Warunki korzystania

W tym Polityka prywatności
Dla stron internetowych obsługiwanych lub kontrolowanych
by
Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy („ISTH”)

UŻYTKOWANIE STRONY I DOSTĘP WYMAGA ZGODY NA WARUNKI UŻYTKOWANIA

Jeśli Ty (i Twój opiekun, jeśli ma zastosowanie, jak opisano poniżej), nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania, nie uzyskiwać dostęp lub korzystać z dowolnej części tej witryny lub korzystać z dowolnej usługi lub oprogramowania w celu uzyskania dostępu do tej witryny lub korzystania z niej. Dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

WAŻNE: UŻYTKOWNICY UŻYTKOWNIKÓW W CZASIE NIEWIEKIM ZABRONIONY;
WYKORZYSTANIE TEEN WYMAGA ZGODY STRAŻNIKA.

 • Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z naszej strony. Opiekunowie dzieci poniżej 13 roku życia są zobowiązani do ograniczenia takiego użytkowania.
 • Osoby w wieku od 13 do 18 lat (lub, jeśli jest to wiek pełnoletni w jurysdykcji, w której się znajdują) mogą korzystać z tej witryny tylko za zgodą swoich opiekunów i tylko wtedy, gdy oni i ich opiekunowie w imieniu wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania.

SPIS TREŚCI

Zakres umowy
Hasło i bezpieczeństwo
Postępowanie użytkownika
Korzystanie z treści
Twoje zgłoszenia do naszych stron internetowych
Zakończenie świadczenia usługi
Efekt wypowiedzenia
Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności
Treści i linki stron trzecich
Odszkodowanie
Znaki towarowe i prawa autorskie
Export
Modyfikacja warunków
Brak agencji
Bez zrzeczenia się
Obowiązujące prawo i miejsce
Zasady anulowania / zwrotu kosztów
Rozdzielność
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakres umowy

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) dotyczą każdej witryny internetowej ISTH, które obejmują między innymi geneterapia.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, różne strony internetowe z poprzednich, obecnych i przyszłych kongresów, spotkań i podkomitetów ISTH oraz wszelkie inne strony internetowe, na których zamieszczono niniejsze Warunki.

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między Tobą a ISTH i wszelkimi podmiotami, które kontrolują lub są kontrolowane przez, lub są powiązane lub znajdują się pod wspólną kontrolą z ISTH (łącznie określane w niniejszych Warunkach jako „my”, „my” lub „ nasze ”) i stanowią całą umowę dotyczącą naszych Usług Online, zastępującą wszystkie wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne.

Pamiętaj, że do niektórych usług oferowanych na stronach internetowych ISTH mogą obowiązywać specjalne warunki. Wszelkie warunki specjalne zostaną opublikowane w związku z odpowiednią usługą i stanowią uzupełnienie niniejszych warunków. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a wszelkimi warunkami specjalnymi, warunki specjalne będą nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki są poparte rozsądnym i wartościowym rozważeniem (takim jak korzystanie z naszej strony internetowej lub odbiór informacji i materiałów dostępnych na stronie internetowej ISTH lub za jej pośrednictwem), których odbiór i adekwatność są niniejszym potwierdzone.

Hasło i bezpieczeństwo

Część stron internetowych ISTH jest bezpieczna i może wymagać rejestracji w celu uczestnictwa w tych obszarach. Konta użytkowników wydane dla stron internetowych ISTH są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się podać dokładne i pełne informacje o sobie podczas rejestracji lub w inny sposób podać informacje dotyczące swojego konta oraz aktualizować dane konta, aby były dokładne i kompletne oraz wylogować się po zakończeniu każdej sesji. Zgadzasz się, że możemy przechowywać i wykorzystywać informacje podane przez ciebie w celu utrzymania twojego konta. Zgadzasz się również nie wprowadzać w błąd co do tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, w tym (ale nie wyłącznie) przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby. Naruszenie naszych systemów bezpieczeństwa może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w Internecie, ale nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej, bądź korzystając z jakichkolwiek usług lub oprogramowania, które uzyskują dostęp do tej witryny lub z niej korzystają, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszych Warunków użytkowania, w tym naszą Politykę prywatności, która została ostatnio zmieniona. Polityka prywatności i pozostałe Warunki użytkowania mogą być zmieniane od czasu do czasu, dlatego powinieneś upewnić się, że znasz aktualną wersję.

Postępowanie użytkownika

Nasze strony internetowe są przeznaczone z korzyścią dla naszych członków i innych użytkowników w celu promowania wymiany informacji, edukacji i nauki w tej dziedzinie. Zgadzasz się korzystać z tej witryny tylko do takich celów. Nie możesz korzystać z tej witryny w żadnym innym celu, w tym w celach biznesowych lub komercyjnych, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody ISTH. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie komercyjne tej lub dowolnej strony internetowej ISTH, serwera lub powiązanych usług, lub odsprzedaż powiązanych usług, jest wyraźnie zabronione.

Jako warunek korzystania z tych usług, wyraźnie zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z naszych stron internetowych, oprogramowania lub innych produktów lub usług do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania, które nastąpią po zalogowaniu, w tym za treść wszelkich informacji przesłanych lub opublikowanych na tej stronie.

Korzystanie z treści

Wszystkie informacje, pliki, materiały, funkcje i inne treści dostępne z dowolnej strony internetowej ISTH lub w inny sposób kontrolowane przez ISTH („Treść”) są materiałami zastrzeżonymi przez ISTH lub podmiot, który dostarczył Treści ISTH. Dostarczenie Treści nie przenosi na Ciebie żadnych praw własności do Treści. Wszelkie możliwości pobierania lub drukowania są wyłącznie zakwaterowaniem i nie będą stanowić dotacji, zrzeczenia się ani innych ograniczeń jakichkolwiek praw właścicieli praw autorskich do jakichkolwiek Treści. Nie możesz modyfikować, kopiować, dystrybuować, wyświetlać, wysyłać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych informacji, treści, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z jakiegokolwiek ISTH lub w inny sposób z nimi związanych stronie internetowej.

Wszelkie treści w dowolnej witrynie internetowej ISTH skonfigurowanej do pobierania, takie jak moduły edukacyjne, inne pliki do pobrania z warsztatów i wszelkie inne zasoby, mogą być pobierane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że: (a) nie usuniesz, nie zmienisz ani nie zmienisz modyfikować wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe lub inne uwagi dotyczące praw własności; (b) modyfikować Treść; lub (c) używać Treści w sposób sugerujący powiązanie z ISTH inne niż wymagane atrybucje źródła.

Wszelkie pliki do pobrania oprogramowania, w tym wszelkie pliki lub obrazy zawarte w oprogramowaniu lub generowane przez to oprogramowanie, które są oferowane na stronie internetowej ISTH, są licencjonowane wyłącznie do użytku osobistego. Właściciel całego licencjonowanego oprogramowania, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy ISTH, zachowuje wszelkie prawa, tytuł i udział w oprogramowaniu i nie możesz sam lub pomagać komuś innemu w kopiowaniu, rozpowszechnianiu lub w inny sposób wykorzystywać oprogramowania lub dekompilacji, inżynierii wstecznej lub w inny sposób próbować aby odkryć dowolny kod źródłowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Treści mogą zawierać technologię bezpieczeństwa ograniczającą korzystanie z takich Treści oraz że bez względu na to, czy Treść jest ograniczona technologią bezpieczeństwa, będą korzystać z Treści zgodnie z obowiązującymi zasadami użytkowania ustanowionymi przez ISTH i jej licencjodawców oraz że wszelkie inne wykorzystanie Treści może stanowić naruszenie praw autorskich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę wszelkich pobieranych treści, a ISTH nie ponosi odpowiedzialności za treści utracone, zniszczone lub uszkodzone z jakiegokolwiek powodu. ISTH zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej Treści, a także uprawnienia do dostępu do dowolnej konkretnej Treści, bez uprzedzenia. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli dokonamy takiej zmiany, możesz nie być w stanie korzystać z Treści w takim samym stopniu, jak przed taką zmianą i że ISTH nie będzie ponosić wobec ciebie odpowiedzialności w takim przypadku. Towar wycofany lub aktualnie niedostępny może również zostać usunięty z naszej strony internetowej. Jeśli nie możesz znaleźć produktu, usługi lub informacji, które przywołujesz podczas poprzedniej wizyty, wyślij nam e-mail, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

