Syarat-syarat Penggunaan

Termasuk Dasar Privasi
Untuk laman web yang dikendalikan atau dikawal
by
Persatuan Antarabangsa mengenai Trombosis dan Haemostasis ("ISTH")

PENGGUNAAN LAMAN WEB DAN AKSES MEMERLUKAN KONSEN TERHADAP SYARAT PENGGUNAAN

Sekiranya anda (dan penjaga anda, jika berkenaan seperti yang diterangkan di bawah) tidak bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini, jangan akses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini atau menggunakan mana-mana perkhidmatan atau perisian untuk mengakses atau menggunakan laman web ini. Mengakses atau menggunakan laman web itu dengan cara apapun menandakan persetujuan anda terhadap Syarat Penggunaan ini.

PENTING: PENGGUNAAN DI BAWAH PENGGUNA DILARANG;
PENGGUNAAN TEEN MEMERLUKAN KEPERLUAN PENJAGAAN.

 • Sekiranya anda berusia di bawah 13 tahun, anda dilarang menggunakan laman web kami. Penjaga kanak-kanak yang berusia di bawah 13 tahun diperlukan untuk menyekat penggunaan tersebut.
 • Orang yang berumur di antara 13 dan 18 (atau, jika lebih tinggi, umur dewasa penuh di bidang kuasa tempat mereka berada) dibenarkan menggunakan laman web ini hanya dengan persetujuan penjaga mereka, dan hanya jika mereka dan penjaga mereka pihak bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini.

KANDUNGAN

Skop Perjanjian
Kata Laluan dan Keselamatan
Tingkah Laku Pengguna
Penggunaan Kandungan
Penyerahan anda ke Laman Web kami
Penamatan Perkhidmatan
Kesan Penamatan
Penafian dan Batasan Liabiliti
Kandungan dan Taip Pihak Ketiga
Ganti Rugi
Cap Dagangan dan Hak Cipta
Eksport
Pengubahsuaian Syarat
Tiada Agensi
Tiada Pengecualian
Undang-undang dan Tempat yang Berkenaan
Dasar Pembatalan / Bayaran Balik
Kebolehasingan
DASAR PRIVASI

Skop Perjanjian

Terma Penggunaan ("Terma") ini terpakai bagi setiap Laman Web ISTH, termasuk, tetapi tidak terhad kepada genetherapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, pelbagai laman web ISTH yang lalu, semasa dan masa depan Kongres, Mesyuarat, dan jawatankuasanya, dan mana-mana laman Internet lain yang mana Syarat-syarat ini diposkan.

Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan ISTH dan mana-mana dan semua entiti yang mengawal, atau dikawal oleh, atau bergabung atau di bawah kawalan bersama, ISTH (secara kolektif dirujuk di seluruh Terma ini sebagai "kami," "kami" atau " kami ") dan merupakan keseluruhan perjanjian yang berkaitan dengan Perkhidmatan Dalam Talian kami, menggantikan semua penyata sebelumnya atau kontemporari, sama ada elektronik, lisan atau bertulis.

Perhatikan bahawa terma khas boleh digunakan untuk beberapa perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ISTH. Sebarang terma khas akan diposkan berkaitan dengan perkhidmatan yang terpakai dan sebagai tambahan kepada Syarat ini. Sekiranya berlaku konflik di antara Terma ini dan sebarang syarat khas, terma-terma khas akan diguna pakai di atas Terma-terma ini.

Anda mengakui bahawa Terma ini disokong oleh pertimbangan yang munasabah dan berharga (seperti penggunaan laman web kami atau penerimaan maklumat dan bahan yang terdapat di atau melalui laman web ISTH), penerimaan dan kecukupan yang dengan ini diakui.

Kata Laluan dan Keselamatan

Sebahagian daripada laman web ISTH adalah selamat dan mungkin memerlukan anda untuk mendaftar untuk menyertai bahagian tersebut. Akaun pengguna yang dikeluarkan untuk laman web ISTH adalah untuk kegunaan individu sahaja dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai diri anda semasa mendaftar atau sebaliknya memberi maklumat mengenai akaun anda dan mengemas kini data akaun anda agar tetap tepat dan lengkap dan log keluar apabila anda menyimpulkan setiap sesi. Anda bersetuju bahawa kami boleh menyimpan dan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk mengekalkan akaun anda. Anda juga bersetuju untuk tidak menyalah identiti identiti atau gabungan anda dengan mana-mana orang atau entiti, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) menggunakan nama pengguna, kata laluan atau maklumat akaun orang lain. Pelanggaran sistem keselamatan kami boleh mengakibatkan liabiliti sivil atau jenayah. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan serta-merta tentang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Kami akan mengambil segala usaha untuk memastikan keselamatan dalam talian anda, tetapi tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda untuk mematuhi peruntukan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, atau menggunakan mana-mana perkhidmatan atau perisian yang mengakses atau menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Syarat Terma Penggunaan ini, termasuk Dasar Privasi kami, sebagaimana yang baru-baru ini telah dipinda. Dasar Privasi dan lain-lain Syarat Penggunaan ini boleh diubah dari semasa ke semasa, dan oleh itu anda harus memastikan anda sudah terbiasa dengan versi semasa.

Tingkah Laku Pengguna

Laman web kami bertujuan untuk manfaat ahli dan pengguna lain untuk mempromosikan pertukaran maklumat, pendidikan dan pembelajaran di lapangan. Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan sedemikian. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk tujuan lain, termasuk apa-apa tujuan perniagaan atau komersial, tanpa kebenaran bertulis ISTH terlebih dahulu. Apa-apa penggunaan komersil tanpa kebenaran ini atau laman web ISTH, pelayan atau perkhidmatan yang berkaitan, atau penjualan semula perkhidmatan berkaitan, adalah dilarang secara nyata.

Sebagai syarat penggunaan perkhidmatan ini, anda secara jelas bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan laman web, perisian, atau produk atau perkhidmatan lain untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Syarat ini. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negara, negara dan antarabangsa yang terpakai dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan atau ketinggalan yang berlaku semasa anda log masuk, termasuk kandungan maklumat yang dikemukakan atau diposkan di laman web ini.

Penggunaan Kandungan

Semua maklumat, fail, bahan, fungsi dan kandungan lain yang boleh diakses dari mana-mana laman web ISTH, atau yang dikawal oleh ISTH ("Kandungan") adalah bahan proprietari ISTH atau pihak yang menyediakan atau melesenkan Kandungan kepada ISTH. Penyampaian Kandungan tidak memindahkan kepada anda sebarang hak proprietari dalam Kandungan. Mana-mana keupayaan memuat turun atau percetakan semata-mata adalah satu penginapan kepada anda dan tidak akan menjadi pemberian, pengecualian, atau batasan lain bagi mana-mana hak pemilik hak cipta dalam mana-mana Kandungan. Anda tidak boleh mengubah suai, menyalin, mengedar, memaparkan, menghantar, melaksanakan, mengeluarkan, menerbitkan, membuat lesen, membuat karya derivatif daripada, memindahkan, atau menjual apa-apa maklumat, kandungan, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh daripada, laman web.

Apa-apa Kandungan di mana-mana laman web ISTH yang dikonfigurasi untuk memuat turun, seperti modul pembelajaran, muat turun bengkel lain dan apa-apa sumber lain, boleh dimuat turun untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersil sahaja, dengan syarat anda tidak: (a) mengubah suai sebarang hak cipta, tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan atau notis proprietari lain; (b) mengubah suai Kandungan; atau (c) menggunakan Kandungan dengan cara yang mencadangkan persatuan dengan ISTH selain daripada atribut sumber yang dikehendaki.

Sebarang muat turun perisian, termasuk mana-mana fail atau imej yang dimasukkan atau dihasilkan oleh perisian, yang ditawarkan di laman web ISTH dilesenkan kepada anda untuk kegunaan peribadi sahaja. Pemilik semua perisian berlesen, sama ada pihak ketiga atau ISTH, mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam perisian dan anda tidak boleh sendiri atau membantu orang lain untuk menyalin, mengedar atau mengeksploitasi perisian atau menyusun semula, jurutera terbalik atau cuba sebaliknya untuk mengetahui mana-mana kod sumber. Anda mengakui bahawa Kandungan tertentu mungkin termasuk teknologi keselamatan yang mengehadkan penggunaan Kandungan Anda dan bahawa, sama ada atau tidak Kandungan terhad oleh teknologi keselamatan, Anda harus menggunakan Kandungan yang mematuhi peraturan penggunaan yang ditetapkan oleh ISTH dan pemberi lesennya, dan bahawa mana-mana penggunaan lain Kandungan mungkin merupakan pelanggaran hak cipta.

