Telerau Defnyddio

Telerau Defnyddio

Gan gynnwys Polisi Preifatrwydd
Ar gyfer Gwefannau a Weithredir neu a Reolir
by
Y Gymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis ("ISTH")

DEFNYDDIO GWEFAN A MYNEDIAD YN GOFYN YNGHYLCH TELERAU DEFNYDD

Os nad ydych chi (a'ch gwarcheidwad, os yw'n berthnasol fel y disgrifir isod) yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Defnyddio hyn, Nid yw cyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r wefan hon neu ddefnyddio unrhyw wasanaeth neu feddalwedd i gyrchu neu ddefnyddio'r wefan hon. Mae cyrchu neu ddefnyddio'r wefan mewn unrhyw fodd yn arwydd o'ch cytundeb i'r Telerau Defnyddio hyn.

PWYSIG: DEFNYDDWYR DAN-OED A DDIOGELIR;
DEFNYDDIO TEEN YN GOFYN AM GANIATAD GUARDIAN.

 • Os ydych chi o dan 13 oed, fe'ch gwaharddir i ddefnyddio ein gwefan. Mae'n ofynnol i warcheidwaid plant o dan 13 oed gyfyngu ar ddefnydd o'r fath.
 • Caniateir i bobl rhwng 13 a 18 oed (neu, os yw'n uwch, oed oedolaeth lawn yn yr awdurdodaeth lle maent wedi'u lleoli) ddefnyddio'r wefan hon gyda chaniatâd eu gwarcheidwaid yn unig, a dim ond os ydynt hwy a'u gwarcheidwaid ar eu ar ran yn cytuno i gael eu rhwymo gan y Telerau Defnyddio hyn.

TABL CYNNWYS

Cwmpas y Cytundeb
Cyfrinair a Diogelwch
Ymddygiad Defnyddiwr
Defnyddio'r Cynnwys
Eich Cyflwyniadau i'n Gwefannau
Terfynu Gwasanaeth
Effaith Terfynu
Ymwadiad a Therfyn Atebolrwydd
Cynnwys a Dolenni Trydydd Parti
Indemniad
Nodau Masnach a Hawlfreintiau
Export
Addasu Telerau
Dim Asiantaeth
Dim Hepgor
Y Gyfraith a Lleoliad Cymwys
Polisi Canslo / Ad-dalu
Toradwyedd
POLISI PREIFATRWYDD

Cwmpas y Cytundeb

Mae'r Telerau Defnyddio hyn ("Telerau") yn berthnasol i bob Gwefan ISTH, sy'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt genetherapi.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, gwefannau amrywiol Cyngresau, Cyfarfodydd, ac is-bwyllgorau ISTH yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, ac unrhyw wefan arall y mae'r Telerau hyn yn cael ei phostio arni.

Mae'r Telerau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi ac ISTH ac unrhyw endidau sy'n rheoli, neu sy'n cael eu rheoli gan, neu sy'n gysylltiedig neu o dan reolaeth gyffredin ag ISTH (y cyfeirir atynt gyda'n gilydd trwy gydol y Telerau hyn fel "ni," "ni" neu " ein ") ac yn ffurfio'r cytundeb cyfan sy'n ymwneud â'n Gwasanaethau Ar-lein, gan ddisodli'r holl ddatganiadau blaenorol neu gyfoes, boed yn electronig, ar lafar neu'n ysgrifenedig.

Sylwch y gall telerau arbennig fod yn berthnasol i rai o'r gwasanaethau a gynigir ar wefannau ISTH. Bydd unrhyw delerau arbennig yn cael eu postio mewn cysylltiad â'r gwasanaeth cymwys ac maent yn ychwanegol at y Telerau hyn. Os bydd gwrthdaro rhwng y Telerau hyn ac unrhyw delerau arbennig, bydd y telerau arbennig yn drech na'r Telerau hyn.

Rydych yn cydnabod bod y Telerau hyn yn cael eu cefnogi gan ystyriaeth resymol a gwerthfawr (megis eich defnydd o'n gwefan neu dderbyn gwybodaeth a deunyddiau sydd ar gael ar neu trwy wefan ISTH), y cydnabyddir trwy hyn eu bod wedi'u derbyn a'u digonolrwydd.