ISTH nie może i nie gwarantuje zawartości ani bezpieczeństwa plików elektronicznych znajdujących się na naszych stronach. W związku z tym nie możemy zapewnić, że użytkownicy nie będą narażeni na nieodpowiednie materiały. Ponadto wszyscy użytkownicy muszą uznać, że wiedza naukowa stale się poszerza i zmienia. ISTH nie gwarantuje dokładności jakichkolwiek informacji publikowanych na swoich stronach internetowych; i żaden specjalista ani pacjent nie powinien polegać na informacjach dostarczanych na naszych stronach internetowych jako substytut właściwego stosowania osądu medycznego opartego na indywidualnym badaniu pacjenta i odpowiednich standardach opieki nad pacjentem. ISTH nie wydaje zindywidualizowanych zaleceń dotyczących leczenia ani nie udziela porad, które są uzasadnione jako dokładne lub mające zastosowanie do konkretnego pacjenta.

Twoje zgłoszenia do naszych stron internetowych

Możemy wyraźnie poprosić lub umożliwić ci przesyłanie, publikowanie, przesyłanie, osadzanie, wyświetlanie, komunikowanie lub inne rozpowszechnianie wiadomości, pomysłów, koncepcji, rysunków, zdjęć, grafiki, filmów lub innych materiałów lub informacji za pośrednictwem strony internetowej ISTH („Zgłoszenia”) . Nie przesyłaj żadnych zgłoszeń do lub za pośrednictwem naszych stron internetowych, których wyraźnie nie żądamy ani nie umożliwiamy. Nasze zasady dotyczące Zgłoszeń obowiązują niezależnie od tego, czy poprosimy o Zgłoszenie otrzymane na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem.

Niektóre z naszych witryn internetowych mogą zawierać usługi komunikacyjne świadczone za pośrednictwem forów, serwisów ogłoszeniowych, obszarów czatu, forów dyskusyjnych, grup dyskusyjnych, społeczności, osobistych stron internetowych, kalendarzy i / lub innych funkcji wiadomości lub komunikacji zaprojektowanych w celu umożliwienia komunikacji z innymi osobami. Użytkownik zgadza się korzystać z takich usług komunikacyjnych wyłącznie w celu przesyłania i otrzymywania Zgłoszeń związanych z określoną usługą komunikacyjną i zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zgadzasz się, że nie będziesz publikować, wysyłać, publikować ani przekazywać żadnych Zgłoszeń, które:

 • Narusza wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, własność intelektualną lub inne prawa majątkowe lub umowne; lub
 • Reklamuje wszelkie komercyjne lub biznesowe przedsięwzięcia (na przykład oferowanie produktów lub usług) lub w inny sposób angażuje się w jakąkolwiek działalność komercyjną (na przykład prowadzenie loterii lub konkursów, wyświetlanie banerów sponsoringowych i / lub pozyskiwanie towarów lub usług), z wyjątkiem przypadków, w których może to wyraźnie zezwolić nas;
 • Można wyrządzić szkodę lub można racjonalnie oczekiwać, że wyrządzi krzywdę dowolnej osobie lub podmiotowi, w tym między innymi materiałowi stanowiącemu naruszenie prywatności, zniesławiającym, obraźliwym, napastującym, grożącym lub wykorzystującym lub krzywdzącym dzieci, narażając je na nieodpowiednie treści; lub
 • Jest nielegalny lub zachęca, popiera lub dyskutuje o nielegalnej działalności; lub
 • Otwarcie poszukuje lub biernie zbiera dane osobowe lub dane osobowe innych osób; lub
 • Obejmuje programy zawierające wirusy, robaki i / lub konie trojańskie lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania korzystania lub korzystania z naszych witryn internetowych; lub
 • W przeciwnym razie narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków.

ISTH nie popiera żadnego Zgłoszenia i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek Zgłoszeniem. ISTH może odrzucić lub usunąć wszelkie Zgłoszenia, które według własnego uznania naruszają niniejsze Warunki. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłoszenia przesłane na którąkolwiek z naszych stron internetowych.

Pamiętaj, że w niektórych przypadkach Twoje Zgłoszenia mają charakter publiczny, a nie prywatny. Gdy korzystasz z obszarów naszych witryn internetowych, które publicznie wyświetlają Zgłoszenia, powinieneś założyć, że wszelkie Zgłoszenia przesłane do tych obszarów również podlegają upublicznieniu. Nigdy nie należy publikować żadnych wiadomości, które nie miałyby nic przeciwko, aby zobaczyć je na tablicy ogłoszeń szkoły lub społeczności lub w lokalnej gazecie. Zawsze należy szanować prywatność innych osób. Jeśli potrzebujesz pozwolenia na wykorzystanie jakichkolwiek zdjęć, pism lub innych materiałów lub jakichkolwiek danych identyfikacyjnych zawartych w Zgłoszeniu, jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dokumentacji takiego pozwolenia przed opublikowaniem Zgłoszenia. Możemy zabronić lub usunąć niektóre Zgłoszenia, które zostały opublikowane w ogólnodostępnych obszarach naszych stron internetowych, zgodnie z naszymi zasadami, ale nie mamy ogólnego obowiązku monitorowania publicznego publikowania Zgłoszeń w takich obszarach. Gdy dobrowolnie ujawnisz jakiekolwiek dane osobowe (które są dalej zdefiniowane w naszej Polityce prywatności) poprzez dowolne przesłanie w przestrzeni publicznej, informacje te mogą być przeglądane, gromadzone i wykorzystywane przez innych i mogą powodować niechciane wiadomości od innych osób, dla których będziemy nie ponosimy odpowiedzialności.

Przesyłając Zgłoszenia na dowolne z naszych witryn internetowych, niniejszym udzielasz ISTH bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, niewyłącznego prawa i licencji na reprodukcję, wykorzystanie, kopiowanie, sprzedaż, dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, wykonywanie i wyświetlać całość lub część Zgłoszenia w dowolnej formie, mediach lub technologii obecnie znanej lub opracowanej później. Z wyjątkiem niektórych Przesłanych przez uczniów lub nauczycieli uczestniczących w jakiejkolwiek formie nauczania online, ISTH nie będzie zobowiązana do traktowania Przesłania jako poufnego. Możemy jednak wykorzystywać wszelkie Zgłoszenia w naszych przedsięwzięciach biznesowych (w tym między innymi w odniesieniu do produktów lub reklam) w sposób zgodny z naszą polityką prywatności, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za opłaty licencyjne lub jakiekolwiek inne rozważania jakiegokolwiek rodzaju i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w wyniku wszelkich podobieństw, które mogą pojawić się w naszej przyszłej działalności.

Udostępniając Zgłoszenia na stronie internetowej ISTH, oświadczasz również i gwarantujesz, że Zgłoszenie jest Twoim oryginalnym dziełem, nie narusza żadnej umowy między tobą a osobą trzecią oraz nie narusza ani nie narusza żadnego prawa, porozumienia lub innych praw jakiegokolwiek rodzaju , jakiejkolwiek strony trzeciej, bez ograniczeń, praw wpływających na prawo autorskie, patent, znak towarowy, nieuczciwą konkurencję, umowę, zniesławienie, prywatność lub reklamę.

