ژن درمانی کبد: قابل اطمینان و با دوام؟

ژن درمانی کبد: قابل اطمینان و با دوام؟

Herzog RW ، پیرس GF. ژن درمانی کبد: قابل اعتماد و با دوام؟
مول وجود دارد. 2019 اکتبر 17 [Epub پیش از چاپ].