معیارهای آزمایش های ژن درمانی می تواند بسیاری از افراد مبتلا به هموفیلی شدید را کنار بگذارد

معیارهای آزمایش های ژن درمانی می تواند بسیاری از افراد مبتلا به هموفیلی شدید را کنار بگذارد

اخبار هموفیلی امروز