keni nënshkruar me ne; (3) është në lidhje me konferencat e sponsorizuara nga ISTH dhe ISTH të bashkë-sponsorizuara siç përshkruhet më lart; (4) informacioni është dhënë për të qenë në përputhje me ligjin (për shembull, për të përmbushur një urdhër kërkimi, fletëpalosje ose urdhër gjyqësor, ose për detyrime tatimore), të zbatojë një marrëveshje që kemi me ju, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë, ose të drejtat, pronën ose sigurinë e punonjësve tanë ose të tjerëve; (5) informacioni u jepet agjentëve tanë, shitësve ose ofruesve të shërbimeve që kryejnë funksione në emër tonë; (6) për të adresuar urgjencat ose veprimet e Zotit; ose (6) për të adresuar mosmarrëveshjet, pretendimet ose personat që demonstrojnë autoritetin ligjor të veprojnë në emrin tuaj; dhe (7) përmes Drejtorit Anëtar të ISTH. Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna të grumbulluara në lidhje me anëtarët tanë dhe vizitorët në Uebfaqe dhe t'i zbulojmë rezultatet e informacionit të tillë të grumbulluar (por jo personalisht të identifikueshëm) për partnerët tanë, ofruesit e shërbimeve, reklamuesit dhe / ose palët e tjera të treta për qëllime marketingu ose promovimi.

Ju lutemi vini re se kur ne zbulojmë ose transferojmë të dhënat tuaja personale tek palët e treta për të siguruar shërbime të kufizuara në emrin tonë, të tilla si botimi dhe / ose dërgimi i gazetave, drejtimi i mbledhjeve tona, përmbushja dhe urdhrat e transportit që përdoruesit kanë vendosur dhe përfundojnë transaksionet e kërkuara nga përdoruesit , ne u ofrojmë atyre kompanive informacionin që ata duhet të na japin detyra specifike që janë punësuar për të bërë, dhe ne i ndalojmë ata që të përdorin atë informacion për çfarëdo qëllimi tjetër, dhe ne kërkojmë që ata të respektojnë standardet e rrepta të intimitetit.

Uebfaqja ISTH mund të ndërfaqet me faqet e mediave sociale si Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram dhe të tjerët. Nëse vendosni të "pëlqeni" ose shkëmbeni informacione nga Uebfaqja ISTH përmes këtyre shërbimeve, duhet të rishikoni politikën e privatësisë së këtij shërbimi. Nëse jeni anëtar i një faqe në media sociale, ndërfaqet mund të lejojnë që faqja e mediave sociale të lidhë vizitën e faqes tuaj me të dhënat tuaja personale.

Nëse merrni pjesë në Kongrese, trajnime, takime ose ngjarje të tjera, ISTH mund të përdorë dhe botojë të dhënat tuaja personale, foto dhe video përshtypjet e marra gjatë ngjarjeve dhe / ose takimeve për qëllime të ISTH.

ISTH nuk do të sigurojë, pa miratimin tuaj të shprehur, të dhënat tuaja personale tek ndonjë palë e tretë për qëllimet e tyre të marketingut, qoftë drejtpërdrejt ose indirekt.

ISTH i vë në dispozicion informacionet e anëtarëve përmes Drejtorisë së Anëtarëve ISTH për anëtarët e tjerë të ISTH që përdorin Uebfaqen. Anëtarët mund të zgjedhin nëse t'i mbajnë të dhënat e tyre personale private duke hyrë në llogarinë e tyre dhe duke ndryshuar preferencat e tyre.

 

11. Transferimi i të Dhënave Personale në Shtetet e Bashkuara

ISTH e ka selinë e saj në Shtetet e Bashkuara. Informacioni që ne mbledhim nga ju do të përpunohet në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar dhe as kanë marrë një gjetje të "mjaftueshmërisë" nga Bashkimi Evropian sipas Nenit 45 të GDPR. ISTH mbështetet në shmangiet për situata specifike siç përcaktohet në nenin 49 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave ("GDPR"). Në veçanti, ISTH mbledh dhe transferon vetëm në të dhënat personale të SH.B.A.-së: me pëlqimin tuaj; për të kryer një kontratë me ju; ose për të përmbushur një interes të ligjshëm bindës të ISTH në një mënyrë që nuk tejkalon të drejtat dhe liritë tuaja. ISTH përpiqet të zbatojë masa mbrojtëse të përshtatshme për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e të dhënave tuaja personale dhe t'i përdorë ato në përputhje me marrëdhëniet tuaja me ISTH dhe praktikat e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë. ISTH minimizon gjithashtu rrezikun për të drejtat dhe liritë tuaja duke mos mbledhur ose ruajtur informacione personale të ndjeshme për ju.

