آمادگی HTC: یک چشم انداز جهانی
آمادگی HTC: یک چشم انداز چند رشته ای
تفسیر دوزهای بردار در آزمایشات بالینی ژن درمانی هموفیلی
هموفیلی ژن درمانی در بیماران با سابقه مهارکننده ها
اندازه گیری آزمایشگاهی محصولات / ژن عامل درمانی ژن هموفیلی
پایش طولانی مدت به دنبال ژن درمانی هموفیلی