Τα δεδομένα δείχνουν το δυναμικό της θεραπείας με γονίδια Roctavian για την αιμορροφιλία Α

Τα δεδομένα δείχνουν το δυναμικό της θεραπείας με γονίδια Roctavian για την αιμορροφιλία Α

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα