فاکتور IX پیشرفته فعالیت پس از تجویز فاکتور IX AAV5-R338L "Padua" در مقابل AAV5 WT Human Factor IX IX در NHPs

فاکتور IX پیشرفته فعالیت پس از تجویز فاکتور IX AAV5-R338L "Padua" در مقابل AAV5 WT Human Factor IX IX در NHPs

Spronck EA ، و همکاران. تقویت فاکتور IX فعالیت پس از تجویز فاکتور IX AAV5-R338L "Padua" در مقابل AAV5 WT Human Factor IX IX در NHP ها. Mol Ther Methods Clin Dev. 2019. 15: 221-231.