Anda bertanggungjawab untuk melindungi sebarang Kandungan yang anda muat turun dan ISTH tidak akan bertanggungjawab terhadap Kandungan yang hilang, dimusnahkan atau rosak atas sebarang sebab. ISTH berhak mengubah apa-apa Kandungan, serta kelayakan untuk mengakses sebarang Kandungan tertentu, tanpa notis. Anda mengakui bahawa, jika kami membuat perubahan sedemikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan Kandungan setakat yang sama seperti sebelum perubahan itu dan bahawa ISTH tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam hal sedemikian. Barang-barang yang dihentikan atau kini tidak tersedia juga boleh dikeluarkan dari laman web kami. Jika anda tidak dapat mencari produk, perkhidmatan atau maklumat yang anda ingat dari lawatan sebelumnya, sila hantarkan e-mel dan kami akan berusaha keras untuk membantu anda.

ISTH tidak boleh dan tidak menjamin kandungan atau keselamatan fail elektronik yang terdapat di laman web kami. Sehubungan itu, kami tidak dapat memberi jaminan bahawa pengguna tidak akan terdedah kepada bahan yang tidak sesuai. Selanjutnya, semua pengguna mesti mengakui bahawa pengetahuan saintifik terus berkembang dan berubah. ISTH tidak menjamin ketepatan mana-mana maklumat yang dipaparkan di laman webnya; dan tidak profesional atau pesakit harus bergantung pada maklumat yang disediakan di laman web kami sebagai pengganti permohonan pengadilan yang sesuai berdasarkan pemeriksaan pesakit individu dan standard penjagaan pesakit yang sesuai. ISTH tidak membuat cadangan rawatan individu atau memberikan nasihat yang dijamin tepat atau sesuai untuk mana-mana pesakit individu tertentu.

Penyerahan anda ke Laman Web kami

Kami mungkin dengan jelas meminta atau membolehkan anda mengemukakan, menyiarkan, memuat naik, membenamkan, memaparkan, berkomunikasi atau mengedar mesej, idea, konsep, lukisan, gambar, grafik, video, atau bahan atau maklumat lain melalui laman web ISTH ("Penyerahan") . Tolong jangan membuat sebarang Penyerahan ke atau melalui laman web kami yang kami tidak meminta secara tegas atau membolehkan anda mengemukakan. Dasar kami mengenai Penyerahan memohon tanpa mengira sama ada kami meminta sebarang Penghantaran yang diterima di atau melalui laman web kami.

Beberapa laman web kami mungkin mengandungi perkhidmatan komunikasi yang disediakan melalui forum, perkhidmatan papan buletin, kawasan perbualan, papan mesej, kumpulan berita, komuniti, laman web peribadi, kalendar, dan / atau ciri-ciri mesej atau komunikasi lain yang direka untuk membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain. Anda bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan komunikasi sedemikian sahaja untuk membuat dan menerima Penyerahan yang berkaitan dengan perkhidmatan komunikasi tertentu dan selaras dengan Syarat ini.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyiarkan, menghantar, menyiarkan atau menghantar sebarang Penyerahan yang:

 • Melanggar mana-mana hak cipta, paten, tanda niaga, rahsia perdagangan, harta intelek atau hak proprietari atau kontrak yang lain; atau
 • Mengiklankan sebarang usaha komersial atau perniagaan (sebagai contoh, menawarkan produk atau perkhidmatan) atau terlibat dalam sebarang aktiviti komersil (contohnya, menjalankan raffle atau pertandingan, memaparkan spanduk tajaan, dan / atau meminta barangan atau perkhidmatan) kecuali yang dibenarkan secara khusus oleh kami;
 • Kerosakan atau semunasabahnya diharapkan untuk membahayakan mana-mana orang atau entiti, termasuk tetapi tidak terhad kepada bahan yang melanggar privasi, fitnah, kasar, mengganggu, mengancam, atau mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak dengan mendedahkannya kepada kandungan yang tidak sesuai; atau
 • Adalah haram atau menggalakkan, menganjurkan atau membincangkan aktiviti haram; atau
 • Secara terbuka, atau secara pasif mengumpul, maklumat peribadi atau peribadi yang dikenalpasti mengenai atau dari orang lain; atau
 • Termasuk program yang mengandungi virus, cacing dan / atau kuda Trojan atau mana-mana kod komputer lain, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan penggunaan atau kesenangan mana-mana laman web kami; atau
 • Jika tidak melanggar peruntukan Terma ini.

ISTH tidak mengesahkan sebarang Penyerahan dan dengan jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti berkaitan dengan sebarang Penyerahan. ISTH boleh menolak atau mengalih keluar sebarang Penyerahan bahawa, dalam penghakiman tunggal, melanggar Terma ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang Penyerahan yang anda serahkan kepada mana-mana laman web kami.

Anda harus sedar bahawa dalam beberapa keadaan, Penyerahan anda adalah awam, bukan komunikasi peribadi. Apabila anda menggunakan kawasan tapak web kami yang mempamerkan Penyerahan secara terbuka, anda harus menganggap bahawa mana-mana Penyerahan yang anda buat ke kawasan-kawasan ini juga akan diumumkan kepada umum. Anda tidak sepatutnya menghantar sebarang mesej yang anda tidak fikir akan melihat di papan buletin sekolah atau komuniti atau di akhbar tempatan. Privasi orang lain juga harus dihormati sepanjang masa. Jika anda memerlukan kebenaran untuk menggunakan mana-mana foto, tulisan atau bahan lain atau apa-apa maklumat mengenal pasti yang terkandung dalam Penyerahan, anda bertanggungjawab untuk mendapatkan dokumentasi kebenaran tersebut sebelum menyiarkan Penyerahan. Kami boleh melarang atau mengalih keluar Penyerahan tertentu yang telah diposkan di tempat awam di laman web kami, mengikut dasar kami, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan am untuk memantau siaran umum Penyerahan di kawasan tersebut. Apabila anda secara sukarela mendedahkan apa-apa maklumat peribadi (yang ditakrifkan lebih lanjut dalam Dasar Privasi kami) melalui mana-mana Penyerahan di kawasan awam, maklumat itu boleh dilihat, dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain dan boleh menyebabkan mesej yang tidak diminta dari orang lain, yang mana kita akan tidak bertanggungjawab.

Dengan memberikan Penyerahan kepada mana-mana laman web kami, anda dengan ini memberikan ISTH hak dan lesen tanpa royalti, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, tidak eksklusif dan eksklusif untuk menghasilkan, menggunakan, menyalin, menjual, mengedarkan, membuat karya derivatif daripada, melaksanakan, dan memaparkan semua atau sebahagian daripada Penyerahan dalam bentuk, media, atau teknologi apa pun yang diketahui atau kemudiannya dimajukan. Kecuali dalam hal Penyerahan tertentu oleh pelajar atau guru yang berpartisipasi dalam sebarang bentuk arahan dalam talian, ISTH tidak akan dikehendaki untuk merawat sebarang Penyerahan sebagai sulit. Walau bagaimanapun, kami boleh menggunakan sebarang Penyerahan dalam usaha perniagaan kami (termasuk tanpa batasan, untuk produk atau pengiklanan) dengan cara yang selaras dengan dasar privasi kami, tanpa menanggung apa-apa liabiliti untuk royalti atau sebarang pertimbangan lain apa-apa jenis, dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti akibat daripada persamaan yang mungkin muncul dalam operasi masa depan kita.

Dengan memberikan Penyerahan kepada laman web ISTH, anda juga mewakili dan menjamin bahawa Penyerahan itu adalah karya asal anda, tidak melanggar sebarang perjanjian antara anda dan pihak ketiga, dan tidak akan melanggar atau melanggar undang-undang, perjanjian atau hak-hak lain dalam apa jua bentuk , mana-mana pihak ketiga, tanpa batasan, hak yang menjejaskan hak cipta, paten, cap dagang, persaingan tidak adil, kontrak, fitnah, privasi atau publisiti.

Akses kepada dan penggunaan kawasan selamat di tapak ISTH dianggap sebagai keistimewaan yang disediakan mengikut budi bicara ISTH. ISTH berhak untuk memantau penggunaan laman webnya untuk menentukan pematuhan dengan Terma-terma ini, untuk menyiasat mana-mana pelanggaran yang dilaporkan atau jelas, dan mengambil apa-apa tindakan yang kami menurut budi bicara mutlak kami. Kami juga berhak untuk segera menarik balik akses dan penggunaan laman web kami apabila ada sebab untuk mempercayai bahawa pelanggaran undang-undang atau dasar kami telah berlaku. Kami juga berhak pada setiap masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat yang diperlukan untuk memenuhi sebarang undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang berkenaan, dan untuk mengedit, menolak untuk menghantar atau mengalihkan apa-apa maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, dalam pertimbangan tunggal kami. Penyerahan yang diberikan kepada mana-mana laman web kami mungkin tertakluk kepada had yang dipaparkan pada penggunaan, pengeluaran semula dan / atau penyebaran dan anda bertanggungjawab untuk mematuhi batasan sedemikian berkenaan dengan mana-mana Penyerahan yang anda berikan, serta apa-apa bahan yang anda boleh muat turun.

