فعالیت درمانی hFIX پس از درمان AAV5-hFIX تنها در بیماران هموفیلی B و NHP با NAB های ضد Anti-AAV5 از قبل موجود
پیشرفت های بالینی در به روزرسانی ژن درمانی در آزمایشات بالینی ژن درمانی در هموفیلی
تأثیر سیستم ایمنی قبل از موجود بر فارماکودینامیک غیر بالینی ژن درمانی مبتنی بر AAV5