بیشتر بیماران هموفیلی در مطالعه نگرش مثبتی برای ژن درمانی نشان می دهند

بیشتر بیماران هموفیلی در مطالعه نگرش مثبتی برای ژن درمانی نشان می دهند

اخبار هموفیلی امروز