Cyfrinair a Diogelwch

Mae rhannau o wefannau ISTH yn ddiogel ac efallai y bydd angen i chi gofrestru er mwyn cymryd rhan yn y meysydd hynny. Mae cyfrifon defnyddwyr a gyhoeddir ar gyfer gwefannau ISTH at ddefnydd unigol yn unig ac chi sy'n llwyr gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Rydych yn cytuno i ddarparu gwybodaeth gywir a chyflawn amdanoch chi'ch hun wrth gofrestru neu ddarparu gwybodaeth am eich cyfrif fel arall ac i ddiweddaru data eich cyfrif i'w gadw'n gywir ac yn gyflawn ac i allgofnodi pan fyddwch chi'n gorffen pob sesiwn. Rydych yn cytuno y gallwn storio a defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu ar gyfer cynnal eich cyfrif. Rydych hefyd yn cytuno i beidio â chamliwio'ch hunaniaeth neu gysylltiad ag unrhyw berson neu endid, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ddefnyddio enw defnyddiwr, cyfrinair neu wybodaeth gyfrif arall rhywun arall. Gall torri ein systemau diogelwch arwain at atebolrwydd sifil neu droseddol. Rydych yn cytuno i roi gwybod i ni ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair neu gyfrif neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch. Byddwn yn cymryd pob ymdrech i sicrhau eich diogelwch ar-lein, ond ni allwn ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o'ch methiant i gydymffurfio â'r darpariaethau hyn.

Trwy gyrchu neu ddefnyddio’r wefan hon, neu ddefnyddio unrhyw wasanaethau neu feddalwedd sy’n cyrchu neu’n defnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio i delerau’r Telerau Defnyddio hyn, gan gynnwys ein Polisi Preifatrwydd, fel y cawsant eu diwygio yn fwyaf diweddar. Gellir newid y Polisi Preifatrwydd a gweddill y Telerau Defnyddio hyn o bryd i'w gilydd, ac felly dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r fersiwn gyfredol.

Ymddygiad Defnyddiwr

Mae ein gwefannau wedi'u bwriadu er budd ein haelodau a defnyddwyr eraill i hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, addysg a dysgu yn y maes. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion o'r fath yn unig. Ni chewch ddefnyddio'r wefan hon at unrhyw bwrpas arall, gan gynnwys unrhyw bwrpas busnes neu fasnachol, heb gydsyniad ysgrifenedig penodol ISTH ymlaen llaw. Gwaherddir yn benodol unrhyw ddefnydd masnachol anawdurdodedig o'r wefan hon neu unrhyw wefan ISTH, gweinydd neu wasanaethau cysylltiedig, neu ailwerthu gwasanaethau cysylltiedig.

Fel amod o'ch defnydd o'r gwasanaethau hyn, rydych chi'n cytuno'n benodol na fyddwch chi'n defnyddio ein gwefannau, meddalwedd, na chynhyrchion neu wasanaethau eraill at unrhyw bwrpas sy'n anghyfreithlon neu'n cael ei wahardd gan y Telerau hyn. Rydych yn cytuno i gadw at yr holl gyfreithiau a rheoliadau lleol, gwladwriaethol, cenedlaethol a rhyngwladol cymwys ac yn llwyr gyfrifol am yr holl weithredoedd neu hepgoriadau sy'n digwydd pan fyddwch wedi mewngofnodi, gan gynnwys cynnwys unrhyw wybodaeth a gyflwynir neu a bostir ar y wefan hon.

Defnyddio'r Cynnwys

Yr holl wybodaeth, ffeiliau, deunyddiau, swyddogaethau a chynnwys arall sydd ar gael o unrhyw wefan ISTH, neu a reolir fel arall gan ISTH ("Cynnwys") yw deunydd perchnogol ISTH neu'r parti a ddarparodd neu a drwyddedodd y Cynnwys i ISTH. Nid yw cyflwyno Cynnwys yn trosglwyddo unrhyw hawliau perchnogol yn y Cynnwys i chi. Llety i chi yn unig yw unrhyw alluoedd lawrlwytho neu argraffu ac ni fyddant yn gyfystyr â grant, hepgoriad neu gyfyngiad arall ar unrhyw hawliau perchnogion hawlfraint mewn unrhyw Gynnwys. Ni chewch addasu, copïo, dosbarthu, arddangos, anfon, perfformio, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu, creu gweithiau deilliadol o, trosglwyddo, na gwerthu unrhyw wybodaeth, cynnwys, meddalwedd, cynhyrchion neu wasanaethau a gafwyd o, neu sy'n gysylltiedig fel arall, ag unrhyw ISTH. gwefan.