Dostęp do bezpiecznych obszarów witryn ISTH i korzystanie z nich jest uważane za przywilej przyznany według uznania ISTH. ISTH zastrzega sobie prawo do monitorowania korzystania ze swoich stron internetowych w celu ustalenia zgodności z niniejszymi Warunkami, zbadania każdego zgłoszonego lub widocznego naruszenia oraz podjęcia wszelkich działań, które według własnego uznania uznamy za stosowne. Zastrzegamy sobie również prawo do natychmiastowego wycofania dostępu i korzystania z naszych stron, jeśli istnieją powody, by sądzić, że doszło do naruszenia prawa lub naszych zasad. Zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub wniosków rządowych oraz do edytowania, odmowy zamieszczania lub usuwania jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, w według naszego wyłącznego uznania. Zgłoszenia przesłane na dowolne z naszych witryn internetowych mogą podlegać opublikowanym ograniczeniom użytkowania, powielania i / lub rozpowszechniania, a użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie takich ograniczeń w odniesieniu do wszelkich przekazywanych Zgłoszeń, a także wszelkich materiałów, które można pobrać.

Zakończenie świadczenia usługi

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią umowę, która obowiązuje do momentu rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

Nie musisz dalej korzystać z tych usług. A jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu usług, zachęcamy do skontaktowania się z siedzibą główną ISTH w celu omówienia twoich obaw.

Możesz poprosić nas o zamknięcie konta w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, a także twojego dostępu do dowolnej lub wszystkich naszych stron internetowych i powiązanych usług lub dowolnej ich części, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Efekt wypowiedzenia

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy nie będziesz już uzyskiwać dostępu do żadnej części tej witryny ani korzystać z niej, ani korzystać z żadnej usługi lub oprogramowania w celu uzyskania dostępu do tej witryny lub korzystania z niej. Twoje oświadczenia, gwarancje i umowy dotyczące twojego przeszłego dostępu i użytkowania będą nadal obowiązywać (na przykład licencje przyznane ISTH na treści, które przesłałeś; i twoje odszkodowanie za naruszenie w odniesieniu do takich materiałów), ale nie poniesiesz żadnych nowe obowiązki, ponieważ nie będą w przyszłości wykorzystywane.

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że korzystanie z jakiejkolwiek części naszych stron internetowych lub usług online odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Treść na naszych stronach internetowych jest dostarczana w dobrej wierze „taka, jaka jest” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ISTH zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. ISTH nie gwarantuje, że którakolwiek z naszych stron internetowych lub materiałów na stronach internetowych będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że usterki zostaną usunięte, ani że każda z naszych stron internetowych lub serwerów, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. ISTH nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyników korzystania z treści na żadnej z naszych stron internetowych. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy umieszczać linki do innych stron internetowych oraz że ISTH nie ma kontroli i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych, i niniejszym nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ISTH w odniesieniu do jakichkolwiek powiązanych stron internetowych.

W żadnym wypadku ISTH ani żadna osoba ani podmiot zaangażowany w świadczenie tych usług online nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, karne, faktyczne, przypadkowe, wynikowe, specjalne, przykładowe lub inne szkody , powstałe w wyniku korzystania lub dostępu do Treści na naszych stronach internetowych, niemożności korzystania lub dostępu do naszych stron internetowych lub wynikające z naruszenia gwarancji, nawet jeśli ISTH został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości, że ISTH nie ponosi odpowiedzialności za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie stron trzecich, w tym między innymi innych, którzy zarejestrowali się na którejkolwiek z naszych stron internetowych.

Treści i linki stron trzecich

Ta strona internetowa może być połączona z innymi stronami internetowymi, które nie są prowadzone przez ISTH ani z nimi powiązane. Wszelkie linki do innych stron internetowych są udostępniane dla wygody użytkownika i nie są sponsorowane ani powiązane z naszymi stronami internetowymi lub ISTH i niekoniecznie oznaczają nasze poparcie dla innej witryny lub jej treści. Nie sprawdziliśmy żadnej lub wszystkich powiązanych stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani jakąkolwiek formę transmisji otrzymaną z połączonych stron internetowych. Dostęp do stron powiązanych można uzyskać na własne ryzyko i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści, kompletności ani dokładności stron internetowych powiązanych z dowolną z naszych stron internetowych.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić ISTH, jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone, licencjodawców, dostawców treści, dostawców usług, pracowników, agentów, urzędników, dyrektorów, przedstawicieli i wykonawców („Strony zabezpieczone”) przed wszelkimi naruszeniami niniejszych warunków przez ciebie, w tym wszelkimi Zgłoszenia lub wykorzystanie Treści inne niż wyraźnie autoryzowane w niniejszych Warunkach. Użytkownik zgadza się, że Strony zabezpieczone nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z takim naruszeniem, domniemanym naruszeniem lub nieautoryzowanym użyciem, a także zgadzają się pokryć wszelkie straty, szkody, wyroki, orzeczenia, koszty, wydatki i honoraria prawników stron zabezpieczonych wynikające z naruszenia, domniemanego naruszenia lub nieuprawnionego użycia. Zgadzasz się również bronić, zabezpieczać i utrzymywać strony zabezpieczone w sposób nieszkodliwy i przeciwko wszelkim roszczeniom stron trzecich wynikające z korzystania z którejkolwiek z naszych stron internetowych.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki handlowe, znaki usługowe, logo i dzieła chronione prawem autorskim występujące na tej stronie są własnością intelektualną ISTH lub ich właścicieli, którzy zachowują wszelkie prawa w tym zakresie. Jakiekolwiek nieuprawnione użycie takiej własności intelektualnej może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy, a także inne przepisy i ustawy dotyczące komunikacji. Szanujemy również prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy, aby każdy, kto korzysta z naszej strony internetowej lub uzyskuje do niej dostęp, zrobił to samo. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane lub że Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, zgodnie z The Digital Millennium Copyright Act, tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, sekcja 512 (c) (2) („Ustawa o prawie autorskim” ) powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do naszego wyznaczonego przedstawiciela w następujący sposób:

Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy, Inc.
Uwaga: skarga dotycząca praw autorskich
Ferry Road 610 Jones, apartament 205
Carrboro, Karolina Północna 27510-6113
USA

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim wszelkie powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich przesyłane do nas muszą mieć formę pisemną i zasadniczo zawierać następujące informacje:

 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim lub własności intelektualnej, które Twoim zdaniem zostały naruszone, lub, jeśli wiele elementów na naszej stronie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie;
 • Dane identyfikujące materiał, który Twoim zdaniem narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, oraz informacje, które są wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału;
 • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
 • Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela, jego przedstawiciela lub prawo; i
 • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Wszelkie powiadomienia niezgodne z powyższą procedurą zostaną uznane za nieważne i mogą nie otrzymać odpowiedzi.

Export

Nasze dostarczanie towarów i usług za pośrednictwem tej strony internetowej lub dowolnej innej strony internetowej ISTH podlega wymogom kontroli eksportu i sankcji gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Nabywając jakiekolwiek towary lub usługi za pośrednictwem dowolnej strony internetowej ISTH, oświadczasz i gwarantujesz, że twój zakup i / lub użycie jest zgodne z tymi wymaganiami.

Modyfikacja warunków

ISTH zastrzega sobie prawo, od czasu do czasu, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach według własnego uznania. Dalsze korzystanie z dowolnej części tej witryny oznacza akceptację takich zmian. Najbardziej aktualną wersję niniejszych Warunków, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje, można sprawdzić, klikając hiperłącze „Warunki korzystania” znajdujące się na dole strony głównej tej witryny lub dowolnej witryny ISTH.

Brak agencji

Zgadzasz się, że nie istnieje żadna relacja joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub stosunek agencyjny między tobą a ISTH w wyniku niniejszych Warunków lub korzystania z dowolnej strony internetowej ISTH.

Bez zrzeczenia się

Brak egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia.