 

12.  Mbajtja e të dhënave

Të dhënat tuaja personale ruhen në serverat e shërbimeve të administrimit të bazës së të dhënave të bazuara në re që ISTH angazhon. ISTH ruan të dhëna për kohëzgjatjen e marrëdhënies së biznesit të klientit ose anëtarit me ISTH. ISTH mund të mbajë të gjithë informacionin që ju paraqisni për kopje rezervë, arkivim, parandalim të mashtrimit dhe abuzimit, analiza, përmbushje të detyrimeve ligjore, ose kur ISTH përndryshe beson se ka një arsye të ligjshme për ta bërë këtë. Në disa raste ISTH mund të zgjedhë të mbajë informacione të caktuara në një formë të depersonalizuar ose të grumbulluar. Për më shumë informacion se ku dhe sa kohë ruhen të dhënat tuaja personale, dhe për më shumë informacion mbi të drejtat tuaja të fshirjes dhe transportueshmërisë, ju lutemi kontaktoni ISTH në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë..

 

13.  Zgjedhjet dhe të drejtat tuaja

Kur përpunimi bazohet në pëlqim, ju do të keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Tërheqja e pëlqimit nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin para tërheqjes së tij.

Nëse nuk dëshiron më të marrësh komunikime nga ne, mund të na njoftosh duke na dërguar një email në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.. Komunikimet që ju dërgojmë mund të përmbajnë mekanizma të heqjes dorë që ju lejojnë të ndryshoni preferencat tuaja. Të gjithë përdoruesit e regjistruar në një nga faqet tona të internetit mund të hyjnë në llogarinë e tyre dhe të aksesojnë ose azhurnojnë informacionin e kontaktit të lidhur aktualisht me atë llogari, duke përfshirë për shembull një adresë postare ose adresë emaili. Përdoruesit gjithashtu mund të jenë në gjendje të përdorin faqet tona në internet për të parë dhe azhurnuar informacionin në lidhje me porositë e fundit, cilësimet e pagesës (të tilla si informacioni i kartës së kreditit), cilësimet e njoftimit të postës elektronike dhe historiku i porosisë paraprake. Nëse një fjalëkalim është harruar, një përdorues gjithashtu mund të gjejë udhëzime për rivendosjen e tij në faqen e informacionit të llogarisë.

Në lidhje me preferencat e komunikimit, një përdorues mund të çabonohet nga gazetat duke ndjekur udhëzimet e përfshira në çdo gazetë të marrë. Një përdorues, adresa e emailit e të cilit ka ndryshuar dhe dëshiron të vazhdojë të marrë gazetat, do të duhet të hyjë në llogari dhe të azhurnojë informacionin e adresës së emailit dhe mund të ketë nevojë të regjistrohet përsëri për gazetën. Herë pas here, ne do të dërgojmë postë elektronike në lidhje me ndërprerjet e faqes në internet, produkte të reja dhe lajme të tjera në lidhje me produktet dhe shërbimet tona. Këto email u dërgohen të gjithë mbajtësve të llogarive dhe nuk janë të bazuara në pajtime. E-mail të tillë konsiderohen një pjesë e shërbimit tonë për përdoruesit e faqeve tona. Një përdorues mund të heqë dorë nga këto komunikime duke ndjekur udhëzimet e heqjes dorë në fund të emailit.

Në varësi të ligjit vendor (për shembull, Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian siguron të drejta të caktuara për subjektet e të dhënave), ju mund të keni të drejta të caktuara në lidhje me informacionin që kemi mbledhur dhe që kanë të bëjnë me ju. Ne ju inkurajojmë që të na kontaktoni për të azhurnuar ose korrigjuar informacionin tuaj nëse ndryshon ose nëse besoni se çdo informacion që kemi mbledhur në lidhje me ju është i pasaktë. Ju gjithashtu mund të na pyesni për të parë se çfarë informacioni personal mbajmë për ju, për të fshirë informacionin tuaj personal dhe mund të na tregoni nëse kundërshtoni përdorimin tonë të informacionit tuaj personal. Në disa juridiksione, ju mund të keni të drejtë të ankoheni pranë autoritetit tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave. Nëse dëshironi të diskutoni ose të ushtroni të drejtat që mund të keni, na dërgoni me email përmes Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë..

Ju gjithashtu mund të kërkoni informacione për: qëllimin e përpunimit; kategoritë e të dhënave personale në fjalë; kush tjetër jashtë ISTH mund të ketë marrë të dhënat nga ISTH; cili ishte burimi i informacionit (nëse nuk e siguruat atë direkt në ISTH); dhe sa kohë do të ruhet. Ju keni të drejtë të korrigjoni / korrigjoni regjistrimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ISTH nëse janë të pasakta. Ju mund të kërkoni që ISTH të fshijë ato të dhëna ose të pushojë së përpunuari ato, në varësi të disa përjashtimeve. Ju gjithashtu mund të kërkoni që ISTH të ndalojë përdorimin e të dhënave tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Në disa vende, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti i duhur për mbrojtjen e të dhënave nëse keni shqetësime se si ISTH përpunon të dhënat tuaja personale. Nëse kërkohet me ligj, ISTH, me kërkesën tuaj, do t'ju sigurojë të dhënat tuaja personale ose t'i transmetojë ato drejtpërdrejt tek një kontrollues tjetër.

