Терапевтска активност hFIX постигната после единечен третман AAV5-hFIX кај пациенти со хемофилија Б и НХП со претходно постојни анти-ААВ5 НАБ
Хиперактивноста на Фактор IX Падова (R338L) зависи од активност на Кофактор на Фактор VIIIa
Влијанието на претходно постојниот имунитет на не-клиничка фармакодинамика на AAV5-базирана генска терапија
ISTH најавува започнување на нова глобална иницијатива за образование во гени-терапија за хемофилија