Терапевтска активност hFIX постигната после единечен третман AAV5-hFIX кај пациенти со хемофилија Б и НХП со претходно постојни анти-ААВ5 НАБ
Клинички достигнувања во ажурирањата на гени-терапијата за клинички испитувања на гените-терапија кај хемофилија
Влијанието на претходно постојниот имунитет на не-клиничка фармакодинамика на AAV5-базирана генска терапија