Συντονιστική Επιτροπή

Εικόνα

Flora Peyvandi, MD, PhD (συμπρόεδρος)

Εικόνα

David Lillicrap, MD
(Συμπρόεδρος)

Εικόνα

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Εικόνα

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

Εικόνα

Κ. John Pasi, MB ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH

Εικόνα

Glenn F. Pierce, MD, PhD

Εικόνα

Steven W. Pipe, MD

Εικόνα

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Εικόνα

Thierry VandenDriessche, PhD