Penamatan Perkhidmatan

Syarat Penggunaan ini merupakan perjanjian yang berkuat kuasa sehingga ditamatkan oleh salah satu pihak.

Anda tidak perlu terus menggunakan perkhidmatan ini. Dan, jika anda tidak berpuas hati dengan apa-apa aspek perkhidmatan, anda digalakkan menghubungi Ibu Pejabat ISTH untuk membincangkan kebimbangan anda.

Anda boleh meminta kami menutup akaun anda pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel kepada kami. Kami berhak untuk menamatkan perjanjian ini, serta akses anda ke mana-mana atau semua laman web kami dan perkhidmatan yang berkaitan atau mana-mana bahagiannya, pada bila-bila masa, tanpa notis.

Kesan Penamatan

Setelah penamatan Perjanjian ini, anda tidak akan lagi mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini atau menggunakan sebarang perkhidmatan atau perisian untuk mengakses atau menggunakan laman web ini. Perwakilan, jaminan dan perjanjian anda berkaitan dengan akses dan penggunaan masa lalu anda akan terus berlaku (contohnya, lesen yang diberikan kepada ISTH untuk kandungan yang anda muat naik dan ganti rugi anda terhadap pelanggaran berkenaan dengan bahan tersebut) tetapi anda tidak akan menanggung kewajipan baru kerana tidak akan ada masa depan yang akan digunakan.

Penafian dan Batasan Liabiliti

Anda bersetuju bahawa penggunaan mana-mana bahagian laman web atau perkhidmatan dalam talian kami sepenuhnya berisiko. Kandungan di laman web kami disediakan dengan niat baik, "seperti adanya," dan tanpa jaminan apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, ISTH menafikan semua waranti, dinyatakan atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. ISTH tidak menjamin bahawa mana-mana laman web atau bahan di laman web kami tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan, kecacatan itu akan diperbetulkan, atau mana-mana laman web kami atau pelayan yang menjadikannya tersedia bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. ISTH tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai penggunaan atau hasil penggunaan kandungan di mana-mana laman web kami. Undang-undang yang berkenaan tidak boleh membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak berlaku kepada anda. Anda mengakui bahawa kami mungkin termasuk pautan ke laman web yang lain dan ISTH tidak mempunyai kawalan dan tidak membuat sebarang representasi mengenai laman web tersebut, dan dengan ini anda secara tidak boleh batalkan melepaskan sebarang tuntutan terhadap ISTH berkenaan dengan mana-mana laman web yang dipautkan.

Sekiranya tidak, ISTH, atau mana-mana orang atau entiti yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan dalam talian ini, bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, termasuk, tanpa batasan, langsung, tidak langsung, punitif, khas, contoh, atau kerosakan lain , yang timbul akibat daripada penggunaan atau akses kepada mana-mana Kandungan di laman web kami, atau ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses laman web kami, atau timbul daripada sebarang pelanggaran waranti walaupun ISTH telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Anda secara khusus mengakui bahawa ISTH tidak bertanggungjawab terhadap perlakuan fitnah, menyakitkan hati, atau menyalahi undang-undang pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada orang lain yang telah mendaftar dengan mana-mana laman web kami.

Kandungan dan Taip Pihak Ketiga

Laman web ini mungkin dikaitkan dengan laman web lain yang tidak diselenggarakan oleh, atau berkaitan dengan, ISTH. Sebarang pautan ke laman web lain disediakan sebagai kemudahan kepada anda dan tidak ditaja oleh atau bergabung dengan laman web kami atau ISTH dan tidak semestinya menandakan sokongan kami terhadap laman web lain atau kandungannya. Kami tidak menyemak mana-mana atau semua laman web yang dipautkan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau sebarang bentuk penghantaran yang diterima daripada laman web yang dipautkan. Laman web yang disambungkan hendaklah diakses dengan risiko anda sendiri, dan kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai kandungan, kesempurnaan atau ketepatan laman web yang dikaitkan dengan mana-mana laman web kami.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan ISTH, syarikat subsidiarinya, sekutu, pemberi lesen, penyedia kandungan, penyedia perkhidmatan, pekerja, ejen, pegawai, pengarah, wakil dan kontraktor ("Pihak yang Ditanggung Rugi") yang tidak berbahaya daripada sebarang pelanggaran Syarat ini oleh anda, termasuk mana-mana Penyerahan atau penggunaan Kandungan selain daripada yang dibenarkan secara nyata dalam Terma-terma ini. Anda bersetuju bahawa Pihak yang Dibayar Rugi tidak mempunyai liabiliti berkaitan dengan mana-mana pelanggaran, dugaan pelanggaran atau penggunaan yang tidak dibenarkan dan anda bersetuju untuk menanggung rugi apa-apa dan semua kerugian, ganti rugi, penghakiman, anugerah, kos, perbelanjaan, dan bayaran peguam bagi Pihak yang Dibayar Rugi yang timbul daripada pelanggaran anda, didakwa melanggar atau penggunaan yang tidak dibenarkan. Anda juga bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memegang Pihak yang Dibayar Rugi daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web kami.

Cap Dagangan dan Hak Cipta

Apa-apa cap dagangan, tanda perkhidmatan, logo, dan karya berhak cipta yang terdapat dalam laman web ini adalah harta intelek ISTH atau pemiliknya, yang mengekalkan semua hak dalam hal itu. Apa-apa penggunaan tidak sah harta intelektual sedemikian boleh melanggar undang-undang hak cipta, undang-undang tanda niaga, undang-undang privasi dan publisiti, serta peraturan dan undang-undang komunikasi yang lain. Kami juga menghormati hak harta intelek orang lain dan meminta sesiapa sahaja yang menggunakan atau mengakses laman web kami melakukan perkara yang sama. Jika anda percaya bahawa karya berhak cipta anda telah disalin atau bahawa hak harta intelektual anda telah dilanggar, menurut Akta Hak Cipta Millennium Digital, Tajuk 17, Kod Amerika Syarikat, Seksyen 512 (c) (2) ("Akta Hak Cipta" ), pemberitahuan tuntutan pelanggaran hak cipta hendaklah dihantar kepada ejen yang ditetapkan, seperti berikut:

Persatuan Antarabangsa mengenai Trombosis dan Haemostasis, Inc.
Perhatian: Aduan Hak Cipta
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
USA

Di bawah Akta Hak Cipta, sebarang pemberitahuan pelanggaran yang dikemukakan yang dihantar kepada kami mestilah secara bertulis dan sebahagian besarnya termasuk yang berikut:

 • Pengenalpastian karya berhak cipta atau harta intelektual yang anda percayai telah dilanggar, atau, jika banyak item di laman web kami dilindungi oleh pemberitahuan tunggal, senarai wakil karya tersebut di laman web itu;
 • Pengenalpastian bahan yang anda percaya melanggar atau subjek aktiviti dan maklumat yang mencabuli yang mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;
 • Maklumat cukup memadai untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika tersedia, alamat e-mel;
 • Pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan itu dengan cara yang diadukan tidak diberi kuasa oleh pemilik, ejennya, atau undang-undang; dan
 • Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Sebarang pemberitahuan yang tidak mengikut prosedur di atas akan dianggap tidak sah dan mungkin tidak menerima respons.

Eksport

Peruntukan barang dan perkhidmatan kami melalui laman web ini atau mana-mana laman web ISTH lain adalah tertakluk kepada kawalan eksport Amerika Syarikat dan keperluan sekatan ekonomi. Dengan memperoleh apa-apa barangan atau perkhidmatan melalui mana-mana laman web ISTH, anda mewakili dan menjamin pembelian dan penggunaan anda dengan keperluan tersebut.

Pengubahsuaian Syarat

ISTH berhak, dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa notis kepada anda, untuk membuat perubahan kepada Terma-terma ini mengikut budi bicara mutlak kami. Penggunaan terus dari mana-mana bahagian laman web ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Versi terbaru dari Terma ini, yang menggantikan semua versi terdahulu, boleh dikaji semula dengan mengklik pada hiperpautan "Terma Penggunaan" yang terletak di bahagian bawah halaman utama di laman web ini atau mana-mana laman web ISTH.

Tiada Agensi

Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi wujud di antara anda dan ISTH akibat Syarat ini atau penggunaan mana-mana laman web ISTH.

Tiada Pengecualian

Sebarang kegagalan untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian hak kami untuk menguatkuasakan peruntukan tersebut.

