Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Inclusief privacybeleid
Voor websites die worden beheerd of gecontroleerd
by
The International Society on Thrombosis and Haemostasis ("ISTH")

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN TOEGANG VEREIST TOESTEMMING VOOR GEBRUIKSVOORWAARDEN

Als u (en uw voogd, indien van toepassing zoals hieronder beschreven) niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, niet toegang tot of gebruik maken van enig deel van deze website of gebruik een service of software voor toegang tot of gebruik van deze website. Toegang tot of gebruik van de website op welke manier dan ook, betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

BELANGRIJK: ONDER LEEFTIJD GEBRUIKERS VERBODEN;
GEBRUIK VAN TIENER VEREIST TOESTEMMING VAN DE GUARDIAN.

 • Als u jonger bent dan 13 jaar, is het verboden om onze site te gebruiken. Voogden van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar moeten dit gebruik beperken.
 • Personen tussen 13 en 18 jaar (of, indien hoger, de leeftijd van volledige volwassenheid in het rechtsgebied waar zij zich bevinden) mogen deze site alleen gebruiken met toestemming van hun voogden, en alleen als zij en hun voogden op hun gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

INHOUDSOPGAVE

Reikwijdte van de overeenkomst
Wachtwoord en Veiligheid
Gebruikersgedrag
Het gebruik van Content
Uw inzendingen op onze websites
Beëindiging van de service
Effect van beëindiging
Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
Inhoud en links van derden
Vergoeding
Handelsmerken en auteursrechten
Exporteren
Wijziging van voorwaarden
Geen agentschap
geen verklaring van afstand
Toepasselijk recht en locatie
Annulering / restitutiebeleid
Scheidbaarheid
PRIVACYBELEID

Reikwijdte van de overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke ISTH-website, waaronder, maar niet beperkt tot gentherapie.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, de verschillende websites van ISTH afgelopen, huidige en toekomstige congressen, vergaderingen en subcommissies, en elke andere internetsite waarop deze voorwaarden zijn geplaatst.

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en ISTH en alle entiteiten die zeggenschap hebben over, worden beheerd door, of zijn gelieerd aan of gezamenlijk worden beheerd door ISTH (gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons" of " onze ") en vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot onze Online Services, die alle eerdere of gelijktijdige verklaringen vervangt, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk.

Merk op dat speciale voorwaarden van toepassing kunnen zijn op sommige van de diensten die op ISTH-websites worden aangeboden. Eventuele speciale voorwaarden worden gepubliceerd in verband met de toepasselijke service en zijn een aanvulling op deze Voorwaarden. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en eventuele speciale voorwaarden, prevaleren de speciale voorwaarden boven deze Voorwaarden.

U erkent dat deze Voorwaarden worden ondersteund door een redelijke en waardevolle overweging (zoals uw gebruik van onze website of ontvangst van informatie en materialen die beschikbaar zijn op of via een ISTH-website), waarvan de ontvangst en adequaatheid hierbij worden erkend.

Wachtwoord en Veiligheid

Delen van de websites van ISTH zijn veilig en vereisen mogelijk dat u zich registreert om deel te nemen aan die gebieden. Gebruikersaccounts die worden uitgegeven voor de websites van ISTH zijn alleen voor individueel gebruik en u bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken bij het registreren of anderszins verstrekken van informatie met betrekking tot uw account en om uw accountgegevens bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden en om uit te loggen wanneer u elke sessie beëindigt. U stemt ermee in dat wij de door u verstrekte informatie mogen opslaan en gebruiken om uw account te onderhouden. U stemt er ook mee in uw identiteit of verwantschap met een persoon of entiteit niet verkeerd weer te geven, inclusief (maar niet beperkt tot) het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon. Schendingen van onze beveiligingssystemen kunnen burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. We zullen alles in het werk stellen om uw online veiligheid te garanderen, maar kunnen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepalingen.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website, of door gebruik te maken van diensten of software die toegang hebben tot of gebruik maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, zoals deze het laatst zijn gewijzigd. Het privacybeleid en de rest van deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Zorg er daarom voor dat u bekend bent met de huidige versie.

Gebruikersgedrag

Onze websites zijn bedoeld voor onze leden en andere gebruikers om de uitwisseling van informatie, educatie en leren in het veld te bevorderen. U stemt ermee in deze website alleen voor dergelijke doeleinden te gebruiken. U mag deze website niet gebruiken voor enig ander doel, inclusief een zakelijk of commercieel doel, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ISTH. Elk ongeautoriseerd commercieel gebruik van deze of enige ISTH-website, server of gerelateerde services, of de doorverkoop van gerelateerde services, is uitdrukkelijk verboden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze services gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u onze websites, software of andere producten of services niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving en bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen of omissies die zich voordoen wanneer u bent ingelogd, inclusief de inhoud van alle informatie die op deze website is ingediend of geplaatst.

Het gebruik van Content

Alle informatie, bestanden, materialen, functies en andere inhoud die toegankelijk is vanaf elke ISTH-website of anderszins wordt beheerd door ISTH ("Inhoud") is het eigen materiaal van ISTH of de partij die de Inhoud aan ISTH heeft verstrekt of in licentie heeft gegeven. De levering van inhoud geeft u geen eigendomsrechten op de inhoud. Alle download- of printmogelijkheden zijn uitsluitend een accommodatie voor u en vormen geen toekenning, verklaring van afstand of andere beperking van rechten van de auteursrechteigenaren op Inhoud. U mag geen informatie, inhoud, software, producten of diensten verkregen van of anderszins verbonden met ISTH wijzigen, kopiëren, verspreiden, weergeven, verzenden, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen website.

Inhoud op elke ISTH-website die is geconfigureerd voor downloaden, zoals leermodules, andere workshopdownloads en andere bronnen, mag alleen worden gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u niet: (a) verwijdert, wijzigt of eventuele auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of andere eigendomskennisgevingen wijzigen; (b) de inhoud wijzigen; of (c) de Inhoud gebruiken op een manier die een associatie met de ISTH suggereert anders dan de vereiste bronvermeldingen.

Alle softwaredownloads, inclusief bestanden of afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, die worden aangeboden op een ISTH-website zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan u in licentie gegeven. De eigenaar van alle gelicentieerde software, of een derde partij of ISTH, behoudt alle rechten, titels en belangen in de software en u mag niet uzelf of iemand anders helpen om de software te kopiëren, verspreiden of anderszins te exploiteren of te decompileren, reverse engineeren of anderszins te proberen om de broncode te ontdekken. U erkent dat bepaalde Inhoud beveiligingstechnologie kan bevatten die uw gebruik van dergelijke Inhoud beperkt en dat u, ongeacht of Inhoud wordt beperkt door beveiligingstechnologie, Inhoud moet gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gebruiksregels die zijn opgesteld door ISTH en haar licentiegevers, en dat ander gebruik van de Inhoud kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van Inhoud die u downloadt en ISTH is niet verantwoordelijk voor Inhoud die om welke reden dan ook is verloren, vernietigd of beschadigd. ISTH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te wijzigen en in aanmerking te komen voor toegang tot bepaalde inhoud. U erkent dat, als we een dergelijke wijziging aanbrengen, u de Inhoud mogelijk niet in dezelfde mate kunt gebruiken als voorafgaand aan een dergelijke wijziging en dat ISTH in dat geval niet aansprakelijk voor u is. Niet meer gebruikte of momenteel niet beschikbare merchandise kan ook van onze website worden verwijderd. Als u een product, een service of de informatie die u tijdens een vorig bezoek hebt opgehaald niet kunt vinden, stuur ons dan een e-mail en we zullen er alles aan doen om u te helpen.

