BioMarin نتایج مثبت آزمایش فاز 3 ژن درمانی را در بزرگسالان مبتلا به هموفیلی شدید A اعلام می کند. مطالعه تمام نقاط پایانی کارآیی اولیه و ثانویه را در مجموعه داده های یک ساله برآورده می کند

BioMarin نتایج مثبت آزمایش فاز 3 ژن درمانی را در بزرگسالان مبتلا به هموفیلی شدید A اعلام می کند. مطالعه تمام نقاط پایانی کارآیی اولیه و ثانویه را در مجموعه داده های یک ساله برآورده می کند

PR مستند در یک DVD