Gellir lawrlwytho unrhyw Gynnwys ar unrhyw wefan ISTH sydd wedi'i ffurfweddu i'w lawrlwytho, megis modiwlau dysgu, lawrlwythiadau gweithdy eraill, ac unrhyw adnoddau eraill, at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig, ar yr amod nad ydych: (a) tynnu, newid neu addasu unrhyw hawlfraint, nod masnach, enw masnach, nod gwasanaeth neu hysbysiadau perchnogol eraill; (b) addasu'r Cynnwys; neu (c) defnyddio'r Cynnwys mewn ffordd sy'n awgrymu cysylltiad â'r ISTH ac eithrio'r priodoleddau gofynnol o'r ffynhonnell.

Mae unrhyw lawrlwythiadau meddalwedd, gan gynnwys unrhyw ffeiliau neu ddelweddau sydd wedi'u hymgorffori yn y feddalwedd neu a gynhyrchir gan y feddalwedd, a gynigir ar wefan ISTH wedi'u trwyddedu i chi at eich defnydd personol yn unig. Mae perchennog yr holl feddalwedd drwyddedig, p'un a yw'n drydydd parti neu'n ISTH, yn cadw'r holl hawliau, teitl a diddordeb yn y feddalwedd ac ni chewch chi'ch hun na chynorthwyo rhywun arall i gopïo, dosbarthu neu ecsbloetio'r feddalwedd neu ddadelfennu, peiriannydd gwrthdroi neu geisio fel arall. i ddarganfod unrhyw un o'r cod ffynhonnell. Rydych yn cydnabod y gall rhai Cynnwys gynnwys technoleg ddiogelwch sy'n cyfyngu ar eich defnydd o Gynnwys o'r fath ac, p'un a yw Cynnwys wedi'i gyfyngu gan dechnoleg ddiogelwch ai peidio, byddwch yn defnyddio Cynnwys yn unol â'r rheolau defnydd cymwys a sefydlwyd gan ISTH a'i drwyddedwyr, a bod unrhyw rai gall defnydd arall o'r Cynnwys fod yn dor-hawlfraint.

Rydych chi'n gyfrifol am amddiffyn unrhyw Gynnwys rydych chi'n ei lawrlwytho ac ni fydd ISTH yn gyfrifol am Gynnwys sy'n cael ei golli, ei ddinistrio neu ei ddifrodi am unrhyw reswm. Mae ISTH yn cadw'r hawl i newid unrhyw Gynnwys, yn ogystal â chymhwyster i gael mynediad at unrhyw Gynnwys penodol, heb rybudd. Rydych yn cydnabod, os gwnawn newid o'r fath, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio Cynnwys i'r un graddau â chyn newid o'r fath ac na fydd ISTH yn atebol i chi yn yr achos hwnnw. Gellir hefyd tynnu nwyddau sydd wedi dod i ben neu ddim ar gael ar hyn o bryd o'n gwefan. Os na allwch ddod o hyd i gynnyrch, gwasanaeth neu'r wybodaeth rydych chi'n ei chofio o ymweliad blaenorol, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud pob ymdrech i'ch cynorthwyo.

Ni all ac nid yw ISTH yn gwarantu cynnwys na diogelwch ffeiliau electronig sydd wedi'u lleoli ar ein gwefannau. Yn unol â hynny, ni allwn sicrhau na fydd defnyddwyr yn agored i ddeunydd amhriodol. At hynny, rhaid i bob defnyddiwr gydnabod bod gwybodaeth wyddonol yn ehangu ac yn newid yn barhaus. Nid yw ISTH yn gwarantu cywirdeb unrhyw wybodaeth sy'n cael ei phostio ar ei gwefannau; ac ni ddylai unrhyw weithiwr proffesiynol na chlaf ddibynnu ar wybodaeth a ddarperir ar ein gwefannau yn lle cymhwyso barn feddygol yn briodol yn seiliedig ar archwiliad cleifion unigol a safonau priodol gofal cleifion. Nid yw ISTH yn gwneud argymhellion triniaeth unigol nac yn darparu cyngor y mae'n rhaid ei fod yn gywir neu'n berthnasol i unrhyw glaf unigol penodol.