ISTH kan de inhoud of beveiliging van elektronische bestanden op onze sites niet garanderen. Daarom kunnen we niet garanderen dat gebruikers niet worden blootgesteld aan ongepast materiaal. Verder moeten alle gebruikers erkennen dat wetenschappelijke kennis zich voortdurend uitbreidt en verandert. ISTH garandeert niet de juistheid van enige informatie die op haar websites wordt geplaatst; en geen enkele professional of patiënt mag vertrouwen op informatie op onze websites als vervanging voor de juiste toepassing van medisch oordeel op basis van individueel patiëntonderzoek en de juiste normen voor patiëntenzorg. ISTH doet geen geïndividualiseerde behandelaanbevelingen of geeft geen advies dat gegarandeerd juist of toepasselijk is voor een bepaalde individuele patiënt.

Uw inzendingen op onze websites

We kunnen uitdrukkelijk vragen of u in staat stellen om berichten, ideeën, concepten, tekeningen, foto's, grafische afbeeldingen, video's of ander materiaal of informatie via een ISTH-website te verzenden, posten, uploaden, insluiten, weergeven, communiceren of anderszins te verspreiden via een ISTH-website ("Inzendingen") . Dien alsjeblieft geen Inzendingen in of via onze websites die wij niet uitdrukkelijk vragen of mogelijk maken. Ons beleid met betrekking tot Inzendingen is van toepassing ongeacht of we een Inzending aanvragen die op of via onze websites is ontvangen.

Sommige van onze websites kunnen communicatieservices bevatten die worden aangeboden via forums, prikbordservices, chatruimtes, berichtenforums, nieuwsgroepen, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en / of andere bericht- of communicatiefuncties die zijn ontworpen om u in staat te stellen met anderen te communiceren. U stemt ermee in dergelijke communicatiediensten alleen te gebruiken om Inzendingen te maken en te ontvangen die gerelateerd zijn aan de betreffende communicatiedienst en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

U stemt ermee in dat u geen Inzending zult posten, verzenden, publiceren of verzenden die:

 • Schending van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, intellectueel eigendom of andere eigendoms- of contractuele rechten; of
 • Adverteert bij commerciële of zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten) of op andere wijze deelneemt aan commerciële activiteiten (bijvoorbeeld loterijen of wedstrijden, sponsorbanners weergeven en / of om goederen of diensten verzoeken), behalve indien specifiek toegestaan ​​door ons;
 • Schaadt of kan redelijkerwijs worden verwacht dat het schade toebrengt aan een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat een schending van de privacy is, lasterlijk, beledigend, intimiderend, bedreigend, of kinderen uitbuit of schaadt door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud; of
 • Is illegaal of moedigt aan, pleit voor of bespreekt illegale activiteiten; of
 • Zoekt openlijk, of passief, persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie over of van anderen; of
 • Omvat programma's die virussen, wormen en / of Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om het gebruik of genot van onze websites te onderbreken, te vernietigen of te beperken; of
 • Anders schendt u enige bepaling van deze Voorwaarden.

ISTH onderschrijft geen enkele inzending en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af in verband met een inzending. ISTH kan elke inzending weigeren of verwijderen die naar eigen oordeel deze Voorwaarden schendt. U bent zelf verantwoordelijk voor elke inzending die u indient op een van onze websites.

Je moet weten dat in sommige gevallen je inzendingen openbaar zijn en geen privécommunicatie. Wanneer u de gedeelten van onze websites gebruikt die openbare inzendingen weergeven, moet u ervan uitgaan dat alle inzendingen die u in deze gebieden indient, ook openbaar moeten worden gemaakt. Plaats nooit een bericht dat u niet erg vindt op een school- of gemeenschapsbulletin of in de plaatselijke krant. De privacy van anderen moet ook te allen tijde worden gerespecteerd. Als u toestemming nodig hebt om foto's, geschriften of ander materiaal of enige identificerende informatie in een Inzending te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van documentatie van dergelijke toestemming alvorens de Inzending te plaatsen. We kunnen bepaalde Inzendingen die in openbare ruimtes van onze websites zijn geplaatst, verbieden of verwijderen in overeenstemming met ons beleid, maar we zijn niet verplicht om de openbare publicaties van Inzendingen in dergelijke gebieden te controleren. Wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie (die verder wordt gedefinieerd in ons Privacybeleid) openbaar maakt via een inzending in een openbare ruimte, kan die informatie worden bekeken, verzameld en gebruikt door anderen en kan dit leiden tot ongevraagde berichten van andere mensen, waarvoor we heb geen verantwoordelijkheid.

Door het verstrekken van inzendingen aan een van onze websites, verleent u ISTH hierbij het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve recht en licentie om te reproduceren, gebruiken, kopiëren, verkopen, distribueren, afgeleide werken te maken van, uit te voeren en de inzending geheel of gedeeltelijk weergeven in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of later is ontwikkeld. Behalve in het geval van bepaalde Inzendingen door studenten of docenten die deelnemen aan enige vorm van online instructie, is ISTH niet verplicht om een ​​Inzending als vertrouwelijk te behandelen. We kunnen echter elke inzending gebruiken in onze zakelijke inspanningen (inclusief maar niet beperkt tot producten of advertenties) op een manier die consistent is met ons privacybeleid, zonder enige aansprakelijkheid voor royalty's of andere overwegingen van welke aard dan ook, en zullen geen enkele aansprakelijkheid oplopen. als gevolg van eventuele overeenkomsten in onze toekomstige activiteiten.

Door het indienen van Inzendingen op een ISTH-website, verklaart en garandeert u ook dat de Inzending uw oorspronkelijke werk is, geen overeenkomst tussen u en een derde schendt en geen enkele wet, overeenkomst of andere rechten van welke aard dan ook schendt. , van enige derde partij, zonder beperking, rechten die van invloed zijn op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, oneerlijke concurrentie, contracten, laster, privacy of publiciteit.

Toegang tot en gebruik van beveiligde delen van ISTH-sites wordt beschouwd als een voorrecht dat door ISTH wordt bepaald. ISTH behoudt zich het recht voor om het gebruik van haar websites te controleren om de naleving van deze Voorwaarden te bepalen, om elke gerapporteerde of kennelijke schending te onderzoeken en om actie te ondernemen die wij naar eigen goeddunken passend achten. We behouden ons ook het recht voor om de toegang en het gebruik van onze sites onmiddellijk in te trekken wanneer er reden is om aan te nemen dat er sprake is van wetsovertredingen of ons beleid. We behouden ons ook het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, en om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen in naar eigen goeddunken. Inzendingen die op een van onze websites worden aangeboden, kunnen onderhevig zijn aan gepubliceerde limieten voor gebruik, reproductie en / of verspreiding en u bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen met betrekking tot Inzendingen die u verstrekt, evenals alle materialen die u kunt downloaden.

