Роктавијан, генетска терапија со хем А, одржува пад на стапките на крварење, шоу на податоци во фаза 3

Роктавијан, генетска терапија со хем А, одржува пад на стапките на крварење, шоу на податоци во фаза 3

Вести за хемофилија денес