تأثیر سیستم ایمنی قبل از موجود بر فارماکودینامیک غیر بالینی ژن درمانی مبتنی بر AAV5
ISTH از آغاز طرح جدید جهانی آموزش در ژن درمانی برای هموفیلی خبر داد
بیش فعالی Factor IX Padua (R338L) به فعالیت کوفاکتور فاکتور VIIIa بستگی دارد
چگونه در مورد ژن درمانی برای هموفیلی صحبت کنیم؟ دیدگاه بیمار و پزشک