Beëindiging van de service

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst die van kracht is totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd.

U hoeft deze services niet te blijven gebruiken. En als u niet tevreden bent met enig aspect van de diensten, wordt u aangemoedigd om contact op te nemen met het ISTH-hoofdkantoor om uw zorgen te bespreken.

U kunt ons te allen tijde vragen uw account te sluiten door ons een e-mail te sturen. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst, evenals uw toegang tot een of al onze websites en de bijbehorende services of een deel daarvan, op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

Effect van beëindiging

Na beëindiging van deze Overeenkomst, zult u niet langer toegang hebben tot of enig deel van deze website gebruiken of enige service of software gebruiken voor toegang tot of gebruik van deze website. Uw verklaringen, garanties en overeenkomsten met betrekking tot uw eerdere toegang en gebruik blijven van kracht (bijvoorbeeld de licenties die aan ISTH zijn verleend voor inhoud die u hebt geüpload; en uw vrijwaring tegen inbreuk met betrekking tot dergelijke materialen), maar u zult geen nieuwe verplichtingen omdat er geen toekomstig gebruik meer zal zijn.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat het gebruik van enig deel van onze websites of online services volledig op eigen risico is. De inhoud op onze websites wordt te goeder trouw verstrekt "zoals deze is" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst ISTH alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. ISTH garandeert niet dat al onze websites of materialen op de websites ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat onze websites of de servers die deze beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ISTH biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de inhoud op een van onze websites. Het is mogelijk dat toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. U erkent dat we links naar andere websites kunnen bevatten en dat ISTH geen controle heeft over en geen enkele verklaring aflegt over dergelijke websites, en u doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen ISTH met betrekking tot gelinkte websites.

In geen geval zal ISTH, of een persoon of entiteit die betrokken is bij het aanbieden van deze online diensten, aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder, zonder beperking, directe, indirecte, punitieve, werkelijke, incidentele, gevolgschade, speciale, voorbeeldige of andere schade , die ontstaat als gevolg van uw gebruik of toegang tot de Inhoud op onze websites, of het onvermogen om onze websites te gebruiken of te openen, of als gevolg van een inbreuk op de garantie, zelfs als ISTH op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U erkent specifiek dat ISTH niet aansprakelijk is voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van derden, inclusief, maar niet beperkt tot anderen die zich bij een van onze websites hebben geregistreerd.

Inhoud en links van derden

Deze website kan worden gekoppeld aan andere websites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan ISTH. Alle links naar andere websites worden voor uw gemak aangeboden en worden niet gesponsord door of gelieerd aan onze websites of ISTH en impliceren niet noodzakelijk onze goedkeuring van de andere website of de inhoud ervan. We hebben geen enkele of alle gelinkte websites beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of enige vorm van overdracht ontvangen van gelinkte websites. Gelinkte websites zijn op eigen risico toegankelijk en we geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, volledigheid of juistheid van de websites gelinkt aan onze websites.

Vergoeding

U stemt ermee in om ISTH, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoudaanbieders, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers ("Gevrijwaarde partijen") schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke inbreuk op deze Voorwaarden door u, inclusief eventuele Inzendingen of gebruik van Inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Voorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending, vermeende schending of ongeoorloofd gebruik, en u stemt ermee in om alle resulterende verliezen, schade, beoordelingen, onderscheidingen, kosten, uitgaven en honoraria van advocaten van de Gevrijwaarde Partijen die voortvloeien uit uw inbreuk, vermeende inbreuk of ongeoorloofd gebruik. U stemt er ook mee in om de Gevrijwaarde Partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims van derden voortkomend uit uw gebruik van een van onze websites.

Handelsmerken en auteursrechten

Alle handelsmerken, dienstmerken, logo's en auteursrechtelijk beschermde werken die op deze website voorkomen, zijn intellectueel eigendom van ISTH of hun eigenaars, die alle rechten in dat opzicht behouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijk intellectueel eigendom kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacy- en publiciteitswetten, evenals andere communicatieregels en -statuten. We respecteren ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen dat iedereen die onze website gebruikt of bezoekt hetzelfde doet. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd of dat uw intellectuele eigendomsrechten op andere wijze zijn geschonden, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, artikel 512 (c) (2) ('de auteursrechtwet' ), moeten meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht als volgt naar onze aangewezen agent worden gestuurd:

De International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc.
Let op: auteursrecht klacht
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
Verenigde Staten van Amerika

Volgens de Auteurswet moet elke kennisgeving van een aan ons toegezonden inbreuk schriftelijk worden gedaan en in hoofdzaak het volgende bevatten:

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of intellectuele eigendom waarvan volgens u inbreuk is gemaakt, of, als meerdere items op onze website onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website;
 • Identificatie van het materiaal waarvan u denkt dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te vinden;
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Elke melding die de bovenstaande procedure niet volgt, wordt als ongeldig beschouwd en ontvangt mogelijk geen reactie.

Exporteren

Onze levering van goederen en diensten via deze website of enige andere ISTH-website (s) is onderworpen aan vereisten voor exportcontrole en economische sancties in de Verenigde Staten. Door goederen of diensten te kopen via een ISTH-website, verklaart en garandeert u dat uw aankoop en / of gebruik in overeenstemming is met deze vereisten.

Wijziging van voorwaarden

ISTH behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Doorlopend gebruik van enig deel van deze website betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert. De meest recente versie van deze Voorwaarden, die alle eerdere versies vervangt, kan worden bekeken door te klikken op de hyperlink "Gebruiksvoorwaarden" onderaan de startpagina op deze of een ISTH-website.

Geen agentschap

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en ISTH als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van een ISTH-website.

geen verklaring van afstand

Elk verzuim om een ​​van de bepalingen van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van ons recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen.

Toepasselijk recht en locatie

ISTH heeft zijn hoofdkantoor in de staat North Carolina, Verenigde Staten. U stemt ermee in dat deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van North Carolina en de Verenigde Staten van Amerika. U stemt er ook mee in dat de exclusieve locatie voor elk geschil tussen u en ISTH dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden in de staats- of federale rechtbanken van North Carolina ligt en u stemt specifiek in met de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van North Carolina. We geven geen verklaring dat de inhoud op een ISTH-website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Degenen die ervoor kiezen om onze websites te bezoeken, handelen op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale of andere wetten.

Annulering / restitutiebeleid

Alle annulerings- / restitutieverzoeken moeten schriftelijk per e-mail worden verzonden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. Bij annulering van het lidmaatschap dat na 1 januari van het jaar van het betaalde lidmaatschap wordt ontvangen, worden de restituties pro rata betaald. Er wordt geen terugbetaling gedaan na 30 juni van het betaalde lidmaatschapsjaar.

Scheidbaarheid

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat deel beschouwd als scheidbaar van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden.

 

 

PRIVACYBELEID

De International Society on Thrombosis and Haemostasis ("ISTH") is een wereldwijde ledenorganisatie zonder winstoogmerk die het begrip, de preventie, de diagnose en de behandeling van trombotische aandoeningen en bloedingsstoornissen bevordert. We proberen niet bewust om informatie van kinderen te vragen of te ontvangen. We begrijpen dat u op de hoogte bent van en geeft om uw persoonlijke privacybelangen; we nemen die belangen serieus.

