Ετερανακογενές αποαπαρβωβέκ (AMT-061 φάση 2b): φυσιολογική / σχεδόν κανονική δραστηριότητα FIX και διακοπή αιμορραγίας στην αιμοφιλία Β

Ετερανακογενές αποαπαρβωβέκ (AMT-061 φάση 2b): φυσιολογική / σχεδόν κανονική δραστηριότητα FIX και διακοπή αιμορραγίας στην αιμοφιλία Β

Von Drygalski Α, et αϊ. Ετερανακογενές αποαπαρβωβέκ (AMT-061 φάση 2b): φυσιολογική / σχεδόν κανονική δραστηριότητα FIX και διακοπή αιμορραγίας στην αιμορροφιλία Β. Αίμα Adv. 2019;3 (21): 3241-3247