Eich Cyflwyniadau i'n Gwefannau

Efallai y byddwn yn gofyn yn benodol neu'n eich galluogi i gyflwyno, postio, uwchlwytho, gwreiddio, arddangos, cyfathrebu neu ddosbarthu negeseuon, syniadau, cysyniadau, lluniadau, ffotograffau, graffeg, fideos, neu ddeunydd neu wybodaeth arall trwy wefan ISTH ("Cyflwyniadau") . Peidiwch â gwneud unrhyw Gyflwyniadau i'n gwefannau neu drwyddynt nad ydym yn gofyn amdanynt yn benodol nac yn eich galluogi i'w cyflwyno. Mae ein polisïau ynghylch Cyflwyniadau yn berthnasol ni waeth a ydym yn gofyn am unrhyw Gyflwyniad a dderbynnir ar neu trwy ein gwefannau.

Gall rhai o'n gwefannau gynnwys gwasanaethau cyfathrebu a ddarperir trwy fforymau, gwasanaethau bwrdd bwletin, ardaloedd sgwrsio, byrddau neges, grwpiau newyddion, cymunedau, tudalennau gwe personol, calendrau, a / neu nodweddion neges neu gyfathrebu eraill sydd wedi'u cynllunio i'ch galluogi i gyfathrebu ag eraill. Rydych yn cytuno i ddefnyddio gwasanaethau cyfathrebu o'r fath yn unig i wneud a derbyn Cyflwyniadau sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth cyfathrebu penodol ac yn unol â'r Telerau hyn.

Rydych yn cytuno na fyddwch yn postio, anfon, cyhoeddi na throsglwyddo unrhyw Gyflwyniad:

 • Yn torri unrhyw hawlfraint, patent, nod masnach, cyfrinach fasnach, eiddo deallusol neu hawl berchnogol neu gontractiol arall; neu
 • Yn hysbysebu unrhyw ymdrech fasnachol neu fusnes (er enghraifft, cynnig cynhyrchion neu wasanaethau) neu fel arall yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd fasnachol (er enghraifft, cynnal rafflau neu gystadlaethau, arddangos baneri nawdd, a / neu ofyn am nwyddau neu wasanaethau) ac eithrio fel yr awdurdodir yn benodol gan ni;
 • Niwed neu gellir yn rhesymol ddisgwyl iddo niweidio unrhyw berson neu endid, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddeunydd sy'n torri preifatrwydd, difenwol, ymosodol, aflonyddu, bygwth, neu ecsbloetio neu niweidio plant trwy eu hamlygu i gynnwys amhriodol; neu
 • Yn anghyfreithlon neu'n annog, eirioli neu drafod gweithgaredd anghyfreithlon; neu
 • Yn agored yn ceisio, neu'n casglu'n oddefol, wybodaeth bersonol neu bersonol adnabyddadwy am eraill neu oddi wrthynt; neu
 • Yn cynnwys rhaglenni sy'n cynnwys firysau, mwydod a / neu geffylau Trojan neu unrhyw god cyfrifiadurol, ffeiliau neu raglenni eraill sydd wedi'u cynllunio i dorri ar draws, dinistrio neu gyfyngu ar ddefnydd neu fwynhad unrhyw un o'n gwefannau; neu
 • Fel arall mae'n torri unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn.

Nid yw ISTH yn cymeradwyo unrhyw Gyflwyniad ac mae'n gwadu unrhyw atebolrwydd a phob atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw Gyflwyniad. Gall ISTH wrthod neu ddileu unrhyw Gyflwyniad sydd, yn ei farn ef yn unig, yn torri'r Telerau hyn. Chi sy'n llwyr gyfrifol am unrhyw Gyflwyniad a gyflwynwch i unrhyw un o'n gwefannau.

Dylech fod yn ymwybodol bod eich Cyflwyniadau mewn rhai achosion yn gyfathrebu cyhoeddus, nid cyfathrebiadau preifat. Pan fyddwch yn defnyddio'r ardaloedd o'n gwefannau sy'n arddangos Cyflwyniadau yn gyhoeddus, dylech dybio bod unrhyw Gyflwyniadau a wnewch i'r meysydd hyn hefyd yn destun cael eu gwneud yn gyhoeddus. Ni ddylech fyth bostio unrhyw neges na fyddech yn meindio ei gweld ar fwrdd bwletin ysgol neu gymuned neu yn y papur newydd lleol. Dylid parchu preifatrwydd eraill hefyd bob amser. Os oes angen caniatâd arnoch i ddefnyddio unrhyw luniau, ysgrifau neu ddeunydd arall neu unrhyw wybodaeth adnabod sydd wedi'i chynnwys mewn Cyflwyniad, rydych chi'n gyfrifol am gael dogfennaeth o ganiatâd o'r fath cyn postio'r Cyflwyniad. Efallai y byddwn yn gwahardd neu'n dileu rhai Cyflwyniadau sydd wedi'u postio mewn rhannau cyhoeddus o'n gwefannau, yn unol â'n polisïau, ond nid ydym dan unrhyw ddyletswydd gyffredinol i fonitro'r broses o bostio Cyflwyniadau yn gyhoeddus mewn meysydd o'r fath. Pan ddatgelwch yn wirfoddol unrhyw wybodaeth bersonol (a ddiffinnir ymhellach yn ein Polisi Preifatrwydd) trwy unrhyw Gyflwyniad mewn man cyhoeddus, gall eraill weld, casglu a defnyddio’r wybodaeth honno a gallai arwain at negeseuon digymell gan bobl eraill, y byddwn yn gwneud hynny ar eu cyfer. heb gyfrifoldeb.