Undang-undang dan Tempat yang Berkenaan

ISTH mengekalkan ibu pejabatnya di Negeri North Carolina, Amerika Syarikat. Anda bersetuju bahawa Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan oleh undang-undang North Carolina dan Amerika Syarikat. Anda juga bersetuju bahawa tempat eksklusif untuk sebarang pertikaian antara anda dan ISTH yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Syarat ini berada di mahkamah negeri atau persekutuan di Carolina Utara, dan anda secara khusus bersetuju dengan bidang kuasa peribadi mahkamah North Carolina. Kami tidak membuat representasi bahawa Kandungan pada mana-mana laman web ISTH adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di mana-mana lokasi tertentu. Mereka yang memilih untuk mengakses laman web kami bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan atau undang-undang lain yang berkenaan.

Dasar Pembatalan / Bayaran Balik

Semua permintaan pembatalan / bayaran balik akan dihantar secara bertulis melalui e-mel kepada Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Untuk pembatalan keahlian yang diterima selepas 1 Januari tahun keahlian yang dibayar, bayaran balik akan dipratetap. Tiada bayaran balik akan dibuat selepas 30 Jun tahun keahlian dibayar.

Kebolehasingan

Jika mana-mana bahagian Syarat Penggunaan ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan dianggap terasing daripada Terma-terma ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan yang selebihnya dari Syarat-syarat ini.

 

 

DASAR PRIVASI

International Society on Thrombosis and Haemostasis ("ISTH") adalah organisasi keahlian bukan untung global yang memajukan pemahaman, pencegahan, diagnosis dan rawatan gangguan trombotik dan pendarahan. Kami tidak sengaja berusaha untuk meminta atau menerima maklumat dari anak-anak. Kami memahami bahawa anda menyedari dan mengambil berat tentang kepentingan privasi peribadi anda; kami memandang serius minat tersebut.

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan amalan ISTH mengenai pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data peribadi anda, dan menetapkan hak privasi anda. Privasi maklumat adalah tanggungjawab berterusan dan kami dari semasa ke semasa akan mengemas kini Dasar Privasi ini ketika kami menyemak semula amalan data peribadi kami atau menggunakan dasar privasi baru.

ISTH beribu pejabat di North Carolina, Amerika Syarikat. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai dasar atau amalan data peribadi ISTH, sila hubungi kami: 

Persatuan Antarabangsa mengenai Trombosis dan Haemostasis
Perhatian: Privasi
610 Jones Ferry Road, Suite 205
Carrboro, NC 27510-6113
USA
e-mel: Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.
Telefon: + 1 919 929-3807

 

Bagaimana ISTH mengumpul dan menggunakan / memproses Maklumat Peribadi anda

Anda boleh menggunakan beberapa perkhidmatan ISTH tanpa memberikan data peribadi kepada ISTH. Kebanyakan maklumat di laman web kami tersedia kepada mereka yang bukan ahli ISTH. Anda hanya boleh memasukkan jumlah maklumat minimum (nama dan maklumat hubungan) ke profil ISTH anda dan anda boleh mengedit profil anda pada bila-bila masa. Bagi ahli ISTH maklumat tambahan diperlukan (butiran di bawah di bahagian Keahlian). Sesetengah maklumat peribadi diperlukan supaya ISTH dapat membekalkan anda dengan perkhidmatan yang anda beli atau diminta, dan untuk mengesahkan anda supaya kami tahu bahawa anda bukan orang lain. Anda boleh menguruskan langganan ISTH anda dan anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi tertentu pada bila-bila masa.

ISTH boleh meminta kata laluan, jawapan rahsia untuk pertanyaan keselamatan tertentu atau maklumat lain yang akan membolehkan kami mengenal pasti akaun tetamu atau memberi tetamu akses kepada akaun mereka atau Perkhidmatan Dalam Talian tertentu. Kerana banyak produk dan perkhidmatan kami direka bentuk untuk kegunaan pendidikan, beberapa maklumat peribadi atau hubungan yang kami minta mungkin tentang institusi dan sekolah, bukannya, atau sebagai tambahan kepada, maklumat mengenai para tetamu itu sendiri. Kami juga mengumpul pelbagai maklumat demografi, seperti sama ada tetamu kami adalah pengamal perubatan dan, jika ya, sama ada mereka melihat pesakit; penyelidikan dan kepakaran perubatan dan subspesialisasi tetamu kami; dan maklumat demografik lain. Apabila kami menggunakan atau mengaitkan maklumat lain dengan maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi tetamu secara khusus, maklumat lain ini dianggap sebagai maklumat peribadi untuk tujuan Dasar Privasi ini.

Untuk memastikan pengguna diberi maklumat yang tepat mengenai akaun mereka dan kandungan yang ditujukan untuk kepentingan pengguna tersebut, kami mungkin meminta maklumat peribadi apabila pengguna mendaftar, log masuk atau melawat laman web kami atau Perkhidmatan Atas Talian lain, atau mengambil bahagian dalam aktiviti di laman web kami.

Kami boleh meminta maklumat peribadi pengguna apabila mereka:

 • Log masuk ke salah satu laman web kami atau Perkhidmatan Dalam Talian
 • Letakkan pesanan di salah satu laman web kami untuk produk atau perkhidmatan (seperti, tetapi tidak terhad kepada pendaftaran untuk acara);
 • Daftar atau buat akaun di mana-mana laman web kami;
 • Hantarkan e-mel kepada kami atau hubungi kami menggunakan alat dalam talian yang telah kami sediakan di mana-mana tapak web kami, termasuk contoh "Hubungi Kami";
 • Hantar penilaian atau ulasan pelanggan, testimonial, idea produk atau idea untuk kelas atau pengalaman pendidikan lain;
 • Mendaftar untuk salah satu surat berita kami, atau meminta maklumat, bahan pemasaran atau komunikasi lain;
 • Mengambil bahagian dalam mana-mana kawasan sosial atau komuniti, termasuk contoh blog dan forum; dan / atau
 • Masukkan mana-mana pertandingan atau promosi kami.

Seperti yang dinyatakan di atas, laman web kami dan Perkhidmatan Dalam Talian juga mengumpul beberapa maklumat penggunaan secara automatik. Sila lihat di bawah untuk maklumat lanjut.

Kami kadang-kadang menambah maklumat yang kami kumpulkan seperti yang digariskan dalam Dasar Privasi ini dengan maklumat yang kami terima dari sumber dan entiti lain. Maklumat luar seperti itu termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat penghantaran, bil dan alamat dikemas kini, dan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang digunakan, dari perkhidmatan pengangkut atau pihak ketiga lain seperti penerbit, penganjur kongres, dan lain-lain yang menawarkan produk atau perkhidmatan kepada kami dan pengguna kami.

1. KEAHLIAN

Apabila anda menjadi ahli ISTH, kami mengumpul maklumat tentang anda termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama anda, e-mel, alamat surat, nombor telefon, jawatan, tempat kerja, tahun kelahiran, fokus utama profesional, preskripsi, , dan bidang khusus perubatan utama. Bagi ahli-ahli bersekutu, kami juga memerlukan bukti status dari universiti individu. Ahli boleh mengedit profil mereka pada bila-bila masa untuk menukar, menambah, atau membuat maklumat peribadi peribadi.

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk perkhidmatan keanggotaan, untuk memberikan faedah ahli kepada anda, dan memaklumkan kepada anda tentang peristiwa, kandungan, dan manfaat lain yang berkaitan dengan ISTH yang berkaitan dengan keahlian ISTH anda. ISTH juga boleh menggunakan maklumat ini untuk membantu ISTH memahami keperluan dan minat ahli untuk menyediakan produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anggotanya.

 

2.  Kongres, Bengkel, Acara, Mesyuarat, Kursus Dalam Talian, dan Konferensi

ISTH menaja acara termasuk persidangan secara langsung seperti Kongres, serta bengkel, kursus pendidikan, webinar, dan mesyuarat Jawatankuasa Saintifik dan Standardisasi (SSC) (secara keseluruhan "acara"). Sekiranya anda mendaftar untuk salah satu acara kami dan anda adalah ahli, ISTH menggunakan maklumat dalam akaun ahli anda untuk memberi anda maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan dengan acara tersebut. Sekiranya anda bukan ahli dan anda mendaftar untuk salah satu acara kami, kami akan mengumpulkan nama dan maklumat hubungan anda dan menggunakannya untuk memberi anda maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan dengan acara tersebut.

ISTH juga mengumpulkan maklumat dari pembentang dan pensyarah mengenai acara-acaranya, termasuk nama, maklumat majikan dan hubungan, dan gambar. ISTH juga dapat mengumpulkan maklumat penilaian yang diberikan secara sukarela yang diberikan oleh peserta acara. ISTH juga boleh membuat dan menyimpan rakaman acara dalam keadaan tertentu.