Dit privacybeleid beschrijft het beleid en de praktijken van de ISTH met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van uw persoonlijke gegevens, en zet uw privacyrechten uiteen. Informatieprivacy is een voortdurende verantwoordelijkheid en we zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken wanneer we onze praktijken inzake persoonsgegevens herzien of een nieuw privacybeleid invoeren.

ISTH heeft zijn hoofdkantoor in North Carolina, Verenigde Staten. Als u vragen heeft over het ISTH-beleid of de praktijken inzake persoonsgegevens, neem dan contact met ons op: 

Internationale samenleving voor trombose en hemostase
Let op: Privacy
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
Verenigde Staten van Amerika
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telefoon: + 1 919 929-3807

 

Hoe ISTH uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt / verwerkt

U kunt sommige diensten van ISTH gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens aan ISTH te verstrekken. Veel van de informatie op onze website is beschikbaar voor diegenen die geen ISTH-lid zijn. U kunt alleen de minimale hoeveelheid informatie (naam en contactgegevens) voor uw ISTH-profiel invoeren en u kunt uw profiel op elk gewenst moment bewerken. Voor ISTH-leden is aanvullende informatie vereist (details hieronder in de sectie Lidmaatschap). Sommige persoonlijke informatie is nodig zodat de ISTH u de diensten kan leveren die u hebt gekocht of aangevraagd, en om u te authenticeren zodat we weten dat u het bent en niet iemand anders. U kunt uw ISTH-abonnementen beheren en u kunt ervoor kiezen om op elk gewenst moment bepaalde berichten te ontvangen.

ISTH kan om een ​​wachtwoord, geheime antwoorden op bepaalde beveiligingsvragen of andere informatie vragen waarmee we het account van een gast kunnen identificeren of een gast toegang kunnen geven tot zijn account of bepaalde Online Services. Omdat veel van onze producten en diensten zijn ontworpen voor educatief gebruik, kan een deel van de persoonlijke of contactgegevens die we vragen, betrekking hebben op instellingen en scholen in plaats van, of in aanvulling op, informatie over de gasten zelf. We verzamelen ook verschillende demografische informatie, zoals of onze gasten artsen zijn en, zo ja, of ze patiënten zien; de onderzoeks- en medische specialiteiten en subspecialiteiten van onze gasten; en andere demografische informatie. Wanneer we andere informatie gebruiken of associëren met informatie die kan worden gebruikt om een ​​gast specifiek te identificeren of te contacteren, wordt deze andere informatie beschouwd als persoonlijke informatie voor doeleinden van dit Privacybeleid.

Om ervoor te zorgen dat gebruikers nauwkeurige informatie krijgen over hun accounts en inhoud die is afgestemd op het belang van die gebruiker, kunnen we om persoonlijke informatie vragen wanneer een gebruiker zich registreert bij, zich aanmeldt bij of onze websites of andere online services bezoekt, of neemt deel aan activiteiten op onze websites.

We kunnen de persoonlijke informatie van een gebruiker vragen wanneer deze:

 • Meld u aan bij een van onze websites of online services
 • Plaats een bestelling op een van onze websites voor producten of diensten (zoals, maar niet beperkt tot registratie voor evenementen);
 • Registreer of maak een account op een van onze websites;
 • Stuur ons een e-mail of neem op een andere manier contact met ons op met behulp van de online tools die we op een van onze websites hebben verstrekt, inclusief bijvoorbeeld "Contact" -functies;
 • Klantbeoordelingen of beoordelingen, getuigenissen, productideeën of ideeën voor de klas of andere educatieve ervaring indienen;
 • Meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven of vraag om informatie, marketingmateriaal of andere communicatie;
 • Deelnemen aan sociale of gemeenschapsgebieden, waaronder bijvoorbeeld blogs en forums; en / of
 • Doe mee aan onze wedstrijden of promoties.

Zoals hierboven vermeld, verzamelen onze websites en online services ook automatisch bepaalde gebruiksinformatie. Zie hieronder voor meer informatie.

Soms vullen we de informatie die we verzamelen zoals beschreven in dit Privacybeleid aan met informatie die we van andere bronnen en entiteiten ontvangen. Dergelijke externe informatie omvat, maar is niet beperkt tot, bijgewerkte informatie over bezorging, facturering en adres, en informatie over gebruikte producten en diensten van koeriersdiensten of andere derde partijen zoals uitgevers, congresorganisatoren en anderen die producten of diensten aanbieden aan ons en onze gebruikers.

1. Lidmaatschap

Wanneer u een ISTH-lid wordt, verzamelen we informatie over u, inclusief (maar niet beperkt tot) uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aanwijzing, werkplek, geboortejaar, primaire professionele focus, recepten, primair basisonderzoeksgebied en primair medisch specialisme. Voor aangesloten leden hebben we ook een bewijs van status van de universiteit van een individu nodig. Leden kunnen hun profiel op elk gewenst moment bewerken om persoonlijke persoonlijke gegevens te wijzigen, toe te voegen of te maken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor lidmaatschapsservices, om u voordelen voor leden te bieden en om u te informeren over ISTH-gerelateerde evenementen, inhoud en andere voordelen of kansen in verband met uw ISTH-lidmaatschap. ISTH kan deze informatie ook gebruiken om de ISTH te helpen de behoeften en interesses van zijn leden te begrijpen om producten en diensten te leveren die aan de behoeften van zijn leden voldoen.

 

2.  Congressen, workshops, evenementen, vergaderingen, online cursussen en conferenties

Het ISTH sponsort evenementen, waaronder persoonlijke conferenties zoals de congressen, maar ook workshops, onderwijscursussen, webinars en bijeenkomsten van het Wetenschappelijk en Standaardisatiecomité (SSC) (gezamenlijk "evenementen"). Als u zich registreert voor een van onze evenementen en u bent lid, gebruikt ISTH de informatie in uw ledenaccount om u informatie en diensten te verstrekken die verband houden met het evenement. Als je geen lid bent en je registreert je voor een van onze evenementen, dan verzamelen we je naam en contactgegevens en gebruiken we deze om je informatie en diensten te verstrekken die verband houden met het evenement.

ISTH verzamelt ook informatie van presentatoren en docenten op haar evenementen, waaronder naam, werkgever en contactgegevens, en foto. ISTH kan ook vrijwillig verstrekte evaluatie-informatie verzamelen die wordt verstrekt door bezoekers van het evenement. ISTH kan in bepaalde gevallen ook een opname van het evenement maken en opslaan.

ISTH kan een registratie bijhouden van de deelname van een individu aan ISTH-evenementen als een deelnemer of presentator, die kan worden gebruikt om lidmaatschapservices te bieden (zoals bijvoorbeeld om u te informeren over andere evenementen en publicaties). Het kan ook worden gebruikt om de ISTH te helpen de behoeften en interesses van onze leden te begrijpen om onze producten en diensten beter af te stemmen op die behoeften.

