Immunoadsorption را قادر می سازد موفق با واسطه rAAV5 تحویل ژن کبدی مکرر در نخبگان غیر انسانی

Immunoadsorption را قادر می سازد موفق با واسطه rAAV5 تحویل ژن کبدی مکرر در نخبگان غیر انسانی

Salas D ، و همکاران. Immunoadsorption را قادر می سازد تحویل ژن کبدی مکرر با واسطه rAAV5 با موفقیت در پستانداران غیر انسانی. خون پیش. 2019؛ 10: 2632-2641.