ISTH boleh menyimpan rekod penyertaan individu dalam acara ISTH sebagai peserta atau penyampai, yang boleh digunakan untuk menyediakan perkhidmatan keahlian (contohnya, untuk memberitahu anda mengenai peristiwa dan penerbitan lain). Ia juga boleh digunakan untuk membantu ISTH memahami keperluan dan minat anggota kami untuk lebih menyesuaikan produk dan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan tersebut.

Bersama dengan Akademi kami, anda akan mempunyai pilihan untuk memuat turun Aplikasi Akademi ISTH. Aplikasi Akademi ISTH mungkin memerlukan pengecam peranti yang berkaitan dengan peranti anda. Semasa mendaftar atau membuat pesanan di aplikasi, Pengguna mungkin diminta untuk memasukkan nama, alamat e-mel, alamat surat atau maklumat lain untuk membantu pengalaman tersebut. Aplikasi ini menggunakan pengecam rawak, yang merupakan nombor sesi yang diberikan kepada Pengguna semasa dia memasuki laman web ini. Nombor sesi ini dikeluarkan dalam sistem Platform ini semasa Pengguna keluar. Maklumat dikumpulkan dari Pengguna ketika dia mendaftar di Platform, membuat pesanan, memasukkan maklumat, menulis catatan / komen, menambahkan kandungan ke kegemaran, memberikan penilaian atau menyerahkan kandungan pendidikan (seperti dokumen, video, narasi dan gambar), aktif dalam aktiviti pendidikan, memuat turun bahan, membuat kandungan (seperti kuiz), dan apabila Pengguna menggunakan sumber peranti mudah alih (seperti kamera atau mikrofon) untuk mengimbas kod Respons Cepat (QR), menyerahkan foto, merakam narasi dan mengirim bahan pendidikan. Dasar Privasi untuk Aplikasi Akademi ISTH, yang dihoskan oleh pihak ketiga, boleh didapati laman web ini

Sekiranya acara ditaja secara keseluruhan atau sebahagian oleh entiti selain ISTH, ISTH boleh memberikan senarai peserta kepada penaja, penaja bersama dan peserta pameran. ISTH juga boleh membenarkan penaja, penaja bersama dan / atau peserta pameran untuk menghantar bahan kepada anda melalui surat / e-mel sekali setiap acara yang ditaja, yang mana ISTH akan berkongsi alamat surat anda secara terus dengan penaja / peserta pameran. Jika anda tidak mahu maklumat anda disertakan dalam senarai peserta atau untuk menerima maklumat daripada penaja, penaja bersama dan / atau peserta pameran, anda boleh menyatakan pilihan anda apabila anda mendaftar untuk acara atau anda boleh menghubungi ISTH secara langsung di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya..

 

3.  Penerbitan

ISTH menawarkan penerbitan untuk ahli-ahlinya dan orang awam. ISTH boleh memberikan pautan ke laman web organisasi lain (contohnya, pangkalan data dan pendaftaran) yang mungkin mengandungi kandungan yang relevan dan berguna. Untuk mengakses kandungan ini, anda akan meninggalkan laman web ISTH, dan ISTH tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh laman web pihak ketiga atau maklumat peribadi yang mungkin mereka kumpulkan daripada anda.

Anda boleh melanggan beberapa penerbitan ISTH tanpa menjadi ahli. Contohnya, anda boleh mendaftar untuk menerima eNewsletter ISTH dengan menyediakan sekurang-kurangnya nama pertama dan nama belakang anda, alamat e-mel, dan negara tempat anda tinggal. ISTH tidak berkongsi maklumat ini dengan mana-mana pihak ketiga selain memberikan anda eNewsletters dan komunikasi lain dari ISTH yang ISTH percaya mungkin menarik.

Anda boleh mengurus langganan ISTH anda dengan melanggan atau menyahlanggan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa jika anda telah menetapkan pelayar anda untuk menyekat kuki, ini mungkin memberi kesan keupayaan anda untuk berhenti berlangganan. Sekiranya anda menghadapi sebarang kesulitan menguruskan e-mel atau pilihan komunikasi lain, sila hubungi kami di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya..

 

4.  Latihan

Sekiranya anda mengambil bahagian dalam latihan ISTH, anda boleh mendaftar terus melalui ISTH dan kami akan mengumpul nama, maklumat kenalan dan pembayaran anda (jika ada bayaran). Anda boleh, secara alternatif, mendaftar untuk latihan oleh atau melalui pihak ketiga seperti salah satu rakan kongsi kami. Kami juga boleh menggunakan kontraktor bebas untuk menjalankan latihan dan pihak ketiga untuk menyediakan tempat latihan. Maklumat peribadi anda akan disimpan dalam pangkalan data kami (yang dihoskan oleh penyedia perkhidmatan awan) dan juga boleh dikongsi dengan rakan latihan kami, instruktur, dan / atau tempat penyelenggaraan acara tersebut (untuk mengesahkan identiti anda apabila anda tiba). Rakan kongsi latihan, pengajar, dan latihan pasukan ISTH bersetuju untuk tidak berkongsi maklumat anda dengan orang lain dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda selain memberikan anda produk dan perkhidmatan ISTH.

 

5.  Komunikasi anda dengan ISTH

Jika anda bersesuaian dengan kami melalui e-mel, perkhidmatan pos, atau bentuk komunikasi lain, kami boleh menyimpan surat-menyurat dan maklumat yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan anda; untuk memberitahu anda mengenai persidangan ISTH, penerbitan, atau perkhidmatan lain; atau menyimpan rekod aduan anda, permintaan penginapan, dan sebagainya. Jika anda ingin mengubah suai keutamaan komunikasi anda, sila hubungi kami di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya anda meminta ISTH untuk tidak menghubungi anda melalui e-mel di alamat e-mel tertentu, ISTH akan menyimpan salinan alamat e-mel itu dalam senarai "jangan hantar" untuk mematuhi permintaan tanpa hubungan anda.

Semasa menggunakan beberapa produk atau perkhidmatan kami, anda mungkin berpeluang untuk memberikan gambar, video atau bahan lain yang mungkin mengandungi maklumat yang akan membolehkan pengenalpastian pengguna. Memandangkan ini, anda perlu mengkaji sebarang bahan yang anda berikan, untuk memastikan ia sesuai untuk perkongsian. Begitu juga, beberapa Perkhidmatan Dalam Talian kami menawarkan ciri sosial, komuniti atau ciri-ciri komunikasi dalam talian yang membolehkan pengguna untuk menyiarkan atau berkongsi dengan orang lain, mesej, cerita, gambar, karya seni, video, testimonial, rancangan pelajaran, atau kandungan lain. Bersama dengan kandungan tersebut, pengguna juga mungkin diberi peluang untuk menyiarkan maklumat peribadi tertentu mengenai diri mereka, sekolah mereka dan maklumat lain yang berkaitan dengan kandungan.

Harap maklum bahawa walaupun ISTH mungkin mengambil pelbagai langkah untuk melindungi pengguna kami, kami tidak dapat menjamin kandungan yang diposkan oleh pengguna tidak akan dilihat oleh seseorang selain dari penonton yang dimaksudkan oleh pengguna. Memandangkan ini, semua pengguna harus mengkaji apa-apa bahan yang dihantar untuk memastikan bahawa apa-apa dan semua maklumat dan imej sedemikian sesuai untuk perkongsian. Dengan memilih untuk menyiarkan item atau menggunakan mana-mana ciri sosial atau komunikasi kami, pengguna mengakui bahawa mereka berbuat demikian atas risiko mereka sendiri, dan bersetuju bahawa mereka hanya akan berkongsi maklumat dan imej yang mereka mempunyai hak yang sah untuk dikongsi. ISTH tidak boleh bertanggungjawab terhadap apa-apa maklumat yang dikumpulkan atau didedahkan dalam catatan tersebut.

Pengguna juga digalakkan untuk mengkaji semula kenyataan privasi mana-mana laman web lain yang dilawati melalui hyperlink yang dipaparkan di Laman Web kami untuk memahami bagaimana laman web tersebut mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat. ISTH tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi atau kandungan lain dari laman web pihak ketiga yang diakses melalui laman web ISTH.

Sebelum anda mendedahkan kepada Data Peribadi ISTH orang lain, anda perlu mendapatkan kebenaran orang itu untuk kedua-dua pendedahan dan pemprosesan Data Peribadi orang itu mengikut Dasar Privasi ini.