Trwy ddarparu Cyflwyniadau i unrhyw un o'n gwefannau, rydych chi trwy hyn yn rhoi hawl a thrwydded di-freindal, gwastadol, anadferadwy, ledled y byd, nad yw'n gyfyngedig i atgynhyrchu, defnyddio, copïo, gwerthu, dosbarthu, creu gweithiau deilliadol o, perfformio, a arddangos y Cyflwyniad cyfan neu ran ohono ar unrhyw ffurf, cyfryngau neu dechnoleg sydd bellach yn hysbys neu wedi'i ddatblygu'n ddiweddarach. Ac eithrio yn achos rhai Cyflwyniadau gan fyfyrwyr neu athrawon sy'n cymryd rhan mewn unrhyw fath o gyfarwyddyd ar-lein, ni fydd yn ofynnol i ISTH drin unrhyw Gyflwyniad yn gyfrinachol. Fodd bynnag, gallwn ddefnyddio unrhyw Gyflwyniad yn ein hymdrechion busnes (gan gynnwys heb gyfyngiad, ar gyfer cynhyrchion neu hysbysebu) mewn modd sy'n gyson â'n polisïau preifatrwydd, heb orfod talu unrhyw atebolrwydd am freindaliadau nac unrhyw ystyriaeth arall o unrhyw fath, ac ni fydd yn atebol am unrhyw rwymedigaeth. o ganlyniad i unrhyw debygrwydd a all ymddangos yn ein gweithrediadau yn y dyfodol.

Trwy ddarparu Cyflwyniadau i wefan ISTH, rydych hefyd yn cynrychioli ac yn gwarantu mai eich gwaith gwreiddiol yw'r Cyflwyno, nad yw'n torri unrhyw gytundeb rhyngoch chi a thrydydd parti, ac ni fydd yn torri nac yn torri unrhyw gyfraith, cytundeb na hawliau eraill o unrhyw fath. , unrhyw drydydd parti, heb gyfyngiad, hawliau sy'n effeithio ar hawlfraint, patent, nod masnach, cystadleuaeth annheg, contract, difenwi, preifatrwydd neu gyhoeddusrwydd.

Mae mynediad i a defnyddio ardaloedd diogel o safleoedd ISTH yn cael ei ystyried yn fraint a ddarperir yn ôl disgresiwn ISTH. Mae ISTH yn cadw'r hawl i fonitro'r defnydd o'i wefannau i bennu cydymffurfiad â'r Telerau hyn, i ymchwilio i unrhyw dramgwydd yr adroddir amdano neu sy'n ymddangos, ac i gymryd unrhyw gamau yr ydym ni yn ôl ein disgresiwn llwyr yn eu hystyried yn briodol. Rydym hefyd yn cadw'r hawl i dynnu mynediad a defnydd o'n gwefannau yn ôl pan fydd lle i gredu bod y gyfraith neu ein polisïau wedi torri. Rydym hefyd yn cadw'r hawl bob amser i ddatgelu unrhyw wybodaeth yn ôl yr angen i fodloni unrhyw gyfraith, rheoliad, proses gyfreithiol neu gais llywodraethol cymwys, ac i olygu, gwrthod postio neu ddileu unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, yn ein hunig ddisgresiwn. Gall cyflwyniadau a ddarperir i unrhyw un o'n gwefannau fod yn ddarostyngedig i gyfyngiadau wedi'u postio ar ddefnyddio, atgynhyrchu a / neu ledaenu ac rydych chi'n gyfrifol am gadw at gyfyngiadau o'r fath mewn perthynas ag unrhyw Gyflwyniadau rydych chi'n eu darparu, yn ogystal ag unrhyw ddeunyddiau y gallwch chi eu lawrlwytho.