Obowiązujące prawo i miejsce

ISTH utrzymuje swoją siedzibę główną w stanie Karolina Północna, Stany Zjednoczone Ameryki. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki będą podlegały prawu Karoliny Północnej i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz będą interpretowane. Zgadzasz się również, że wyłącznym miejscem sporów między Tobą a ISTH, które powstają w związku z niniejszymi Warunkami lub są z nimi związane, sądy stanowe lub federalne sądy Karoliny Północnej, a szczególnie zgadzasz się na osobistą jurysdykcję sądów Karoliny Północnej. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Treść na jakiejkolwiek stronie internetowej ISTH jest odpowiednia lub dostępna do użycia w konkretnej lokalizacji. Ci, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do naszych stron internetowych, działają z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących lokalnych lub innych przepisów.

Zasady anulowania / zwrotu kosztów

Wszystkie prośby o anulowanie / zwrot pieniędzy należy przesyłać na piśmie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.. W przypadku rezygnacji z członkostwa otrzymanych po 1 stycznia roku opłaconego członkostwa zwroty będą proporcjonalne. Zwrot nie zostanie dokonany po 30 czerwca roku opłaconego członkostwa.

Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy („ISTH”) jest globalną organizacją typu non-profit, która rozwija wiedzę, profilaktykę, diagnostykę i leczenie zaburzeń zakrzepowych i krwotocznych. Nie próbujemy świadomie zabiegać o informacje od dzieci ani otrzymywać od nich informacji. Rozumiemy, że jesteś świadomy swoich interesów związanych z prywatnością i dbasz o nie; traktujemy te interesy poważnie.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady i praktyki ISTH dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Twoich danych osobowych oraz określa Twoje prawa do prywatności. Prywatność informacji jest ciągłym obowiązkiem i od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, gdy będziemy zmieniać nasze praktyki dotyczące danych osobowych lub przyjmować nowe polityki prywatności.

ISTH ma siedzibę w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Jeśli masz pytania dotyczące zasad lub praktyk dotyczących danych osobowych ISTH, skontaktuj się z nami: 

Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy
Uwaga: prywatność
Ferry Road 610 Jones, apartament 205
Carrboro, Karolina Północna 27510-6113
USA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: + 1 919 929-3807

 

W jaki sposób ISTH gromadzi i wykorzystuje / przetwarza dane osobowe

Możesz korzystać z niektórych usług ISTH bez podawania ISTH swoich danych osobowych. Wiele informacji na naszej stronie internetowej jest dostępnych dla tych, którzy nie są członkami ISTH. Możesz wprowadzić tylko minimalną ilość informacji (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) do swojego profilu ISTH i możesz edytować swój profil w dowolnym momencie. W przypadku członków ISTH wymagane są dodatkowe informacje (szczegóły poniżej w sekcji Członkostwo). Niektóre dane osobowe są niezbędne, aby ISTH mógł dostarczyć Ci usługi, które zakupiłeś lub o które prosiłeś, oraz aby uwierzytelnić Cię, abyśmy wiedzieli, że to Ty, a nie ktoś inny. Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami ISTH i możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych komunikatów w dowolnym momencie.

ISTH może poprosić o hasło, tajne odpowiedzi na niektóre pytania bezpieczeństwa lub inne informacje, które pozwolą nam zidentyfikować konto gościa lub zapewnić mu dostęp do jego konta lub niektórych usług online. Ponieważ wiele naszych produktów i usług jest zaprojektowanych do celów edukacyjnych, niektóre dane osobowe lub kontaktowe, o które prosimy, mogą dotyczyć instytucji i szkół zamiast lub oprócz informacji o samych gościach. Gromadzimy również różne informacje demograficzne, takie jak to, czy nasi goście są lekarzami, a jeśli tak, to czy widzą pacjentów; badania i specjalności medyczne oraz specjalności naszych gości; oraz inne informacje demograficzne. Kiedy wykorzystujemy lub kojarzymy inne informacje z informacjami, które mogłyby zostać wykorzystane do konkretnej identyfikacji lub skontaktowania się z gościem, te inne informacje są uważane za dane osobowe do celów niniejszej Polityki prywatności.

Aby zapewnić, że użytkownicy otrzymują dokładne informacje o swoich kontach i treściach dostosowanych do ich zainteresowań, możemy poprosić o podanie danych osobowych, gdy użytkownik rejestruje się, loguje lub odwiedza nasze witryny internetowe lub inne usługi online, lub uczestniczy w działaniach na naszych stronach internetowych.

Możemy poprosić o podanie danych osobowych użytkownika, gdy:

 • Zaloguj się do jednej z naszych stron internetowych lub usług online
 • Złóż zamówienie na jedną z naszych stron internetowych na produkty lub usługi (takie jak między innymi rejestracja na wydarzenia);
 • Zarejestruj się lub załóż konto na którejkolwiek z naszych stron internetowych;
 • Wyślij do nas e-mail lub w inny sposób skontaktuj się z nami za pomocą narzędzi online, które udostępniliśmy na którejkolwiek z naszych stron internetowych, w tym na przykład funkcji „Skontaktuj się z nami”;
 • Prześlij oceny lub recenzje klientów, referencje, pomysły na produkty lub pomysły na lekcje lub inne doświadczenia edukacyjne;
 • Zapisz się na jeden z naszych biuletynów lub poproś o informacje, materiały marketingowe lub inne informacje;
 • Uczestniczyć we wszelkich obszarach społecznościowych lub społecznościowych, w tym na przykład na blogach i forach; i / lub
 • Weź udział w naszych konkursach lub promocjach.

Jak wspomniano powyżej, nasze strony internetowe i usługi online również automatycznie zbierają niektóre informacje o użytkowaniu. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Czasami uzupełniamy informacje, które zbieramy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, informacjami, które otrzymujemy z innych źródeł i podmiotów. Takie informacje zewnętrzne obejmują między innymi zaktualizowane informacje o dostawie, fakturowaniu i adresie oraz informacje o produktach i wykorzystywanych usługach od usług przewoźnika lub innych stron trzecich, takich jak wydawcy, organizatorzy kongresów i inni, którzy oferują produkty lub usługi nas i naszych użytkowników.

1. Członkostwo

Kiedy stajesz się członkiem ISTH, zbieramy informacje o tobie, w tym (między innymi) twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, oznaczenie, miejsce pracy, rok urodzenia, główny cel zawodowy, recepty, podstawowy obszar badań podstawowych oraz główny obszar specjalizacji medycznej. W przypadku członków stowarzyszonych wymagamy również potwierdzenia statusu uniwersytetu danej osoby. Członkowie mogą edytować swój profil w dowolnym momencie, aby zmienić, dodać lub wprowadzić prywatne dane osobowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu korzystania z usług członkowskich, w celu dostarczenia Tobie korzyści członkostwa oraz w celu informowania Cię o wydarzeniach, treści i innych korzyściach lub możliwościach związanych z Twoim członkostwem w ISTH. ISTH może również wykorzystywać te informacje, aby pomóc ISTH zrozumieć potrzeby i interesy swoich członków, aby dostarczać produkty i usługi spełniające potrzeby jego członków.

 

2.  Kongresy, warsztaty, wydarzenia, spotkania, kursy on-line i konferencje

ISTH sponsoruje wydarzenia, w tym osobiste konferencje, takie jak Kongresy, a także warsztaty, kursy edukacyjne, webinaria i spotkania Komitetu Naukowego i Normalizacyjnego (SSC) (łącznie „wydarzenia”). Jeśli zarejestrujesz się na jedno z naszych wydarzeń i jesteś członkiem, ISTH wykorzystuje informacje z Twojego konta członkowskiego, aby zapewnić Ci informacje i usługi związane z wydarzeniem. Jeśli nie jesteś członkiem i zarejestrujesz się na jednym z naszych wydarzeń, zbierzemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe i wykorzystamy je, aby zapewnić Ci informacje i usługi związane z wydarzeniem.