 

6.  Maklumat Kad Pembayaran

Anda boleh memilih untuk membeli barangan atau perkhidmatan daripada ISTH menggunakan kad pembayaran. Biasanya, maklumat kad pembayaran disediakan terus oleh anda, melalui laman web ISTH, ke dalam perkhidmatan pemprosesan pembayaran mematuhi PCI / DSS yang ISTH melanggan, dan ISTH tidak, sendiri, memproses atau menyimpan maklumat kad. Kadang-kadang, individu meminta pekerja ISTH untuk, bagi pihak mereka, masukkan maklumat kad pembayaran ke dalam perkhidmatan pemprosesan pembayaran patuh PCI / DSS. ISTH sangat menggalakkan anda untuk tidak mengemukakan maklumat ini melalui faks. Apabila pekerja ISTH menerima maklumat kad pembayaran daripada individu melalui e-mel, faks, telefon, atau mel, ia dimasukkan seperti yang diarahkan dan kemudian dipadamkan atau dimusnahkan.

 

7.  Maklumat peribadi yang kami dapat dari pihak ketiga

ISTH boleh menerima maklumat peribadi mengenai individu dari pihak ketiga. Sebagai contoh, kami mungkin menerima maklumat peribadi daripada majikan anda jika menandatangani anda untuk latihan atau keanggotaan. Salah satu rakan latihan pihak ketiga kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan ISTH apabila anda mendaftar untuk latihan melalui rakan kongsi itu.

 

8.  Penggunaan Laman Web ISTH anda

Laman web ISTH secara automatik mengumpul maklumat tertentu dan menyimpannya. Maklumat ini mungkin termasuk alamat protokol internet (IP), wilayah atau lokasi umum di mana komputer atau peranti anda mengakses internet, jenis penyemak imbas, perkakasan dan perisian komputer pengguna dan sistem operasi, jenis Perkhidmatan Dalam Talian yang digunakan (termasuk produk Maklumat ID atau nombor siri dan maklumat lesen produk) dan maklumat penggunaan lain mengenai penggunaan laman web ISTH, termasuk sejarah halaman yang anda lihat. Kami menggunakan maklumat ini untuk membantu kami merekabentuk Laman Web kami untuk lebih sesuai dengan keperluan pengguna kami.

Kami juga boleh mengumpulkan maklumat umum tentang bagaimana, dan berapa kerap, pengguna menggunakan, menyemak imbas atau melihat kandungan di laman web kami, produk yang mereka beli dan bagaimana pengguna menggunakan dan berinteraksi dengan Perkhidmatan Dalam Talian kami. Maklumat ini, serta maklumat mengenai masa akses dan merujuk alamat laman web membantu kami mengekalkan kualiti perkhidmatan kami dan mengumpulkan statistik umum mengenai pengguna laman web kami. Dalam kebanyakan kes, maklumat penggunaan yang diterangkan di atas tidak mengenal pasti pengguna secara peribadi, tetapi dalam beberapa kes mungkin dihubungkan dengan maklumat peribadi seperti alamat e-mel. Bergantung pada laman web kami atau jenis Perkhidmatan Dalam Talian yang digunakan, dan jenis maklumat penggunaan khusus yang dikumpulkan, sesetengah atau semua maklumat tersebut mungkin dikaitkan dengan akaun pengguna.

Di samping itu, jika pengguna menerima e-mel kami dalam format HTML, kami mungkin menggunakan kaedah teknologi untuk meningkatkan perkhidmatan dan komunikasi kami kepada pengguna dengan, sebagai contoh, menentukan sama ada pengguna telah membuka atau menghantar e-mel kami dan / atau mengklik pautan pada e-mel tersebut atau untuk menentukan sama ada pengguna telah membuat pertanyaan atau pembelian sebagai tindak balas kepada e-mel tertentu. Kaedah teknologi ini membolehkan kami mengumpul dan menggunakan maklumat dalam bentuk yang boleh dikenalpasti secara peribadi. Pengguna yang tidak menginginkan maklumat yang dikumpulkan daripada e-mel HTML boleh meminta perubahan dalam format e-mel masa depan dengan menghubungi kami secara langsung di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya..

Kami juga boleh menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan untuk mentadbir Laman Web kami, menganalisa trend, mengesan pergerakan pengunjung, dan mengumpulkan maklumat demografi yang luas yang membantu kami mengenalpasti pilihan pelawat. Laman Web ISTH juga menggunakan kuki dan suar web (lihat di bawah). Ia tidak menjejaki pengguna apabila mereka menyeberang ke laman web pihak ketiga, tidak memberikan pengiklanan yang disasarkan kepada mereka, dan oleh itu tidak bertindak balas kepada isyarat Jangan Dilacak (DNT).

 

Kuki, suar web dan jangan benarkan

Kuki adalah data yang dipindahkan oleh laman web ke cakera keras pengguna untuk tujuan penyimpanan rekod. Web beacon adalah gambar piksel telus yang digunakan dalam mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan laman web, tindak balas e-mel dan penjejakan. Laman web ISTH menggunakan kuki dan suar Web untuk menyediakan fungsi yang dipertingkatkan di laman web ini (contohnya, ID pengguna dan arahan kata laluan, dan pendaftaran persidangan) dan mengumpulkan data lalu lintas (contohnya, halaman apa yang paling popular) Kuki ini boleh dihantar dalam konteks pihak pertama atau pihak ketiga. ISTH juga boleh menggunakan kuki dan suar web berhubung dengan e-mel yang dihantar oleh ISTH. Laman web ISTH juga menangkap maklumat terhad (ejen pengguna, perujuk HTTP, URL terakhir yang diminta oleh pengguna, aliran pelanggan dari sisi pelanggan dan pelayan) mengenai lawatan ke Laman Web kami; kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk menganalisis corak lalu lintas umum dan melakukan penyelenggaraan sistem rutin. Anda mempunyai pilihan mengenai pengurusan kuki di komputer anda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemampuan anda menguruskan kuki dan suar web, sila rujuk ciri privasi di penyemak imbas anda.

Laman web ISTH menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analisis web yang disediakan oleh Google, Inc. ("Google") untuk mengesan seberapa kerap individu mengakses atau membaca kandungan ISTH. Google Analytics menggunakan "kuki", yang merupakan fail teks yang diletakkan di komputer anda, untuk membantu laman web menganalisis bagaimana pengguna menggunakan laman web ini. Maklumat yang dihasilkan oleh kuki mengenai penggunaan laman web oleh anda (termasuk alamat IP anda) akan dihantar ke dan disimpan oleh Google di pelayan di Amerika Syarikat. Kami menggunakan maklumat ini secara agregat untuk memahami kandungan yang berguna atau menarik oleh ahli kami, jadi kami dapat menghasilkan kandungan yang paling berharga untuk memenuhi keperluan anda. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan menilai penggunaan laman web anda, menyusun laporan aktiviti laman web untuk pengendali laman web dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan internet. Google juga boleh memindahkan maklumat ini kepada pihak ketiga jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang, atau di mana pihak ketiga tersebut memproses maklumat tersebut atas nama Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan data lain yang dimiliki oleh Google. Anda mungkin menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang sesuai pada penyemak imbas anda, namun perlu diketahui bahawa jika anda melakukan ini, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi penuh laman web ini. Dengan menggunakan Laman Web ISTH, anda bersetuju untuk memproses data mengenai anda oleh Google dengan cara dan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

ISTH menggunakan program pengurusan pangkalan data pemasaran yang menyebarkan cookie apabila pengguna berinteraksi dengan komunikasi pemasaran, seperti e-mel pemasaran atau halaman pendaratan berasaskan pemasaran di laman web kami. Kuki ini mengumpul maklumat peribadi seperti nama anda, halaman yang anda lawati di laman web ISTH, sejarah anda yang tiba di laman web ISTH, pembelian anda dari ISTH dan sebagainya. Kami menggunakan maklumat ini untuk menilai keberkesanan kempen pemasaran kami. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menyekat kuki ini.

ISTH menjejaki pengguna apabila mereka menyeberang dari laman web awam utama kami (ISTH.org) ke bahagian keahlian ISTH laman web dengan melog masuk dengan nama pengguna dan kata laluan mereka, serta apabila pengunjung ke laman web kami masuk melalui halaman pendaratan pemasaran. ISTH tidak menjejaki penggunanya apabila mereka menyeberang ke laman web pihak ketiga, tidak memberikan pengiklanan yang disasarkan kepada mereka, dan oleh itu tidak bertindak balas terhadap isyarat Do Not Track (DNT).

 

9.  Penggunaan dan Pengolahan Data Peribadi

ISTH memproses data peribadi anda untuk memberi anda barang atau perkhidmatan yang anda minta atau beli dari kami, termasuk perkhidmatan keahlian, acara, latihan, bengkel, penerbitan dan kandungan lain. Kami menggunakan maklumat ini untuk memperbaiki barang dan perkhidmatan kami untuk menyesuaikannya dengan lebih baik mengikut keperluan anda dan untuk berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh ISTH yang mungkin berkaitan dengan anda.