Terfynu Gwasanaeth

Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn ffurfio cytundeb sy'n effeithiol nes iddo gael ei derfynu gan y naill barti neu'r llall.

Nid yw'n ofynnol i chi barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn. Ac, os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw agwedd ar y gwasanaethau, fe'ch anogir i gysylltu â Phencadlys ISTH i drafod eich pryderon.

Gallwch ofyn i ni gau eich cyfrif ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu'r cytundeb hwn, yn ogystal â'ch mynediad i unrhyw un neu bob un o'n gwefannau a'r gwasanaethau cysylltiedig neu unrhyw ran ohono, ar unrhyw adeg, heb rybudd.

Effaith Terfynu

Ar ddiwedd y Cytundeb hwn, ni fyddwch yn cyrchu nac yn defnyddio unrhyw ran o'r wefan hon nac yn defnyddio unrhyw wasanaeth neu feddalwedd i gyrchu neu ddefnyddio'r wefan hon. Bydd eich sylwadau, gwarantau, a chytundebau mewn perthynas â'ch mynediad a'ch defnydd yn y gorffennol yn parhau i bob pwrpas (er enghraifft, y trwyddedau a roddwyd i ISTH ar gyfer cynnwys a lwythwyd gennych; a'ch indemniad yn erbyn torri mewn perthynas â deunyddiau o'r fath) ond ni fyddwch yn gorfod talu rhwymedigaethau newydd oherwydd ni fydd unrhyw ddefnydd yn y dyfodol.

Ymwadiad a Therfyn Atebolrwydd

Rydych yn cytuno bod defnyddio unrhyw ran o unrhyw un o'n gwefannau neu wasanaethau ar-lein yn gyfan gwbl ar eich risg eich hun. Darperir y cynnwys ar ein gwefannau yn ddidwyll, "fel y mae," a heb warantau o unrhyw fath, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, mae ISTH yn gwadu pob gwarant, wedi'i mynegi neu ei awgrymu, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, warantau ymhlyg masnachadwyedd a ffitrwydd at ddiben penodol. Nid yw ISTH yn gwarantu y bydd unrhyw un o'n gwefannau neu ddeunyddiau ar y gwefannau yn ddi-dor neu'n ddi-wall, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod unrhyw un o'n gwefannau neu'r gweinyddwyr sy'n sicrhau eu bod ar gael yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill. Nid yw ISTH yn gwarantu nac yn cyflwyno unrhyw sylwadau ynghylch defnyddio na chanlyniadau defnyddio'r cynnwys ar unrhyw un o'n gwefannau. Efallai na fydd y gyfraith berthnasol yn caniatáu eithrio gwarantau ymhlyg, felly efallai na fydd y gwaharddiad uchod yn berthnasol i chi. Rydych yn cydnabod y gallwn gynnwys dolenni i wefannau eraill ac nad oes gan ISTH unrhyw reolaeth dros wefannau o'r fath, ac nad ydych yn gwneud unrhyw sylwadau o unrhyw fath, ac rydych chi trwy hyn yn hepgor yn ddi-droi'n ôl unrhyw hawliad yn erbyn ISTH mewn perthynas ag unrhyw wefannau cysylltiedig.

Ni fydd ISTH, nac unrhyw berson neu endid sy'n ymwneud â darparu'r gwasanaethau ar-lein hyn, yn atebol am unrhyw iawndal, gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, cosbol, gwirioneddol, cysylltiedig, canlyniadol, arbennig, enghreifftiol neu iawndal arall. , yn codi o ganlyniad i'ch defnydd neu fynediad i unrhyw un o'r Cynnwys ar ein gwefannau, neu anallu i ddefnyddio neu gyrchu ein gwefannau, neu'n deillio o unrhyw achos o dorri gwarant hyd yn oed os yw ISTH wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal o'r fath. Rydych yn cydnabod yn benodol nad yw ISTH yn atebol am ymddygiad difenwol, sarhaus neu anghyfreithlon trydydd partïon, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i eraill sydd wedi cofrestru ag unrhyw un o'n gwefannau.