ISTH zbiera również informacje od prezenterów i wykładowców na swoich imprezach, w tym imię i nazwisko, dane pracodawcy, dane kontaktowe oraz zdjęcia. ISTH może również zbierać dobrowolnie dostarczone informacje dotyczące oceny dostarczone przez uczestników wydarzenia. W niektórych przypadkach ISTH może również wykonać i przechowywać nagranie wydarzenia.

ISTH może prowadzić rejestr uczestnictwa danej osoby w wydarzeniach ISTH jako uczestnik lub prezenter, który może być wykorzystywany do świadczenia usług członkowskich (takich jak na przykład informowanie o innych wydarzeniach i publikacjach). Może być również wykorzystywany do pomocy ISTH w zrozumieniu potrzeb i zainteresowań naszych członków, aby lepiej dostosować nasze produkty i usługi do tych potrzeb.

We współpracy z naszymi Akademiami będziesz mieć możliwość pobrania aplikacji ISTH Academy. Aplikacja ISTH Academy może wymagać identyfikatora urządzenia powiązanego z Twoim urządzeniem. Podczas rejestracji lub składania zamówienia w aplikacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego lub innych danych, które pomogą w doświadczeniu. Aplikacja korzysta z losowego identyfikatora, którym jest numer sesji nadawany Użytkownikowi wchodzącemu na stronę. Ten numer sesji jest usuwany w systemie Platformy wraz z opuszczeniem przez Użytkownika. Informacje są zbierane od Użytkownika, gdy rejestruje się on na Platformie, składa zamówienie, wprowadza informacje, pisze posty / komentarze, dodaje treści do ulubionych, ocenia lub przesyła treści edukacyjne (takie jak dokumenty, filmy, narracje i obrazy), są aktywni w działalności edukacyjnej, pobierają materiały, tworzą treści (np. quizy), a gdy Użytkownik korzysta z zasobów urządzeń mobilnych (takich jak kamera lub mikrofon) do skanowania kodów Quick Response (QR), przesyłania zdjęć, nagrywania narracji materiały edukacyjne. Można znaleźć Politykę prywatności aplikacji ISTH Academy, która jest hostowana przez stronę trzecią tutaj

Jeśli wydarzenie jest sponsorowane w całości lub w części przez podmiot inny niż ISTH, ISTH może udostępnić listę uczestników sponsorom, współsponsorom i wystawcom. ISTH może również zezwolić sponsorom, współsponsorom i / lub wystawcom na wysyłanie materiałów pocztą / e-mailem raz na sponsorowane wydarzenie, w którym to przypadku ISTH udostępni adres korespondencyjny bezpośrednio sponsorowi / wystawcy. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były zawarte na liście uczestników lub otrzymywać informacje od sponsorów, współsponsorów i / lub wystawców, możesz wyrazić swoje preferencje podczas rejestracji na wydarzenia lub możesz skontaktować się bezpośrednio z ISTH pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

 

3.  Publikacje

ISTH oferuje publikacje dla swoich członków i ogółu społeczeństwa. ISTH może zawierać link do strony internetowej innej organizacji (na przykład baz danych i rejestrów), która może zawierać treści, które są istotne i przydatne. Aby uzyskać dostęp do tych treści, opuścisz witrynę ISTH, a ISTH nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez te strony internetowe osób trzecich lub dane osobowe, które mogą one od Ciebie gromadzić.

Możesz subskrybować niektóre publikacje ISTH, nie zostając członkiem. Na przykład możesz zapisać się, aby otrzymywać e-biuletyn ISTH, podając nam przynajmniej swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj, w którym mieszkasz. ISTH nie udostępnia tych informacji stronom trzecim innym niż w celu dostarczania Ci eNewsletters i innych wiadomości od ISTH, które według ISTH mogą być interesujące.

Możesz zarządzać swoimi subskrypcjami ISTH, subskrybując lub wypisując się w dowolnym momencie. Pamiętaj, że jeśli ustawiłeś przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie, może to wpłynąć na Twoją zdolność do rezygnacji z subskrypcji. Jeśli masz trudności z zarządzaniem pocztą elektroniczną lub innymi preferencjami komunikacyjnymi, skontaktuj się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

 

4.  Trening

Jeśli uczestniczysz w szkoleniu ISTH, możesz zarejestrować się bezpośrednio za pośrednictwem ISTH, a my zbieramy twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o płatnościach (jeśli za opłatą). Możesz również zapisać się na szkolenie przez osobę trzecią lub za pośrednictwem strony trzeciej, takiej jak jeden z naszych partnerów. Możemy również wykorzystywać niezależnych kontrahentów do prowadzenia szkolenia oraz strony trzecie w celu zapewnienia miejsca szkolenia. Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych (hostowanej przez dostawcę usług w chmurze) i mogą być również udostępniane naszym partnerom szkoleniowym, instruktorom i / lub miejscu organizacji wydarzenia (w celu zweryfikowania Twojej tożsamości po przybyciu). Partnerzy szkoleniowi, instruktorzy i gospodarze ośrodków szkoleniowych ISTH zgodzili się nie udostępniać twoich danych innym osobom i nie wykorzystywać twoich danych osobowych innych niż dostarczanie ci produktów i usług ISTH.

 

5.  Twoja komunikacja z ISTH

Jeśli korespondujesz z nami za pośrednictwem poczty e-mail, usługi pocztowej lub innej formy komunikacji, możemy zatrzymać taką korespondencję i zawarte w niej informacje i wykorzystać ją w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie; do powiadamiania Cię o konferencjach, publikacjach lub innych usługach ISTH; lub w celu przechowywania rejestru twojej skargi, prośby o zakwaterowanie i tym podobne. Jeśli chcesz zmodyfikować swoje preferencje dotyczące komunikacji, skontaktuj się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.. Jeśli poprosisz ISTH, aby nie kontaktował się z Tobą przez e-mail na określony adres e-mail, ISTH zachowa kopię tego adresu e-mail na liście „nie wysyłaj”, aby spełnić Twoją prośbę o brak kontaktu.

Podczas korzystania z niektórych naszych produktów lub usług możesz mieć możliwość dostarczenia zdjęć, filmów lub innych materiałów, które mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Mając to na uwadze, należy przejrzeć wszelkie dostarczone materiały, aby upewnić się, że są odpowiednie do udostępniania. Podobnie, niektóre z naszych usług online mogą oferować funkcje społecznościowe, społecznościowe lub inne funkcje komunikacji online, które pozwalają użytkownikom publikować lub udostępniać innym, wiadomości, opowiadania, zdjęcia, dzieła sztuki, filmy, referencje, plany lekcji lub inne treści. Oprócz takich treści użytkownicy mogą mieć również możliwość publikowania niektórych danych osobowych o sobie, swojej szkole i innych różnych informacji związanych z treścią.

Należy pamiętać, że chociaż ISTH może podejmować różne kroki w celu ochrony naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować, że treści opublikowane przez użytkownika nie będą widoczne dla osób innych niż publiczność zamierzona przez użytkownika. Mając to na uwadze, wszyscy użytkownicy powinni przejrzeć wszelkie przesłane materiały, aby upewnić się, że wszelkie takie informacje i zdjęcia są odpowiednie do udostępniania. Decydując się na publikowanie artykułów lub korzystanie z naszych funkcji społecznościowych lub komunikacyjnych, użytkownicy potwierdzają, że robią to na własne ryzyko i zgadzają się, że będą udostępniać wyłącznie informacje i zdjęcia, do których udostępniania mają prawo. ISTH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje zebrane lub ujawnione w takich publikacjach.

Zachęcamy również użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych witryn odwiedzanych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczonych w naszej Witrynie, aby zrozumieć, w jaki sposób strony te zbierają, wykorzystują i udostępniają informacje. ISTH nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub inną zawartość witryn stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dowolnej witryny ISTH.