Data Peribadi yang dikemukakan kepada ISTH oleh anda akan digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau pada halaman yang berkaitan di Laman Web ISTH atau titik pengumpulan. ISTH boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk:

 

 1. mentadbir Laman Web (misalnya profil keahlian anda);
 2. memperibadikan Laman Web untuk anda;
 3. mengesahkan identiti anda semasa membuat pesanan, masuk ke akaun, atau untuk menghalang akses tanpa kebenaran atau penggunaan maklumat akaun pengguna;
 4. membolehkan penggunaan perkhidmatan yang tersedia di Laman Web;
 5. membekalkan kepada anda perkhidmatan yang dibeli melalui Laman Web;
 6. menghantar kenyataan, invois dan peringatan pembayaran kepada anda, dan kumpulkan pembayaran daripada anda;
 7. hantar kepada anda komunikasi komersil bukan pemasaran;
 8. hantar kepada anda pemberitahuan e-mel yang anda telah meminta secara khusus;
 9. hantar kepada anda surat berita e-mel kami berkenaan dengan peraturan e-Privasi masing-masing sekiranya anda telah menerima perkhidmatan tersebut, (anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa jika anda ingin berhenti melanggan dari surat berita);
 10. berurusan dengan pertanyaan dan aduan yang dibuat oleh atau mengenai anda yang berkaitan dengan Laman Web;
 11. menyimpan laman web yang selamat dan mencegah penipuan;
 12. mengenal pasti cara yang boleh kami memperbaiki produk dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pengguna kami;
 13. mengesahkan pematuhan dengan terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web.


Sekiranya anda menyerahkan Data Peribadi untuk diterbitkan di Laman Web, ISTH akan menerbitkan dan menggunakan maklumat tersebut mengikut hak yang diberikan kepada ISTH di bawah Dasar Privasi ini.

ISTH boleh menggunakan maklumat peribadi anda dalam melaksanakan mana-mana kontrak yang kami masukkan dengan anda, untuk mematuhi obligasi undang-undang, atau di mana ISTH mempunyai kepentingan perniagaan yang sah dalam menggunakan maklumat anda untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Tujuan perniagaan yang sah termasuk tetapi tidak terhad kepada satu atau semua yang berikut: menyediakan pemasaran langsung dan menilai keberkesanan promosi dan pengiklanan; mengubah, meningkatkan atau memperibadikan perkhidmatan, produk dan komunikasi kami; mengesan penipuan; menyiasat aktiviti yang mencurigakan (contohnya, pelanggaran Syarat Perkhidmatan kami, yang boleh dijumpai laman web ini) dan sebaliknya menjaga laman web kami selamat dan selamat; dan menjalankan analisis data. 

Di samping itu, kami boleh menggunakan maklumat anda dengan cara berikut (selepas mendapat persetujuan anda, jika diperlukan):

 

 • Untuk memberi anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang anda minta dari kami;
 • Untuk menghantar komunikasi berkala;
 • Untuk memberi anda maklumat tentang produk, acara dan perkhidmatan lain yang kami tawarkan yang sama ada (i) serupa dengan yang telah anda beli atau bertanya mengenai, atau (ii) produk, peristiwa dan perkhidmatan yang sepenuhnya baru;
 • Untuk tujuan perniagaan dan penyelidikan dalaman untuk membantu meningkatkan, menilai, membangun, dan membuat laman web ISTH (termasuk statistik penggunaan, seperti "paparan halaman" di Laman Web ISTH dan produk di dalamnya), produk dan perkhidmatan;
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan atau kemas kini ke Laman Web, produk, atau perkhidmatan kami;
 • Untuk mentadbir perkhidmatan kami dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, pengujian, statistik, dan tujuan tinjauan;
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif perkhidmatan kami; dan
 • Untuk apa-apa maksud lain yang kami boleh memberitahu anda dari semasa ke semasa.

 

10. Kapan dan Bagaimana Kami Berkongsi Maklumat dengan Orang Lain

Maklumat mengenai pembelian dan keahlian ISTH anda dikekalkan bersamaan dengan akaun ahli atau profil anda. Maklumat peribadi ISTH yang dikumpulkan dari anda disimpan dalam satu atau lebih pangkalan data yang dihoskan oleh pihak ketiga yang terletak di Amerika Syarikat. Pihak ketiga ini tidak menggunakan atau mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan selain penyimpanan pangkalan data dan pengambilan semula. ISTH juga boleh melibatkan pihak ketiga untuk menghantar maklumat kepada anda, termasuk perkara seperti penerbitan yang mungkin anda beli, atau bahan dari penaja acara.

ISTH tidak sebaliknya mendedahkan atau memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan jika: (1) anda mengizinkan atau membenarkannya; (2) adalah perlu untuk pelaksanaan kontrak yang telah anda tandatangani dengan kami; (3) ia berkaitan dengan ISTH yang dihoskan dan persidangan yang ditaja bersama ISTH seperti yang dinyatakan di atas; (4) maklumat itu disediakan untuk mematuhi undang-undang (sebagai contoh, untuk mematuhi waran geledah, sepina atau perintah mahkamah, atau untuk obligasi cukai), menguatkuasakan perjanjian yang kami ada bersama anda, atau untuk melindungi hak, harta atau keselamatan, atau hak, harta atau keselamatan pekerja atau orang lain; (5) maklumat itu diberikan kepada ejen, vendor atau penyedia perkhidmatan kami yang melaksanakan fungsi bagi pihak kami; (6) untuk menangani kecemasan atau tindakan Tuhan; atau (6) untuk menangani pertikaian, tuntutan, atau kepada orang yang menunjukkan kuasa undang-undang untuk bertindak bagi pihak anda; dan (7) menerusi Direktori Ahli ISTH. Kami juga boleh mengumpulkan data agregat mengenai ahli kami dan pengunjung Laman Web dan mendedahkan hasil maklumat agregat (tetapi tidak mengenal pasti) tersebut kepada rakan kongsi, penyedia perkhidmatan, pengiklan dan / atau pihak ketiga yang lain untuk tujuan pemasaran atau promosi.

Sila ambil perhatian bahawa apabila kami mendedahkan atau memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan terhad bagi pihak kami, seperti penerbitan dan / atau menghantar surat berita, mengendalikan mesyuarat kami, memenuhi dan menghantar pesanan yang telah ditempatkan pengguna dan menyelesaikan transaksi yang diminta oleh pengguna , kami menyediakan syarikat-syarikat tersebut dengan maklumat yang mereka perlukan untuk memberi kami tugas khusus yang telah mereka bawa untuk dilakukan, dan kami melarang mereka menggunakan maklumat itu untuk tujuan lain, dan kami menghendaki mereka mematuhi piawaian privasi maklumat yang ketat.

Laman Web ISTH boleh berinteraksi dengan laman media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram dan lain-lain. Jika anda memilih untuk "suka" atau berkongsi maklumat dari Laman Web ISTH melalui perkhidmatan ini, anda harus menyemak dasar privasi perkhidmatan itu. Jika anda adalah ahli laman media sosial, antaramuka boleh membenarkan laman media sosial menyambung lawatan tapak anda ke data peribadi anda.

Jika anda mengambil bahagian dalam Kongres, latihan, mesyuarat atau acara lain, ISTH boleh menggunakan dan menerbitkan Data Peribadi anda, foto dan tera video yang diambil semasa acara dan / atau mesyuarat untuk tujuan ISTH.

ISTH tidak akan, tanpa persetujuan tegas anda, membekalkan Data Peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasarannya, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

ISTH menjadikan maklumat ahli tersedia melalui Direktori Ahli ISTH kepada ahli ISTH lain yang menggunakan Laman Web. Ahli boleh memilih sama ada untuk menyimpan data peribadi mereka secara peribadi dengan log masuk ke akaun mereka dan menukar pilihan mereka.

 

11. Pemindahan Data Peribadi ke Amerika Syarikat

ISTH mempunyai ibu pejabatnya di Amerika Syarikat. Maklumat yang kami kumpulkan dari anda akan diproses di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tidak mencari atau menerima penemuan "kecukupan" dari Kesatuan Eropah di bawah Artikel 45 GDPR. ISTH bergantung pada pengecualian untuk situasi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Perlindungan Data Umum ("GDPR"). Khususnya, ISTH hanya mengumpulkan dan memindahkan data peribadi AS: dengan izin anda; untuk melaksanakan kontrak dengan anda; atau untuk memenuhi kepentingan ISTH yang sah dengan cara yang tidak melebihi hak dan kebebasan anda. ISTH berusaha untuk menerapkan perlindungan yang sesuai untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda dan menggunakannya hanya sesuai dengan hubungan anda dengan ISTH dan amalan yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini. ISTH juga meminimumkan risiko hak dan kebebasan anda dengan tidak mengumpulkan atau menyimpan maklumat peribadi sensitif mengenai anda.

