Genska terapija za hemofiliju: napredak do datuma i izazovi koji se kreću prema naprijed

Genska terapija za hemofiliju: napredak do datuma i izazovi koji se kreću prema naprijed

Gollump KL i sur. Genska terapija hemofilije: dosadašnji napredak i izazovi naprijed. Transfus Apher Sci, 2019. 6. kolovoza [Epub ispred tiska].