چشم انداز بیمار در مورد درمان های جدید در هموفیلی A: یک مطالعه کیفی

چشم انداز بیمار در مورد درمان های جدید در هموفیلی A: یک مطالعه کیفی

ون بالن EC ، و همکاران. چشم انداز بیمار در مورد درمان های جدید در هموفیلی A: یک مطالعه کیفی. بیمار. 2019 نوامبر 6 [Epub پیش از چاپ]