Перспективите на пациентите за нови третмани во хемофилија А: квалитативна студија

Перспективите на пациентите за нови третмани во хемофилија А: квалитативна студија

ван Бален ЕК, et al. Перспективите на пациентите за нови третмани во хемофилија А: квалитативна студија. Пациентот. 2019 ноември 6 [Epub пред печатење]