فریلین مبلغ 120 میلیون دلار برای محوری محوری FLT180a ، کاندیدای ژن درمانی برای هموفیلی B جمع آوری کرد

فریلین مبلغ 120 میلیون دلار برای محوری محوری FLT180a ، کاندیدای ژن درمانی برای هموفیلی B جمع آوری کرد

اخبار هموفیلی امروز