Повеќегодишно следење на AAV5-hFVIII-SQ генетска терапија за хемофилија А.

Повеќегодишно следење на AAV5-hFVIII-SQ генетска терапија за хемофилија А.

Паси К.Ј., и др. N Engl J Med. 2020 година 2 јануари; 382 (1): 29-40. doi: 10.1056 / NEJMoa1908490.