Cynnwys a Dolenni Trydydd Parti

Efallai y bydd y wefan hon yn gysylltiedig â gwefannau eraill nad ydynt yn cael eu cynnal gan ISTH, neu'n gysylltiedig â hwy. Mae unrhyw ddolenni i wefannau eraill yn cael eu darparu fel cyfleustra i chi ac nid ydynt yn cael eu noddi gan ein gwefannau nac ISTH nac yn gysylltiedig â nhw ac nid ydynt o reidrwydd yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo'r wefan arall na'i chynnwys. Nid ydym wedi adolygu unrhyw un neu bob un o wefannau cysylltiedig ac nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys nac unrhyw fath o drosglwyddiad a dderbynnir o wefannau cysylltiedig. Mae gwefannau cysylltiedig i'w cyrchu ar eich risg eich hun, ac nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau na gwarantau ynghylch cynnwys, cyflawnrwydd na chywirdeb y gwefannau sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'n gwefannau.

Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a dal ISTH, ei is-gwmnïau, cysylltiedigion, trwyddedwyr, darparwyr cynnwys, darparwyr gwasanaeth, gweithwyr, asiantau, swyddogion, cyfarwyddwyr, cynrychiolwyr a chontractwyr ("Partïon Indemnified") yn ddiniwed rhag unrhyw doriad o'r Telerau hyn gennych chi, gan gynnwys unrhyw Cyflwyno neu ddefnyddio Cynnwys heblaw fel yr awdurdodir yn benodol yn y Telerau hyn. Rydych yn cytuno na fydd gan y Partïon Indemnified unrhyw atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw doriad o'r fath, torri honedig neu ddefnydd anawdurdodedig, ac rydych yn cytuno i indemnio unrhyw golled, iawndal, a phob canlyniad sy'n deillio o hynny dyfarniadau, dyfarniadau, costau, treuliau, a ffioedd atwrneiod y Partïon Indemnified sy'n deillio o'ch torri, torri honedig neu ddefnydd anawdurdodedig. Rydych hefyd yn cytuno i amddiffyn, indemnio a dal y Partïon Indemnified yn ddiniwed rhag ac yn erbyn unrhyw hawliadau a ddygir gan drydydd partïon yn deillio o'ch defnydd o unrhyw un o'n gwefannau.

Nodau Masnach a Hawlfreintiau

Mae unrhyw nodau masnach, nodau gwasanaeth, logos, a gweithiau hawlfraint sy'n ymddangos ar y wefan hon yn eiddo deallusol ISTH neu eu perchnogion, sy'n cadw'r holl hawliau yn hynny o beth. Gall unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o eiddo deallusol o'r fath dorri deddfau hawlfraint, deddfau nod masnach, deddfau preifatrwydd a chyhoeddusrwydd, yn ogystal â rheoliadau a statudau cyfathrebu eraill. Rydym hefyd yn parchu hawliau eiddo deallusol eraill ac yn gofyn i unrhyw un sy'n defnyddio neu'n cyrchu ein gwefan wneud yr un peth. Os ydych chi'n credu bod eich gwaith hawlfraint wedi'i gopïo neu fod eich hawliau eiddo deallusol wedi'u torri fel arall, yn unol â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol, Teitl 17, Cod yr Unol Daleithiau, Adran 512 (c) (2) ("y Ddeddf Hawlfraint" ), dylid anfon hysbysiadau o dorri hawlfraint honedig at ein hasiant dynodedig, fel a ganlyn:

Y Gymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis, Inc.
Sylw: Cwyn Hawlfraint
610 Jones Ferry Road, Ystafell 205
CARRBORO, NC 27510-6113
UDA

O dan y Ddeddf Hawlfraint, rhaid i unrhyw hysbysiad o dorri honiad a anfonir atom fod yn ysgrifenedig a chynnwys y canlynol yn sylweddol:

 • Adnabod y gwaith hawlfraint neu'r eiddo deallusol y credwch iddo gael ei dorri, neu, os yw nifer o eitemau ar ein gwefan yn dod o dan un hysbysiad, rhestr gynrychioliadol o weithiau o'r fath ar y wefan honno;
 • Adnabod y deunydd yr ydych chi'n credu sy'n torri neu'n destun gweithgaredd torri a gwybodaeth sy'n rhesymol ddigonol i'n galluogi i ddod o hyd i'r deunydd;
 • Gwybodaeth sy'n rhesymol ddigonol i'n galluogi i gysylltu â chi, megis cyfeiriad, rhif ffôn, ac, os yw ar gael, cyfeiriad e-bost;
 • Datganiad bod gennych gred ddidwyll nad yw'r perchennog, ei asiant na'r gyfraith yn awdurdodi defnyddio'r deunydd yn y modd y cwynir amdano; a
 • Datganiad bod y wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir, ac o dan gosb dyngu anudon, eich bod wedi'ch awdurdodi i weithredu ar ran perchennog hawl unigryw yr honnir ei bod wedi'i thorri.

