Повеќето пациенти со хемофилија покажуваат позитивен став за генетска терапија во студијата

Повеќето пациенти со хемофилија покажуваат позитивен став за генетска терапија во студијата

Вести за хемофилија денес