بیش فعالی Factor IX Padua (R338L) به فعالیت کوفاکتور فاکتور VIIIa بستگی دارد
چگونه در مورد ژن درمانی برای هموفیلی صحبت کنیم؟ دیدگاه بیمار و پزشک
ISTH از آغاز طرح جدید جهانی آموزش در ژن درمانی برای هموفیلی خبر داد
آنتی بادی های مرتبط با آدنوویروس در گروه بیماران هموفیلی در انگلستان