Гено-терапија со хемофилија кај пациенти со историја на инхибитори
Лабораториско мерење на производи за генетска терапија / активност на фактор
Долготрајно набудување по терапија со гените на хемофилија