Przed ujawnieniem ISTH danych osobowych innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie danych osobowych tej osoby zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

6.  Informacje o karcie płatniczej

Możesz zdecydować się na zakup towarów lub usług w ISTH za pomocą karty płatniczej. Zazwyczaj informacje o karcie płatniczej są przekazywane bezpośrednio przez ciebie, za pośrednictwem strony internetowej ISTH, do usługi przetwarzania płatności zgodnej z PCI / DSS, do której subskrybuje ISTH, a sama ISTH nie przetwarza ani nie przechowuje informacji o karcie. Czasami osoby prywatne proszą pracowników ISTH o wprowadzenie w ich imieniu informacji o karcie płatniczej w usłudze przetwarzania płatności zgodnej z PCI / DSS. ISTH zdecydowanie zachęca do nieprzekazywania tych informacji faksem. Gdy pracownicy ISTH otrzymują informacje o kartach płatniczych od osób przez e-mail, faks, telefon lub pocztę, są one wprowadzane zgodnie z instrukcjami, a następnie usuwane lub niszczone.

 

7.  Dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich

ISTH może otrzymywać dane osobowe osób fizycznych od stron trzecich. Na przykład możemy otrzymywać dane osobowe od twojego pracodawcy, jeśli zapisze Cię on na szkolenie lub członkostwo. Jeden z naszych zewnętrznych partnerów szkoleniowych może również udostępniać Twoje dane osobowe ISTH podczas zapisywania się na szkolenie za pośrednictwem tego partnera.

 

8.  Twoje korzystanie ze strony internetowej ISTH

Strona internetowa ISTH automatycznie gromadzi pewne informacje i przechowuje je. Informacje mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), region lub ogólną lokalizację, w której komputer lub urządzenie uzyskuje dostęp do Internetu, typ przeglądarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie użytkownika oraz system operacyjny, rodzaj używanej usługi online (w tym produkt Identyfikator lub numer seryjny i informacje o licencji produktu) oraz inne informacje o korzystaniu z witryny internetowej ISTH, w tym historia przeglądanych stron. Używamy tych informacji, aby pomóc nam zaprojektować naszą stronę internetową, aby lepiej odpowiadała potrzebom naszych użytkowników.

Możemy również gromadzić ogólne informacje o tym, jak i jak często użytkownicy używają, przeglądają lub przeglądają treści w naszych witrynach internetowych, jakie produkty kupują oraz w jaki sposób użytkownicy używają naszych usług online i wchodzą w interakcje z nimi. Informacje te, a także informacje dotyczące czasów dostępu i adresów stron odsyłających, pomagają nam utrzymać jakość naszych usług i gromadzić ogólne statystyki dotyczące użytkowników naszej Witryny. W większości przypadków informacje o użytkowaniu opisane powyżej nie identyfikują użytkowników osobiście, ale w niektórych przypadkach mogą być powiązane z danymi osobowymi, takimi jak adres e-mail. W zależności od tego, która z naszych witryn internetowych lub rodzaj używanej usługi online oraz określony rodzaj gromadzonych informacji o użytkowaniu, niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być powiązane z kontem użytkownika.

Ponadto, jeśli użytkownik otrzyma nasze wiadomości e-mail w formacie HTML, możemy zastosować metody technologiczne w celu ulepszenia naszych usług i komunikacji z użytkownikiem, na przykład poprzez określenie, czy użytkownik ten otworzył lub przekazał nasze wiadomości e-mail i / lub kliknął łącza w tych wiadomościach e-mail lub w celu ustalenia, czy użytkownik złożył zapytanie lub dokonał zakupu w odpowiedzi na określoną wiadomość e-mail. Te metody technologiczne mogą umożliwić nam zbieranie i wykorzystywanie informacji w formie umożliwiającej identyfikację. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby takie informacje były zbierane z wiadomości e-mail HTML, mogą poprosić o zmianę formatu przyszłych wiadomości e-mail, kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

Możemy również wykorzystywać Twój adres IP do diagnozowania problemów z naszym serwerem i administrowania naszą Witryną, analizowania trendów, śledzenia ruchów odwiedzających i gromadzenia szerokich informacji demograficznych, które pomagają nam w identyfikacji preferencji odwiedzających. Witryna ISTH korzysta również z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych (patrz poniżej). Nie śledzi użytkowników, gdy przechodzą na strony osób trzecich, nie zapewnia im ukierunkowanych reklam, a zatem nie odpowiada na sygnały Do Not Track (DNT).

 

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i nie śledzą

Pliki cookie to fragmenty danych, które witryna internetowa przesyła na dysk twardy użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to przezroczyste obrazy pikselowe, które są używane do zbierania informacji o korzystaniu z witryny internetowej, odpowiedziach e-mailowych i śledzeniu. Witryna internetowa ISTH wykorzystuje pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web, aby zapewnić ulepszoną funkcjonalność witryny (np. Podpowiedzi dotyczące identyfikatora użytkownika i hasła oraz rejestracja na konferencję) oraz zagregowane dane o ruchu (np. Które strony są najpopularniejsze). Te pliki cookie mogą być dostarczane w kontekście strony pierwszej lub strony trzeciej. ISTH może również wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web w połączeniu z wiadomościami e-mail dostarczanymi przez ISTH. Witryna internetowa ISTH przechwytuje również ograniczone informacje (klient użytkownika, strona odsyłająca HTTP, ostatni adres URL żądany przez użytkownika, strumień kliknięć po stronie klienta i serwera) o wizytach w naszej Witrynie; możemy wykorzystać te informacje do analizy ogólnych wzorców ruchu i do wykonywania rutynowej konserwacji systemu. Masz wybór w zakresie zarządzania plikami cookie na swoim komputerze. Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości zarządzania plikami cookie i sygnalizatorami sieciowymi, zapoznaj się z funkcjami prywatności w swojej przeglądarce.

Witryna ISTH korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google, Inc. („Google”) w celu śledzenia, jak często osoby uzyskują dostęp do treści ISTH lub je czytują. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Używamy tych informacji zbiorczo, aby zrozumieć, jakie treści nasi członkowie uważają za przydatne lub interesujące, abyśmy mogli stworzyć najbardziej wartościowe treści spełniające Twoje potrzeby. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z Serwisu ISTH wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób iw celach określonych powyżej.

ISTH korzysta z programu do zarządzania marketingową bazą danych, który wdraża plik cookie, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z komunikacją marketingową, taką jak e-mail marketingowy lub marketingowa strona docelowa w naszej witrynie. Ten plik cookie gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, które strony odwiedzasz na stronie ISTH, twoją historię przybywającą na stronę ISTH, twoje zakupy w ISTH i tym podobne. Używamy tych informacji do oceny skuteczności naszych kampanii marketingowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie.

ISTH śledzi użytkowników, którzy przechodzą z naszej podstawowej publicznej witryny internetowej (ISTH.org) do naszej części członkowskiej ISTH witryny, logując się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a także gdy odwiedzający naszą stronę internetową przechodzą przez marketingową stronę docelową. ISTH nie śledzi użytkowników, gdy przechodzą na strony osób trzecich, nie zapewnia im ukierunkowanych reklam, a zatem nie odpowiada na sygnały Do Not Track (DNT).

 

9.  Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

ISTH przetwarza Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci towarów lub usług, o które prosiłeś lub które od nas kupiłeś, w tym usług członkowskich, wydarzeń, szkoleń, warsztatów, publikacji i innych treści. Używamy tych informacji w celu udoskonalenia naszych towarów i usług, aby lepiej dostosować je do Twoich potrzeb oraz do komunikowania się z Tobą o innych usługach oferowanych przez ISTH, które mogą być dla Ciebie istotne.