In samenwerking met onze Academies heb je de mogelijkheid om de ISTH Academy App te downloaden. De ISTH Academy-app vereist mogelijk de apparaat-ID die aan uw apparaat is gekoppeld. Bij het registreren of bestellen op de app kan de gebruiker worden gevraagd om zijn / haar naam, e-mailadres, postadres of andere gegevens in te voeren om te helpen bij de ervaring. De app gebruikt een willekeurige identificatie, een sessienummer dat wordt toegekend aan de gebruiker wanneer hij / zij de site betreedt. Dit sessienummer wordt verwijderd in dit platformsysteem wanneer de gebruiker vertrekt. Er wordt informatie verzameld van de gebruiker wanneer hij / zij zich registreert op het platform, een bestelling plaatst, informatie invoert, berichten / opmerkingen schrijft, inhoud toevoegt aan favorieten, beoordelingen geeft of educatieve inhoud indient (zoals documenten, video's, vertellingen en afbeeldingen), actief zijn bij een educatieve activiteit, materialen downloaden, inhoud creëren (zoals quizzen) en wanneer de gebruiker de bronnen van mobiele apparaten (zoals camera of microfoon) gebruikt om Quick Response (QR) -codes te scannen, foto's in te dienen, vertellingen op te nemen en te verzenden educatief materiaal. Het privacybeleid voor de ISTH Academy-app, die wordt gehost door een derde partij, is te vinden hier

Als een evenement geheel of gedeeltelijk wordt gesponsord door een andere entiteit dan ISTH, kan ISTH een deelnemerslijst verstrekken aan sponsors, medesponsors en exposanten. ISTH kan ook sponsors, co-sponsors en / of exposanten toestaan ​​om u eenmaal per gesponsord evenement materiaal per post / e-mail te sturen, in welk geval de ISTH uw postadres rechtstreeks met de sponsor / exposant deelt. Als u niet wilt dat uw informatie wordt opgenomen in een deelnemerslijst of informatie wilt ontvangen van sponsors, co-sponsors en / of exposanten, kunt u uw voorkeuren kenbaar maken wanneer u zich registreert voor evenementen of kunt u rechtstreeks contact opnemen met de ISTH via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

 

3.  Publicaties

ISTH biedt publicaties aan voor haar leden en het grote publiek. ISTH kan een link bieden naar de website van een andere organisatie (bijvoorbeeld databases en registers) die inhoud kan bevatten die relevant en nuttig is. Om toegang te krijgen tot deze inhoud, verlaat u de ISTH-website en is ISTH niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die wordt aangeboden door deze websites van derden of persoonlijke informatie die zij van u kunnen verzamelen.

U kunt zich abonneren op sommige publicaties van ISTH zonder lid te worden. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden om de eNieuwsbrief van ISTH te ontvangen door ons ten minste uw voornaam en achternaam, een e-mailadres en het land waarin u woont te verstrekken. ISTH deelt deze informatie niet met derden, behalve om u de eNewsletters en andere berichten van ISTH te verstrekken waarvan ISTH denkt dat deze interessant kunnen zijn.

U kunt uw ISTH-abonnementen op elk gewenst moment beheren door u in of uit te schrijven. Houd er rekening mee dat als u uw browser hebt ingesteld om cookies te blokkeren, dit van invloed kan zijn op uw mogelijkheid om u uit te schrijven. Als u problemen hebt met het beheren van uw e-mail of andere communicatievoorkeuren, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

 

4.  Training

Als u deelneemt aan ISTH-training, kunt u zich rechtstreeks aanmelden via ISTH en zullen we uw naam, contact- en betalingsinformatie verzamelen (tegen betaling). U kunt zich ook aanmelden voor training door of via een derde partij, zoals een van onze partners. We kunnen ook onafhankelijke contractanten gebruiken om de training uit te voeren en derden om de trainingslocatie te verzorgen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database (gehost door cloudserviceprovider) en kunnen ook worden gedeeld met onze trainingspartners, instructeurs en / of de locatie waar het evenement wordt georganiseerd (om uw identiteit te verifiëren bij aankomst). De trainingspartners, instructeurs en trainingslocatiehosts van ISTH hebben afgesproken uw informatie niet met anderen te delen en uw persoonlijke informatie niet te gebruiken anders dan om u ISTH-producten en -diensten te leveren.

 

5.  Uw communicatie met ISTH

Als u met ons correspondeert via e-mail, de postdienst of een andere vorm van communicatie, kunnen we dergelijke correspondentie en de informatie die erin is opgenomen bewaren en gebruiken om uw vraag te beantwoorden; om u op de hoogte te stellen van ISTH-conferenties, publicaties of andere diensten; of om uw klacht, accommodatie-aanvraag en dergelijke bij te houden. Als u uw communicatievoorkeuren wilt wijzigen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. Als u ISTH vraagt ​​om geen contact met u op te nemen via e-mail op een bepaald e-mailadres, zal ISTH een kopie van dat e-mailadres bewaren op de "niet verzenden" -lijst om te voldoen aan uw verzoek om geen contact te maken.

Tijdens het gebruik van sommige van onze producten of services, kunt u foto's, video's of andere materialen aanbieden die informatie kunnen bevatten waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Dit in gedachten houdend, moet u al het materiaal dat u verstrekt controleren om ervoor te zorgen dat het geschikt is om te delen. Evenzo bieden sommige van onze online services online sociale, community- of andere communicatiefuncties waarmee gebruikers berichten, verhalen, afbeeldingen, illustraties, video's, getuigenissen, lesplannen of andere inhoud kunnen plaatsen of delen met anderen. Naast dergelijke inhoud kunnen gebruikers ook de mogelijkheid krijgen om bepaalde persoonlijke informatie over zichzelf, hun school en andere diverse informatie met betrekking tot de inhoud te plaatsen.

Hoewel ISTH verschillende stappen kan ondernemen om onze gebruikers te beschermen, kunnen we niet garanderen dat inhoud die door een gebruiker wordt geplaatst, niet door iemand anders zal worden gezien dan door de gebruiker bedoeld. Met dit in gedachten moeten alle gebruikers alle verzonden materialen controleren om ervoor te zorgen dat alle dergelijke informatie en afbeeldingen geschikt zijn om te delen. Door te kiezen om items te plaatsen of een van onze sociale of communicatiefuncties te gebruiken, erkennen gebruikers dat ze dit op eigen risico doen en komen ze overeen dat ze alleen informatie en afbeeldingen delen die ze wettelijk mogen delen. ISTH kan geen verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke informatie die in dergelijke berichten wordt verzameld of bekendgemaakt.

Gebruikers worden ook aangemoedigd om de privacyverklaringen van andere websites die zijn bezocht via hyperlinks op onze website te lezen om te begrijpen hoe die websites informatie verzamelen, gebruiken en delen. ISTH is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of andere inhoud van websites van derden die via een ISTH-website worden geopend.

Voordat u de ISTH-persoonlijke gegevens van een andere persoon bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van de persoonlijke gegevens van die persoon in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

6.  Betaalkaartinformatie

U kunt ervoor kiezen goederen of diensten van de ISTH te kopen met een betaalkaart. Doorgaans wordt de betaalkaartinformatie rechtstreeks door u verstrekt, via de ISTH-website, in de PCI / DSS-compatibele betalingsverwerkingsservice waarop de ISTH geabonneerd is, en ISTH verwerkt of bewaart de kaartinformatie zelf niet. Af en toe vragen personen aan ISTH-medewerkers om namens hen betaalkaartinformatie in te voeren in de PCI / DSS-compatibele betalingsverwerkingsservice. ISTH raadt u ten zeerste aan deze informatie niet per fax te verzenden. Wanneer ISTH-werknemers betaalkaartinformatie van individuen ontvangen via e-mail, fax, telefoon of e-mail, wordt dit ingevoerd zoals aangegeven en vervolgens verwijderd of vernietigd.

