Хемофилија генетска терапија-клучни компоненти на клиничката нега

Генска терапија кај хемофилија: Спонзориран симпозиум на APSTH ISTH