Qasje e arsyeshme në të dhënat tuaja personale do të ofrohet pa asnjë kosto për anëtarët e ISTH, të pranishmit në konferencë dhe të tjerët sipas kërkesës së bërë në ISTH në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.. Nëse qasja nuk mund të sigurohet brenda një afati të arsyeshëm kohor, ISTH do t'ju ofrojë një datë kur informacioni do të sigurohet. Nëse për ndonjë arsye hyrja është mohuar, ISTH do të japë një shpjegim se përse qasja është mohuar.

 

14.  Siguria e informacionit tuaj

ISTH mban masa mbrojtëse fizike, teknike dhe administrative për të ndihmuar në mbrojtjen e privatësisë së të dhënave dhe informacionit personal të identifikueshëm të transmetuar në ISTH. ISTH azhurnon dhe teston teknologjinë e tij të sigurisë në baza periodike. Ne e kufizojmë hyrjen në të dhënat tuaja personale për ata punonjës që duhet ta dinë atë informacion për t'ju ofruar përfitime ose shërbime. Ne i trajnojmë punonjësit tanë për rëndësinë e konfidencialitetit dhe ruajtjen e privatësisë dhe sigurisë së informacionit tuaj. Ne angazhohemi për të marrë masat e duhura disiplinore për të zbatuar përgjegjësitë e privatësisë së punonjësve tanë.

Anydo përdorues që zgjedh të regjistrohet në ndonjë faqe në internet ISTH ose në Shërbimin Online do t'i kërkohet të krijojë një fjalëkalim. Ky fjalëkalim mund të ndryshohet nga përdoruesi në çdo kohë duke hyrë në fillim në shërbim duke përdorur fjalëkalimin aktual dhe më pas vendosjen e një të ri. Shtë përgjegjësi e përdoruesit për të mbajtur konfidencialin fjalëkalimin. Një përdorues i cili ka hyrë në kompjuter nga i cili ndahet me të tjerët duhet gjithmonë të dalë nga faqja e internetit para se ta lësh atë, për të mos lejuar përdoruesit e mëvonshëm të këtij kompjuteri të hyjnë në informacionin nën logimin e tyre. Një përdorues që beson se dikush ka përdorur fjalëkalimin e tij ose llogari pa lejen e tyre, ose ka një arsye për të besuar se mund të ketë pasur një shkelje të sigurisë, duhet të na njoftojë menjëherë për të rivendosur fjalëkalimin e tyre.

 

15.  Ndryshimet dhe azhurnimet në këtë politikë të privatësisë

Duke përdorur këtë Uebfaqe, ju pranoni kushtet dhe kushtet e përfshira në këtë Politikë të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit dhe / ose çdo marrëveshje tjetër që mund të kemi me ju. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto terma dhe kushte, nuk duhet të përdorni këtë Uebfaqe ose ndonjë përfitim ose shërbim të ISTH. Ju pranoni që çdo mosmarrëveshje mbi privatësinë ose kushtet e përfshira në këtë Politikë të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit, ose çdo marrëveshje tjetër që kemi me ju, do të rregullohet nga ligjet e Shtetit të Karolinës Veriore, Shtetet e Bashkuara. Ju gjithashtu pranoni të respektoni çdo kufizim të dëmeve të përfshira në çdo marrëveshje që mund të kemi me ju.

Ndërsa organizata jonë, anëtarësimi dhe përfitimet ndryshojnë herë pas here, kjo Politikë e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit pritet të ndryshojnë gjithashtu. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë Politikën e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit në çdo kohë, për çfarëdo arsye, pa paralajmërim për ju, përveç postimit të Politikës së Ndryshuar të Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit në këtë Uebfaqe. Ju duhet ta kontrolloni shpesh Uebfaqen tonë për të parë politikën aktuale të privatësisë dhe kushtet e përdorimit që janë në fuqi dhe çdo ndryshim që mund të jetë bërë në të. Dispozitat e përfshira këtu shfuqizojnë të gjitha njoftimet ose deklaratat e mëparshme në lidhje me praktikat tona të intimitetit dhe termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin e kësaj faqe në internet.

 

Pyetje ose komente në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë?

Nëse keni ndonjë pyetje, feedback, ose ankesë në lidhje me politikën tonë të privatësisë, ju lutemi na telefononi, na dërgoni një email ose na shkruani në:

 

Shoqëria Ndërkombëtare mbi Trombozën dhe Haemostasis

Vëmendje: Intimitet

610 Jones Ferry Road, Suite 205

Carrboro, NC 27510-6113

Bashkon shtetet

Email:  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.

Telefoni: +1 919 929-3807

 

Ne nuk do të dërgojmë materiale promovuese ose marketing në përgjigje të kontakteve në lidhje me një pyetje ose koment, përveç nëse ju jepni pëlqimin.

Imazh

Please enable the javascript to submit this form

Mbështetur nga grante arsimore nga Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics dhe uniQure, Inc.

SSL thelbësore