آنتی بادی های مرتبط با آدنوویروس در گروه بیماران هموفیلی در انگلستان
وکتورهای لنتی ویروسی تحت محافظت فاگوسیتوز باعث بهبود ژن درمانی کبد در نخبگان غیر انسانی
آزمایشات هموفیلی در قرن بیست و یکم: تعریف نتایج مهم بیمار