Διοικητική Επιτροπή Γονιδιακής Θεραπείας ISTH

Εικόνα

Flora Peyvandi, MD, PhD (συμπρόεδρος)

Εικόνα

David Lillicrap, MD
(Συμπρόεδρος)

Εικόνα

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Εικόνα

Glenn F. Pierce, MD, PhD

Εικόνα

Steven W. Pipe, MD

Εικόνα

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Εικόνα

Thierry VandenDriessche, PhD