تفسیر دوزهای بردار در آزمایشات بالینی ژن درمانی هموفیلی
هموفیلی ژن درمانی در بیماران با سابقه مهارکننده ها
اندازه گیری آزمایشگاهی محصولات / ژن عامل درمانی ژن هموفیلی
پایش طولانی مدت به دنبال ژن درمانی هموفیلی
نکات برجسته از کارگاه 15th NHF در مورد فن آوری های نوین و انتقال ژن برای هموفیلی