 

12.  Penyimpanan Data

Data peribadi anda disimpan di pelayan perkhidmatan pengurusan pangkalan data berasaskan awan yang dilancarkan oleh ISTH. ISTH menyimpan data sepanjang hubungan perniagaan pelanggan atau ahli dengan ISTH. ISTH boleh menyimpan semua maklumat yang anda kirimkan untuk membuat sandaran, pengarkiban, pencegahan penipuan dan penyalahgunaan, analisis, kepuasan kewajiban undang-undang, atau di mana ISTH sebaliknya berpendapat bahawa ia mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya. Dalam beberapa kes, ISTH boleh memilih untuk menyimpan maklumat tertentu dalam bentuk depersonalisasi atau agregat. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai di mana dan berapa lama data peribadi anda disimpan, dan untuk maklumat lebih lanjut mengenai hak penghapusan dan mudah alih anda, sila hubungi ISTH di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya..

 

13.  Pilihan dan Hak Anda

Sekiranya pemprosesan dibuat berdasarkan persetujuan, anda berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Penarikan balik persetujuan tidak akan mempengaruhi kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya.

Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi dari kami, anda boleh memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada kami Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Komunikasi yang kami kirimkan mungkin mengandungi mekanisme penyisihan yang membolehkan anda mengubah pilihan anda. Semua pengguna yang berdaftar dengan salah satu laman web kami boleh log masuk ke akaun mereka dan mengakses atau mengemas kini maklumat hubungan yang kini berkaitan dengan akaun tersebut, termasuk misalnya alamat surat atau alamat e-mel. Pengguna juga dapat menggunakan laman web kami untuk melihat dan mengemas kini informasi mengenai pesanan terbaru, pengaturan pembayaran (seperti informasi kad kredit), tetapan pemberitahuan e-mel dan riwayat pesanan sebelumnya. Sekiranya kata laluan dilupakan, pengguna juga boleh mendapatkan arahan untuk menetapkannya semula di halaman maklumat akaun.

Berkenaan dengan pilihan komunikasi, pengguna boleh berhenti melanggan dari surat berita dengan mengikuti arahan yang dimasukkan dalam mana-mana surat berita yang diterima. Pengguna yang alamat e-melnya telah berubah dan ingin terus menerima surat berita, perlu mengakses akaun dan mengemaskinikan maklumat alamat e-mel dan mungkin perlu mendaftar semula untuk surat berita itu. Kadang-kadang, kami akan menghantar e-mel mengenai gangguan laman web, produk baru dan berita lain mengenai produk dan perkhidmatan kami. E-mel ini dihantar kepada semua pemegang akaun dan bukan berdasarkan langganan. E-mel tersebut dianggap sebagai sebahagian daripada perkhidmatan kami kepada pengguna laman web kami. Seorang pengguna boleh memilih keluar dari komunikasi ini dengan mengikuti arahan yang tidak disengajakan pada akhir e-mel.

Tertakluk kepada undang-undang tempatan (sebagai contoh, Peraturan Perlindungan Data Umum Eropah memberikan hak tertentu untuk subjek data), anda mungkin mempunyai hak tertentu mengenai maklumat yang kami telah kumpulkan dan yang berkaitan dengan anda. Kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami untuk mengemas kini atau membetulkan maklumat anda jika ia berubah atau jika anda percaya bahawa apa-apa maklumat yang kami kumpulkan tentang anda tidak tepat. Anda juga boleh meminta kami untuk melihat maklumat peribadi yang kami terima tentang anda, untuk memadamkan maklumat peribadi anda dan anda boleh memberitahu kami jika anda membantah penggunaan maklumat peribadi anda. Dalam sesetengah bidang kuasa, anda mungkin berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda. Jika anda ingin membincangkan atau menjalankan hak yang mungkin anda miliki, hantar e-mel kepada kami Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya..

Anda juga boleh meminta maklumat tentang: tujuan pemprosesan; kategori data peribadi yang berkenaan; yang lain di luar ISTH mungkin menerima data daripada ISTH; apakah sumber maklumat itu (jika anda tidak memberikannya terus ke ISTH); dan berapa lama ia akan disimpan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan / membetulkan rekod data peribadi anda yang dikendalikan oleh ISTH jika tidak tepat. Anda boleh meminta supaya ISTH memadamkan data tersebut atau berhenti memrosesnya, tertakluk kepada pengecualian tertentu. Anda juga boleh meminta supaya ISTH berhenti menggunakan data anda untuk tujuan pemasaran langsung. Di sesetengah negara, anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data yang sesuai jika anda mempunyai kebimbangan mengenai bagaimana ISTH memproses data peribadi anda. Jika dikehendaki oleh undang-undang, ISTH akan, atas permintaan anda, memberikan data peribadi anda kepada anda atau menghantar terus kepada pengawal lain.

Akses yang munasabah kepada data peribadi anda akan diberikan tanpa kos kepada ahli ISTH, peserta persidangan dan lain-lain atas permintaan yang dibuat kepada ISTH di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Jika akses tidak dapat diberikan dalam tempoh masa yang munasabah, ISTH akan memberikan anda tarikh apabila maklumat itu akan disediakan. Jika atas sebab tertentu akses ditolak, ISTH akan memberikan penjelasan tentang mengapa akses telah dinafikan.

 

14.  Keselamatan Maklumat anda

ISTH mengekalkan perlindungan fizikal, teknikal dan pentadbiran untuk membantu melindungi privasi data dan maklumat peribadi yang dihantar ke ISTH. ISTH mengemas kini dan menguji teknologi keselamatannya secara berkala. Kami mengehadkan akses ke data peribadi anda kepada pekerja yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memberi faedah atau perkhidmatan kepada anda. Kami melatih pekerja kami mengenai pentingnya kerahsiaan dan menjaga privasi dan keselamatan maklumat anda. Kami komited untuk mengambil tindakan tatatertib yang sesuai untuk menegakkan tanggungjawab privasi pekerja kami.

Mana-mana pengguna yang memilih untuk mendaftar dengan mana-mana laman web ISTH atau Perkhidmatan Atas Talian akan dikehendaki membuat kata laluan. Kata laluan ini boleh ditukar oleh pengguna pada bila-bila masa dengan log masuk pertama dengan menggunakan kata laluan semasa dan kemudian menetapkan yang baru. Ia adalah tanggungjawab pengguna untuk menyimpan kata laluan sulit. Seorang pengguna yang telah log masuk dari komputer yang dikongsi dengan orang lain harus selalu log keluar dari laman web sebelum meninggalkannya untuk menghalang pengguna komputer berikutnya dari mengakses maklumat di bawah log mereka. Pengguna yang percaya bahawa seseorang telah menggunakan kata laluan mereka atau akaun tanpa izin mereka, atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat pelanggaran keselamatan, harus memberitahu kami dengan segera untuk menetapkan semula kata laluan mereka.

 

15.  Perubahan dan Kemas Kini kepada Dasar Privasi ini

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung dalam Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan ini dan / atau sebarang perjanjian lain yang mungkin kami ada dengan anda. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini atau mana-mana manfaat atau perkhidmatan ISTH ini. Anda bersetuju bahawa apa-apa pertikaian terhadap privasi atau terma-terma yang terkandung dalam Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan ini, atau sebarang perjanjian lain yang kami ada dengan anda, akan ditadbir oleh undang-undang Negeri North Carolina, Amerika Syarikat. Anda juga bersetuju untuk mematuhi apa-apa had pada kerosakan yang terkandung dalam mana-mana perjanjian yang kami ada dengan anda.

Oleh kerana organisasi, keanggotaan dan manfaat kami berubah dari semasa ke semasa, Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan ini juga akan berubah. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, tanpa notis kepada anda, selain daripada pengeposan Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan yang dipinda di Laman Web ini. Anda harus menyemak Laman Web kami dengan kerap untuk melihat Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan semasa yang berlaku dan apa-apa perubahan yang mungkin dibuat kepadanya. Peruntukan yang terkandung di sini menggantikan semua notis atau pernyataan sebelumnya mengenai amalan privasi kami dan terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini.

 

Soalan atau Komen Tentang Dasar Privasi ini?

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, maklumbalas, atau aduan mengenai Dasar Privasi kami, sila hubungi kami, hantar e-mel atau tulis kepada kami di:

 

Persatuan Antarabangsa mengenai Trombosis dan Haemostasis

Perhatian: Privasi

610 Jones Ferry Road, Suite 205

Carrboro, NC 27510-6113

Menyatukan Negeri

e-mel:  Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.

Telefon: +1 919 929-3807

 

Kami tidak akan menghantar bahan promosi atau pemasaran sebagai tindak balas kepada kenalan mengenai soalan atau komen, melainkan jika anda memberi persetujuan.

Image

Please enable the javascript to submit this form

Disokong oleh geran pendidikan daripada Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics dan uniQure, Inc.

SSL penting