ژن درمانی برای هموفیلی: پیشرفت تا به امروز و چالش هایی که در پیش رو دارید

ژن درمانی برای هموفیلی: پیشرفت تا به امروز و چالش هایی که در پیش رو دارید

Gollump KL ، و همکاران. ژن درمانی برای هموفیلی: پیشرفت تا به امروز و پیشرفت چالش ها. Transferus Apher Sci. 2019 آگوست 6 اوت [Epub پیش از چاپ].