Судски процеси за хемофилија во дваесет и првиот век: Дефинирање на важни исходи на пациентот
Антитела поврзани со аденовирус во Велика Британија група пациенти со хемофилија
Лентивирусни вектори со заштитен фагоцитоза ја подобруваат терапијата со гените на црниот дроб кај нехумани примати