Dane osobowe przesłane do ISTH będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub na odpowiednich stronach witryny ISTH lub punktu zbiórki. ISTH może wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 

 1. administrować witryną (np. profil członkostwa);
 2. personalizować stronę internetową dla ciebie;
 3. zweryfikować swoją tożsamość podczas składania zamówienia, logowania do konta lub w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji o koncie użytkownika lub ich wykorzystaniu;
 4. umożliwić korzystanie z usług dostępnych w Witrynie;
 5. dostarczać Tobie usługi zakupione za pośrednictwem Strony;
 6. wysyłać Ci wyciągi, faktury i przypomnienia o płatnościach oraz odbierać płatności od Ciebie;
 7. wysyłać do Ciebie niehandlowe komunikaty handlowe;
 8. wysyłać Ci powiadomienia e-mail, o które specjalnie prosiłeś;
 9. przesyłać Ci nasze biuletyny e-mail dotyczące odpowiednio Regulaminu prywatności elektronicznej, w przypadku gdy zaakceptujesz taką usługę (możesz nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli chcesz zrezygnować z newslettera);
 10. zajmować się zapytaniami i skargami złożonymi przez ciebie lub w związku z tobą na stronie;
 11. zapewnić bezpieczeństwo Witryny i zapobiegać oszustwom;
 12. określić sposoby, w jakie możemy ulepszać produkty i usługi, aby zaspokoić potrzeby naszych użytkowników;
 13. weryfikować zgodność z regulaminem korzystania z Witryny.


Jeśli przekażesz Dane osobowe do publikacji w Witrynie, ISTH opublikuje i w inny sposób wykorzysta te informacje zgodnie z prawami przyznanymi ISTH na mocy niniejszej Polityki prywatności.

ISTH może wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wykonania każdej umowy, którą z Tobą zawarliśmy, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w przypadku, gdy ISTH ma uzasadniony interes biznesowy w wykorzystywaniu twoich informacji w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług i produktów. Uzasadnione cele biznesowe obejmują między innymi jedno lub wszystkie z poniższych: zapewnianie marketingu bezpośredniego oraz ocenę skuteczności promocji i reklamy; modyfikowanie, ulepszanie lub personalizowanie naszych usług, produktów i komunikacji; wykrywanie oszustw; badanie podejrzanych działań (np. naruszenia naszych Warunków świadczenia usług, które można znaleźć tutaj) oraz w inny sposób zapewnianie bezpieczeństwa naszej Witryny; i przeprowadzanie analizy danych. 

Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane w następujący sposób (po uzyskaniu Twojej zgody, jeśli jest to wymagane):

 

 • Dostarczanie informacji o produktach i usługach, o które nas prosisz;
 • Aby wysyłać Ci okresowe wiadomości;
 • Aby zapewnić Ci informacje o innych oferowanych przez nas produktach, wydarzeniach i usługach, które są (i) podobne do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, lub (ii) całkowicie nowe produkty, wydarzenia i usługi;
 • Do wewnętrznych celów biznesowych i badawczych w celu ulepszenia, oceny, rozwoju i tworzenia stron internetowych ISTH (w tym statystyk użytkowania, takich jak „wyświetlenia stron” na stronach internetowych ISTH i produktów w nich zawartych), produktów i usług;
 • Aby powiadomić Cię o zmianach lub aktualizacjach naszych stron internetowych, produktów lub usług;
 • Do administrowania naszymi usługami i do operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, statystyki i ankiet;
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego serwisu; i
 • W jakimkolwiek innym celu, o którym od czasu do czasu możemy Cię powiadomić.

 

10. Kiedy i jak udostępniamy informacje innym osobom

Informacje o zakupach i członkostwie w ISTH są przechowywane w powiązaniu z Twoim członkostwem lub kontem profilowym. Dane osobowe, które ISTH zbiera od Ciebie, są przechowywane w jednej lub kilku bazach danych hostowanych przez podmioty zewnętrzne zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Te strony trzecie nie wykorzystują ani nie mają dostępu do twoich danych osobowych w żadnym innym celu niż przechowywanie i wyszukiwanie baz danych. ISTH może również angażować strony trzecie do wysyłania do Ciebie informacji, w tym przedmiotów, takich jak publikacje, które możesz zakupić, lub materiałów od sponsora wydarzenia.

ISTH w żaden inny sposób nie ujawnia ani nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że: (1) wyrazisz na to zgodę lub zezwolisz; (2) jest to konieczne do wykonania podpisanej z nami umowy; (3) ma to związek z konferencjami prowadzonymi przez ISTH i sponsorowanymi przez ISTH, jak opisano powyżej; (4) informacje są przekazywane w celu zachowania zgodności z prawem (na przykład w celu wykonania nakazu przeszukania, wezwania sądowego lub nakazu sądowego lub w celu wywiązania się z zobowiązań podatkowych), w celu wyegzekwowania zawartej z tobą umowy lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwo lub prawa, własność lub bezpieczeństwo naszych pracowników lub innych; (5) informacje są przekazywane naszym agentom, sprzedawcom lub usługodawcom, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu; (6) w celu reagowania na sytuacje kryzysowe lub działania Boże; lub (6) w celu rozwiązywania sporów, roszczeń lub osób wykazujących zdolność do czynności prawnych w Twoim imieniu; oraz (7) poprzez katalog członków ISTH. Możemy również gromadzić zagregowane dane dotyczące naszych członków i odwiedzających Witrynę oraz ujawniać wyniki takich zagregowanych (ale nie identyfikujących danych) informacji naszym partnerom, usługodawcom, reklamodawcom i / lub innym stronom trzecim w celach marketingowych lub promocyjnych.

Należy pamiętać, że gdy ujawniamy lub przekazujemy dane osobowe stronom trzecim w celu świadczenia w naszym imieniu ograniczonych usług, takich jak publikowanie i / lub wysyłanie biuletynów, prowadzenie naszych spotkań, wypełnianie i wysyłanie zamówień złożonych przez użytkowników i realizowanie transakcji zleconych przez użytkowników , zapewniamy tym firmom informacje, które są im potrzebne do wykonania określonego zadania, do którego ich zatrudnienia zostały zatrudnione, i zabraniamy im wykorzystywania tych informacji do jakichkolwiek innych celów i wymagamy od nich przestrzegania rygorystycznych standardów prywatności informacji.

Witryna ISTH może współpracować z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i inne. Jeśli zdecydujesz się „polubić” lub udostępnić informacje ze strony ISTH za pośrednictwem tych usług, zapoznaj się z polityką prywatności tej usługi. Jeśli jesteś członkiem serwisu społecznościowego, interfejsy mogą umożliwiać portalowi społecznościowemu połączenie wizyty Twojej witryny z Twoimi danymi osobowymi.

Jeśli uczestniczysz w kongresach, szkoleniach, spotkaniach lub innych wydarzeniach, ISTH może wykorzystywać i publikować Twoje dane osobowe, zdjęcia i wrażenia wideo zrobione podczas wydarzeń i / lub spotkań dla celów ISTH.

ISTH nie będzie bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych, bezpośrednio ani pośrednio.

ISTH udostępnia informacje o członkach za pośrednictwem katalogu członków ISTH innym członkom ISTH korzystającym z Witryny. Członkowie mogą zdecydować, czy zachować swoje dane osobowe jako prywatne, logując się na swoje konto i zmieniając swoje preferencje.

 

11. Transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych

ISTH ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Informacje, które od Ciebie zbieramy, będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie zwróciły się do Unii Europejskiej o stwierdzenie „odpowiedniości” ani nie otrzymały takiego stwierdzenia na podstawie art. 45 RODO. ISTH polega na odstępstwach w określonych sytuacjach, jak określono w art. 49 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). W szczególności ISTH gromadzi i przekazuje dane osobowe do USA wyłącznie: za Twoją zgodą; wykonanie umowy z Tobą; lub w celu realizacji ważnego uzasadnionego interesu ISTH w sposób, który nie przeważa nad Twoimi prawami i wolnościami. ISTH dokłada wszelkich starań, aby zastosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz używać ich wyłącznie zgodnie z Twoimi relacjami z ISTH i praktykami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. ISTH minimalizuje również ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności, nie gromadząc ani nie przechowując wrażliwych danych osobowych o Tobie.