 

7.  Persoonlijke informatie die we krijgen van derden

ISTH kan persoonlijke informatie over personen ontvangen van derden. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie van uw werkgever ontvangen als deze u aanmeldt voor training of lidmaatschap. Een van onze externe trainingspartners kan uw persoonlijke gegevens ook delen met ISTH wanneer u zich aanmeldt voor training via die partner.

 

8.  Uw gebruik van de ISTH-website

De website van ISTH verzamelt automatisch bepaalde informatie en slaat deze op. De informatie kan internetprotocoladressen (IP-adressen), de regio of algemene locatie zijn waar uw computer of apparaat toegang heeft tot internet, browsertype, computerhardware en -software van de gebruiker en besturingssysteem, het type online service dat wordt gebruikt (inclusief het product ID- of serienummer en productlicentiegegevens) en andere gebruiksinformatie over het gebruik van de website van ISTH, inclusief een geschiedenis van de pagina's die u bekijkt. We gebruiken deze informatie om ons te helpen onze website zo te ontwerpen dat deze beter aansluit op de behoeften van onze gebruikers.

We kunnen ook algemene informatie verzamelen over hoe en hoe vaak gebruikers inhoud op onze websites gebruiken, bekijken of bekijken, welke producten ze kopen en hoe gebruikers onze Online Services gebruiken en ermee omgaan. Deze informatie, evenals informatie over toegangstijden en verwijzende website-adressen, helpt ons de kwaliteit van onze diensten te behouden en algemene statistieken over onze websitegebruikers te verzamelen. In de meeste gevallen identificeert de hierboven beschreven gebruiksinformatie gebruikers niet persoonlijk, maar in sommige gevallen kan worden gekoppeld aan persoonlijke informatie zoals een e-mailadres. Afhankelijk van welke van onze websites of het type Online Service dat wordt gebruikt, en het specifieke type gebruiksinformatie dat wordt verzameld, kan sommige of alle dergelijke informatie worden gekoppeld aan het account van de gebruiker.

Als een gebruiker onze e-mails in HTML-indeling ontvangt, kunnen we bovendien technologische methoden gebruiken om onze services en communicatie naar de gebruiker te verbeteren, bijvoorbeeld door te bepalen of die gebruiker onze e-mails heeft geopend of doorgestuurd en / of op links in die e-mails heeft geklikt of om te bepalen of de gebruiker een aanvraag of aankoop heeft gedaan als reactie op een bepaalde e-mail. Met deze technologische methoden kunnen we informatie verzamelen en gebruiken in een vorm die persoonlijk identificeerbaar is. Gebruikers die niet willen dat dergelijke informatie uit HTML-e-mails wordt verzameld, kunnen een wijziging in het formaat van toekomstige e-mails aanvragen door rechtstreeks contact met ons op te nemen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren, trends te analyseren, bezoekersbewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van bezoekersvoorkeuren. De website van ISTH maakt ook gebruik van cookies en webbakens (zie hieronder). Het volgt geen gebruikers wanneer ze websites van derden bezoeken, biedt geen gerichte reclame aan hen en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT) signalen.

 

Cookies, webbakens en volgen niet

Cookies zijn stukjes gegevens die een website overbrengt naar de harde schijf van een gebruiker voor archiveringsdoeleinden. Webbakens zijn transparante pixelafbeeldingen die worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over websitegebruik, e-mailreacties en tracking. De website van ISTH gebruikt cookies en webbakens om verbeterde functionaliteit op de site te bieden (bijv. Gebruikers-ID en wachtwoordprompts en conferentieregistratie) en verzamelde verkeersgegevens (bijv. Welke pagina's zijn het populairst). Deze cookies kunnen worden geleverd in een first-party of third-party context. ISTH kan ook cookies en webbakens gebruiken in combinatie met e-mails die door ISTH worden afgeleverd. De website van ISTH legt ook beperkte informatie vast (user-agent, HTTP-verwijzer, laatste URL opgevraagd door de gebruiker, client-side en server-side clickstream) over bezoeken aan onze website; we kunnen deze informatie gebruiken om algemene verkeerspatronen te analyseren en om routinematig systeemonderhoud uit te voeren. U heeft keuzes met betrekking tot het beheer van cookies op uw computer. Raadpleeg de privacyfuncties in uw browser om meer te weten te komen over uw vermogen om cookies en webbakens te beheren.

De ISTH-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google") om bij te houden hoe vaak individuen toegang hebben tot ISTH-inhoud of deze lezen. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. We gebruiken deze informatie als geheel om te begrijpen welke inhoud onze leden nuttig of interessant vinden, zodat we de meest waardevolle inhoud kunnen produceren die aan uw behoeften voldoet. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door de ISTH-website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

De ISTH maakt gebruik van een marketingdatabasebeheerprogramma dat een cookie implementeert wanneer een gebruiker interactie heeft met een marketingcommunicatie, zoals een marketing-e-mail of een marketinggebaseerde bestemmingspagina op onze website. Deze cookie verzamelt persoonlijke informatie zoals uw naam, welke pagina's u bezoekt op de ISTH-website, uw geschiedenis die aankomt op de ISTH-website, uw aankopen bij de ISTH en dergelijke. We gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te evalueren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren.

ISTH volgt gebruikers wanneer ze overstappen van onze primaire openbare website (ISTH.org) naar ons ISTH-lidmaatschapsgedeelte van de website door in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord, en wanneer bezoekers van onze website binnenkomen via een marketinglandingspagina. De ISTH volgt zijn gebruikers niet wanneer ze oversteken naar websites van derden, biedt geen gerichte reclame aan hen en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT) signalen.

 

9.  Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

ISTH verwerkt uw persoonsgegevens om u de goederen of diensten te leveren die u bij ons heeft aangevraagd of gekocht, inclusief lidmaatschapsdiensten, evenementen, trainingen, workshops, publicaties en andere inhoud. We gebruiken deze informatie om onze goederen en diensten te verfijnen om ze beter af te stemmen op uw behoeften en om met u te communiceren over andere diensten die ISTH aanbiedt die mogelijk relevant voor u zijn.

Persoonlijke gegevens die door u aan ISTH worden verstrekt, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid of op de relevante pagina's van de ISTH-website of het verzamelpunt. ISTH kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 

 1. de website beheren (bijv. uw lidmaatschapsprofiel);
 2. de website voor u personaliseren;
 3. uw identiteit verifiëren bij het plaatsen van een bestelling, inloggen op een account of om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de accountgegevens van een gebruiker te voorkomen;
 4. uw gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk maken;
 5. leveren aan u diensten gekocht via de Website;
 6. u overzichten, facturen en betalingsherinneringen sturen en betalingen van u innen;
 7. niet-marketing commerciële communicatie naar u sturen;
 8. u e-mailmeldingen sturen die u specifiek hebt aangevraagd;
 9. u onze e-mailnieuwsbrieven sturen met betrekking tot de e-Privacy-verordening respectievelijk in het geval u een dergelijke service hebt geaccepteerd (u kunt ons op elk moment informeren als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrieven);
 10. om te gaan met vragen en klachten van of over u met betrekking tot de Website;
 11. de website veilig houden en fraude voorkomen;
 12. manieren identificeren waarop we producten en services kunnen verbeteren om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen;
 13. verifieer de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website.


