پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی

پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی

Batty P ، Lillicrap D. پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی.
ژنتیک مولکولی انسان. 2019؛ 28: R95-R101.