 

12.  Retencja danych

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach usług zarządzania bazami danych w chmurze, z których korzysta ISTH. ISTH przechowuje dane na czas trwania relacji biznesowych klienta lub członka z ISTH. ISTH może zachować wszystkie przesłane przez Ciebie informacje do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, wypełniania zobowiązań prawnych lub w przypadku, gdy ISTH z innego powodu uzna, że ​​ma do tego uzasadniony powód. W niektórych przypadkach ISTH może zdecydować się na zachowanie pewnych informacji w formie zdepersonalizowanej lub zagregowanej. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie i jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe oraz o prawach do usunięcia i przenoszenia, skontaktuj się z ISTH pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

 

13.  Twoje wybory i prawa

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości, możesz nas o tym powiadomić, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.. Wysyłane przez nas wiadomości mogą zawierać mechanizmy rezygnacji, które pozwalają zmienić preferencje. Wszyscy użytkownicy zarejestrowani w jednej z naszych witryn internetowych mogą zalogować się na swoje konto i uzyskać dostęp lub zaktualizować informacje kontaktowe aktualnie powiązane z tym kontem, w tym na przykład adres pocztowy lub adres e-mail. Użytkownicy mogą również mieć możliwość korzystania z naszych witryn internetowych w celu przeglądania i aktualizowania informacji dotyczących ostatnich zamówień, ustawień płatności (takich jak informacje o karcie kredytowej), ustawień powiadomień e-mail i historii wcześniejszych zamówień. W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może również znaleźć instrukcje dotyczące jego resetowania na stronie informacji o koncie.

W odniesieniu do preferencji komunikacyjnych użytkownik może zrezygnować z newslettera, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym otrzymanym biuletynie. Użytkownik, którego adres e-mail się zmienił i chciałby nadal otrzymywać biuletyny, będzie musiał uzyskać dostęp do konta i zaktualizować informacje o adresie e-mail, a może być konieczne ponowne zapisanie się do newslettera. Od czasu do czasu będziemy wysyłać wiadomości e-mail dotyczące zakłóceń w witrynie, nowych produktów i innych wiadomości o naszych produktach i usługach. Te wiadomości e-mail są wysyłane do wszystkich posiadaczy kont i nie są oparte na subskrypcji. Takie wiadomości e-mail są uważane za część naszej usługi dla użytkowników naszych stron internetowych. Użytkownik może zrezygnować z tej komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji na końcu wiadomości e-mail.

Z zastrzeżeniem lokalnego prawa (na przykład Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej zapewnia określone prawa osobom, których dane dotyczą), możesz mieć pewne prawa dotyczące informacji, które zebraliśmy i które są z tobą związane. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu zaktualizowania lub poprawienia informacji, jeśli ulegną one zmianie lub jeśli uważasz, że wszelkie informacje, które zebraliśmy na Twój temat, są nieprawidłowe. Możesz również poprosić nas o sprawdzenie, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat, aby usunąć Twoje dane osobowe, a także możesz nam powiedzieć, jeśli sprzeciwisz się naszemu wykorzystaniu twoich danych osobowych. W niektórych jurysdykcjach możesz mieć prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych. Jeśli chcesz omówić lub skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij do nas wiadomość e-mail za pośrednictwem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

Możesz również poprosić o informacje na temat: celu przetwarzania; kategorie odnośnych danych osobowych; kto jeszcze poza ISTH mógł otrzymać dane z ISTH; jakie było źródło informacji (jeśli nie podałeś ich bezpośrednio ISTH); i jak długo będzie przechowywany. Masz prawo do poprawienia / sprostowania rejestru twoich danych osobowych przechowywanych przez ISTH, jeśli są one niedokładne. Możesz poprosić ISTH o usunięcie tych danych lub zaprzestanie ich przetwarzania, z pewnymi wyjątkami. Możesz również poprosić ISTH o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych krajach masz prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli masz obawy dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez ISTH. Jeżeli jest to wymagane przez prawo, ISTH dostarczy na Twoje żądanie twoje dane osobowe lub przekaże je bezpośrednio innemu administratorowi.

Rozsądny dostęp do twoich danych osobowych zostanie udostępniony bezpłatnie członkom ISTH, uczestnikom konferencji i innym osobom na wniosek złożony do ISTH pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.. Jeśli dostępu nie można zapewnić w rozsądnym terminie, ISTH poda Ci datę, w której informacje zostaną dostarczone. Jeśli z jakiegoś powodu odmówiono dostępu, ISTH poda wyjaśnienie, dlaczego odmówiono dostępu.

 

14.  Bezpieczeństwo twoich informacji

ISTH utrzymuje fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia, aby pomóc chronić prywatność danych i danych osobowych przesyłanych do ISTH. ISTH okresowo aktualizuje i testuje swoją technologię bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, którzy muszą znać te informacje, aby zapewnić Ci świadczenia lub usługi. Szkolimy naszych pracowników w zakresie poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa Twoich informacji. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych w celu wyegzekwowania odpowiedzialności naszych pracowników za ochronę prywatności.

Każdy użytkownik, który zdecyduje się zarejestrować w dowolnej witrynie internetowej ISTH lub w usłudze online, będzie musiał utworzyć hasło. Hasło to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolnym momencie, najpierw logując się do usługi przy użyciu bieżącego hasła, a następnie ustawiając nowe. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności hasła. Użytkownik, który zalogował się z komputera współużytkowanego przez innych, powinien zawsze wylogować się ze strony internetowej przed opuszczeniem strony, aby uniemożliwić innym użytkownikom tego komputera dostęp do informacji pod ich logowaniem. Użytkownik, który uważa, że ​​ktoś użył hasła lub konto bez ich zgody lub ma powód, by przypuszczać, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa, powinni nas natychmiast powiadomić o zresetowaniu hasła.

 

15.  Zmiany i aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na warunki zawarte w niniejszej polityce prywatności i warunkach użytkowania i / lub każdej innej umowie, którą możemy mieć z tobą. Jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z niniejszych warunków, nie powinieneś korzystać z tej Witryny ani żadnych korzyści ani usług ISTH. Zgadzasz się, że wszelkie spory dotyczące prywatności lub warunków zawartych w niniejszej Polityce prywatności i Warunkach użytkowania lub innych umowach, które mamy z tobą, będą podlegać prawu stanu Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych. Zgadzasz się również przestrzegać wszelkich ograniczeń szkód zawartych w każdej umowie, którą możemy z tobą zawrzeć.

Ponieważ nasza organizacja, członkostwo i świadczenia zmieniają się od czasu do czasu, oczekuje się, że niniejsza Polityka prywatności i Warunki użytkowania również się zmienią. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i warunków użytkowania w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia, z wyjątkiem opublikowania zmienionej Polityki prywatności i warunków użytkowania na tej stronie. Powinieneś często sprawdzać naszą stronę internetową, aby zobaczyć obowiązującą politykę prywatności i warunki użytkowania oraz wszelkie zmiany, które mogły zostać w niej wprowadzone. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie powiadomienia lub oświadczenia dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności oraz warunków korzystania z tej witryny.

 

Pytania lub komentarze dotyczące niniejszej polityki prywatności?

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszej Polityki prywatności, zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub napisz do nas:

 

Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepicy i Hemostazy

Uwaga: prywatność

Ferry Road 610 Jones, apartament 205

Carrboro, NC 27510-6113

Stany Zjednoczone

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: +1 919 929-3807

 

Nie będziemy wysyłać materiałów promocyjnych ani marketingowych w odpowiedzi na kontakty dotyczące pytania lub komentarza, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Wspierane przez granty edukacyjne firm Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics i uniQure, Inc.

Niezbędny SSL