Als u Persoonsgegevens verstrekt voor publicatie op de Website, zal ISTH die informatie publiceren en op een andere manier gebruiken in overeenstemming met de rechten die ISTH zijn verleend onder dit Privacybeleid.

ISTH kan uw persoonlijke gegevens gebruiken bij de uitvoering van een contract dat wij met u sluiten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of wanneer ISTH een legitiem zakelijk belang heeft bij het gebruik van uw informatie om de diensten en producten die wij leveren te verbeteren. Legitieme zakelijke doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een of meer van de volgende: direct marketing bieden en de effectiviteit van promoties en advertenties beoordelen; onze diensten, producten en communicatie wijzigen, verbeteren of personaliseren; fraude op te sporen; onderzoek naar verdachte activiteiten (bijvoorbeeld schendingen van onze Servicevoorwaarden, die kunnen worden gevonden hier) en op een andere manier onze website veilig te houden; en het uitvoeren van data-analyse. 

Daarnaast kunnen we uw informatie op de volgende manieren gebruiken (na uw toestemming te hebben verkregen, indien nodig):

 

 • Om u te voorzien van informatie over producten en diensten die u bij ons aanvraagt;
 • Om u periodieke berichten te sturen;
 • Om u te voorzien van informatie over andere producten, evenementen en diensten die wij aanbieden die ofwel (i) vergelijkbaar zijn met die waarover u al hebt gekocht of waar u naar heeft gevraagd, of (ii) geheel nieuwe producten, evenementen en diensten;
 • Voor interne bedrijfs- en onderzoeksdoeleinden om ISTH-websites te helpen verbeteren, evalueren, ontwikkelen en maken (inclusief gebruiksstatistieken, zoals "paginaweergaven" op ISTH-websites en de producten daarin), producten en diensten;
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates van onze websites, producten of services;
 • Om onze services te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, statistische en enquêtedoeleinden;
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service; en
 • Voor elk ander doel dat we u van tijd tot tijd kunnen melden.

 

10. Wanneer en hoe we informatie delen met anderen

Informatie over uw ISTH-aankopen en lidmaatschap wordt bijgehouden in verband met uw lidmaatschap of profielaccount. De persoonlijke informatie die ISTH van u verzamelt, wordt opgeslagen in een of meer databases die worden gehost door derden in de Verenigde Staten. Deze derde partijen gebruiken of hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan het opslaan en ophalen van databases. ISTH kan ook derden inschakelen om informatie naar u te verzenden, inclusief items zoals publicaties die u mogelijk hebt gekocht, of materiaal van een evenementensponsor.

ISTH maakt uw persoonlijke gegevens niet anderszins bekend of draagt ​​deze anderszins over aan derden, tenzij: (1) u hiermee instemt of autoriseert; (2) het noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract dat u met ons hebt ondertekend; (3) het is in verband met door ISTH gehoste en door ISTH mede gesponsorde conferenties zoals hierboven beschreven; (4) de informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de wet (bijvoorbeeld om te voldoen aan een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel, of voor fiscale verplichtingen), om een ​​overeenkomst die we met u hebben af ​​te dwingen, of om onze rechten, eigendom of veiligheid, of de rechten, eigendom of veiligheid van onze werknemers of anderen; (5) de informatie wordt verstrekt aan onze agenten, leveranciers of dienstverleners die namens ons functies uitvoeren; (6) om noodsituaties of daden van God aan te pakken; of (6) om geschillen, claims of personen aan te tonen die wettelijke bevoegdheid hebben om namens u te handelen; en (7) via de ISTH Member Directory. We kunnen ook geaggregeerde gegevens over onze leden en websitebezoekers verzamelen en de resultaten van dergelijke geaggregeerde (maar niet persoonlijk identificeerbare) informatie bekendmaken aan onze partners, dienstverleners, adverteerders en / of andere derden voor marketing- of promotiedoeleinden.

Houd er rekening mee dat wanneer we uw persoonlijke gegevens vrijgeven of overdragen aan derden om namens ons beperkte diensten te verlenen, zoals het publiceren en / of verzenden van nieuwsbrieven, het uitvoeren van onze vergaderingen, het uitvoeren en verzenden van bestellingen die gebruikers hebben geplaatst en transacties voltooien die door gebruikers zijn aangevraagd. , we verstrekken die bedrijven de informatie die ze nodig hebben om ons de specifieke taak te geven waarvoor ze zijn aangenomen, en we verbieden ze om die informatie voor een ander doel te gebruiken, en we eisen dat ze zich houden aan strikte normen voor informatieprivacy.

De ISTH-website kan communiceren met sociale mediasites zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en anderen. Als u ervoor kiest informatie via de ISTH-website te 'liken' of te delen via deze services, moet u het privacybeleid van die service lezen. Als u lid bent van een sociale-mediasite, kunnen de interfaces de sociale-mediasite mogelijk maken om uw sitebezoek te verbinden met uw persoonlijke gegevens.

Als u deelneemt aan congressen, trainingen, vergaderingen of andere evenementen, kan ISTH uw persoonlijke gegevens, foto's en video-impressies die tijdens de evenementen en / of vergaderingen zijn gemaakt, gebruiken en publiceren voor ISTH-doeleinden.

ISTH zal uw Persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor hun marketingdoeleinden, direct of indirect.

De ISTH maakt ledeninformatie via de ISTH Member Directory beschikbaar voor andere ISTH-leden die de website gebruiken. Leden kunnen kiezen of ze hun persoonlijke gegevens privé willen houden door in te loggen op hun account en hun voorkeuren te wijzigen.

 

11. Overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten

ISTH heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Informatie die we van u verzamelen, wordt verwerkt in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben geen bevinding van "adequaatheid" gevraagd noch ontvangen van de Europese Unie op grond van artikel 45 van de AVG. ISTH vertrouwt op afwijkingen voor specifieke situaties zoals uiteengezet in artikel 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). In het bijzonder verzamelt ISTH alleen persoonsgegevens en geeft deze door aan de VS: met uw toestemming; om een ​​contract met u uit te voeren; of om een ​​dwingend legitiem belang van ISTH te vervullen op een manier die niet opweegt tegen uw rechten en vrijheden. ISTH streeft ernaar passende waarborgen toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met uw relatie met ISTH en de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid. ISTH minimaliseert ook het risico voor uw rechten en vrijheden door geen gevoelige persoonlijke informatie over u te verzamelen of op te slaan.

 

12.  Dataretentie

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van de cloudgebaseerde databasebeheerdiensten die het ISTH gebruikt. ISTH bewaart gegevens voor de duur van de zakelijke relatie van de klant of het lid met ISTH. ISTH kan alle informatie die u indient bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoen aan wettelijke verplichtingen, of waar ISTH anderszins redelijkerwijs gelooft dat het een legitieme reden heeft om dit te doen. In sommige gevallen kan ISTH ervoor kiezen om bepaalde informatie in een onpersoonlijke of geaggregeerde vorm te bewaren. Voor meer informatie over waar en hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard, en voor meer informatie over uw recht op verwijdering en overdraagbaarheid, kunt u contact opnemen met de ISTH op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

 

13.  Uw keuzes en rechten

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Als u geen berichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. De berichten die we u sturen, kunnen opt-outmechanismen bevatten waarmee u uw voorkeuren kunt wijzigen. Alle gebruikers die bij een van onze websites zijn geregistreerd, kunnen inloggen op hun account en toegang krijgen tot de contactgegevens die momenteel aan dat account zijn gekoppeld, of deze bijwerken, inclusief bijvoorbeeld een postadres of e-mailadres. Gebruikers kunnen mogelijk ook onze websites gebruiken om informatie over recente bestellingen, betalingsinstellingen (zoals creditcardinformatie), instellingen voor e-mailmeldingen en eerdere bestelgeschiedenis te bekijken en bij te werken. Als een wachtwoord is vergeten, kan een gebruiker ook instructies vinden om het opnieuw in te stellen op de accountinformatiepagina.

Met betrekking tot communicatievoorkeuren kan een gebruiker zich afmelden voor nieuwsbrieven door de instructies in elke ontvangen nieuwsbrief te volgen. Een gebruiker van wie het e-mailadres is gewijzigd en die nieuwsbrieven wil blijven ontvangen, moet toegang hebben tot het account en de e-mailadresgegevens bijwerken en zich mogelijk opnieuw aanmelden voor de nieuwsbrief. Af en toe sturen we e-mails over website-storingen, nieuwe producten en ander nieuws over onze producten en diensten. Deze e-mails worden verzonden naar alle accounthouders en zijn niet gebaseerd op een abonnement. Dergelijke e-mails worden beschouwd als onderdeel van onze service aan de gebruikers van onze websites. Een gebruiker kan zich afmelden voor deze communicatie door de opt-out-instructies aan het einde van de e-mail te volgen.

Afhankelijk van de lokale wetgeving (bijvoorbeeld de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie biedt bepaalde rechten voor betrokkenen), hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot informatie die we hebben verzameld en die aan u gerelateerd zijn. We raden u aan contact met ons op te nemen om uw informatie bij te werken of te corrigeren als deze verandert of als u denkt dat de informatie die we over u hebben verzameld, onjuist is. U kunt ons ook vragen om te zien welke persoonlijke informatie we over u hebben, om uw persoonlijke informatie te wissen en u kunt ons vertellen of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie. In sommige rechtsgebieden hebt u mogelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt bespreken of uitoefenen, stuur ons dan een e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

U kunt ook informatie vragen over: het doel van de verwerking; de categorieën van betrokken persoonsgegevens; wie anders dan ISTH de gegevens van ISTH heeft ontvangen; wat de bron van de informatie was (als u deze niet rechtstreeks aan ISTH hebt verstrekt); en hoe lang het wordt bewaard. U hebt het recht om de door ISTH bijgehouden gegevens van uw persoonlijke gegevens te corrigeren / corrigeren als deze onjuist zijn. U kunt ISTH vragen om die gegevens te wissen of de verwerking te beëindigen, behoudens bepaalde uitzonderingen. U kunt ook vragen dat ISTH uw gegevens niet langer gebruikt voor direct marketingdoeleinden. In sommige landen hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de juiste autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over hoe ISTH uw persoonlijke gegevens verwerkt. Indien wettelijk vereist, zal ISTH op uw verzoek uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken of deze rechtstreeks aan een andere controller doorgeven.

Redelijke toegang tot uw persoonlijke gegevens wordt gratis verstrekt aan ISTH-leden, deelnemers aan de conferentie en anderen op verzoek aan ISTH op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. Als toegang niet binnen een redelijke termijn kan worden verleend, zal ISTH u een datum geven waarop de informatie zal worden verstrekt. Als om welke reden dan ook de toegang wordt geweigerd, zal ISTH een uitleg geven waarom de toegang is geweigerd.

 

14.  Beveiliging van uw informatie

ISTH handhaaft fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om de privacy van gegevens en persoonlijk identificeerbare informatie die naar ISTH wordt verzonden, te helpen beschermen. ISTH werkt zijn beveiligingstechnologie regelmatig bij en test deze. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers die die informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te bieden. We trainen onze medewerkers in het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens. We verbinden ons ertoe passende disciplinaire maatregelen te nemen om de privacyverantwoordelijkheden van onze medewerkers af te dwingen.

Elke gebruiker die ervoor kiest zich te registreren bij een ISTH-website of op Online Service moet een wachtwoord maken. Dit wachtwoord kan door de gebruiker op elk moment worden gewijzigd door eerst in te loggen bij de service door het huidige wachtwoord te gebruiken en vervolgens een nieuw wachtwoord in te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het wachtwoord vertrouwelijk te houden. Een gebruiker die zich heeft aangemeld vanaf een computer die met anderen wordt gedeeld, moet zich altijd afmelden bij de website voordat hij deze verlaat om te voorkomen dat latere gebruikers van die computer toegang krijgen tot informatie onder zijn aanmelding. Een gebruiker die gelooft dat iemand zijn wachtwoord of account zonder hun toestemming, of als er een reden is om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen om hun wachtwoord opnieuw in te stellen.

 

15.  Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen in dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden en / of enige andere overeenkomst die we mogelijk met u hebben. Als u niet akkoord gaat met een van deze algemene voorwaarden, mag u deze website of enige voordelen of services van ISTH niet gebruiken. U stemt ermee in dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, of elke andere overeenkomst die we met u hebben, wordt beheerst door de wetten van de staat North Carolina, Verenigde Staten. U stemt er ook mee in zich te houden aan elke beperking van schade die is opgenomen in een overeenkomst die wij met u hebben.

Aangezien onze organisatie, lidmaatschap en voordelen van tijd tot tijd veranderen, wordt verwacht dat dit Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden ook zullen veranderen. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u te wijzigen, anders dan het plaatsen van het gewijzigde Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden op deze Website. U moet onze website regelmatig bezoeken om het huidige privacybeleid en de geldende gebruiksvoorwaarden te zien en eventuele wijzigingen die daarin zijn aangebracht. De hierin opgenomen bepalingen vervangen alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot onze privacypraktijken en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

 

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid?

Als u vragen, feedback of klachten heeft over ons privacybeleid, kunt u ons bellen, een e-mail sturen of schrijven naar:

 

Internationale samenleving voor trombose en hemostase

Let op: Privacy

610 Jones Ferry Road, Suite 205

Carrboro, NC 27510-6113

Verenigde Staten

E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Telefoon: + 1-919

 

We sturen geen promotie- of marketingmateriaal als reactie op contacten met betrekking tot een vraag of opmerking, tenzij u toestemming geeft.

Beeld

Please enable the javascript to submit this form

Ondersteund door educatieve subsidies van Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics en uniQure, Inc.

Essentiële SSL