Bydd unrhyw hysbysiad nad yw'n dilyn y weithdrefn uchod yn cael ei ystyried yn annilys ac efallai na fydd yn derbyn ymateb.

Export

Mae ein darpariaeth o nwyddau a gwasanaethau trwy'r wefan hon neu unrhyw wefan (nau) ISTH eraill yn ddarostyngedig i ofynion rheoli allforio a sancsiynau economaidd yr Unol Daleithiau. Trwy gaffael unrhyw nwyddau neu wasanaethau trwy unrhyw wefan ISTH, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu bod eich pryniant a / neu ei ddefnydd yn cyd-fynd â'r gofynion hynny.

Addasu Telerau

Mae ISTH yn cadw'r hawl, o bryd i'w gilydd, gyda neu heb rybudd i chi, i wneud newidiadau i'r Telerau hyn yn ôl ein disgresiwn llwyr. Mae defnydd parhaus o unrhyw ran o'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn newidiadau o'r fath. Gellir adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau hyn, sy'n disodli'r holl fersiynau blaenorol, trwy glicio ar yr hyperddolen "Telerau Defnyddio" sydd ar waelod y dudalen gartref ar y wefan hon neu unrhyw wefan ISTH.

Dim Asiantaeth

Rydych yn cytuno nad oes unrhyw gydberthynas menter, partneriaeth, cyflogaeth nac asiantaeth rhyngoch chi ac ISTH o ganlyniad i'r Telerau hyn neu ddefnydd o unrhyw wefan ISTH.

Dim Hepgor

Ni ddehonglir bod unrhyw fethiant i orfodi unrhyw un o ddarpariaethau'r Telerau hyn yn ildiad o'n hawl i orfodi darpariaeth o'r fath.

Y Gyfraith a Lleoliad Cymwys

Mae ISTH yn cynnal ei bencadlys yn Nhalaith Gogledd Carolina, Unol Daleithiau America. Rydych yn cytuno y bydd y Telerau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli gan gyfreithiau Gogledd Carolina ac Unol Daleithiau America. Rydych hefyd yn cytuno bod y lleoliad unigryw ar gyfer unrhyw anghydfod rhyngoch chi ac ISTH sy'n deillio o'r Telerau hyn, neu'n ymwneud â hwy, yn llysoedd gwladol neu ffederal Gogledd Carolina, ac rydych chi'n cydsynio'n benodol ag awdurdodaeth bersonol llysoedd Gogledd Carolina. Nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth bod y Cynnwys ar unrhyw wefan ISTH yn briodol nac ar gael i'w ddefnyddio mewn unrhyw leoliad penodol. Mae'r rhai sy'n dewis cyrchu ein gwefannau yn gweithredu ar eu liwt eu hunain ac yn gyfrifol am gydymffurfio â'r holl ddeddfau lleol neu gyfreithiau eraill sy'n berthnasol.

Polisi Canslo / Ad-dalu

Rhaid anfon pob cais canslo / ad-daliad yn ysgrifenedig trwy e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Ar gyfer canslo aelodaeth a dderbynnir ar ôl 1 Ionawr o flwyddyn yr aelodaeth â thâl, bydd ad-daliadau yn cael eu gweithredu. Ni wneir ad-daliad ar ôl Mehefin 30 y flwyddyn aelodaeth â thâl.

Toradwyedd

Os yw unrhyw ran o'r Telerau Defnyddio hyn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bernir bod y gyfran honno yn un y gellir ei thorri o'r Telerau hyn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd gweddill y Telerau hyn.

 

 

POLISI PREIFATRWYDD

Mae'r Gymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis (“ISTH”) yn sefydliad aelodaeth dielw byd-eang sy'n hyrwyddo dealltwriaeth, atal, diagnosis a thriniaeth anhwylderau thrombotig a gwaedu. Nid ydym yn fwriadol yn ceisio deisyfu na derbyn gwybodaeth gan blant. Rydym yn deall eich bod yn ymwybodol o'ch diddordebau preifatrwydd personol ac yn gofalu amdanynt; rydym yn cymryd y diddordebau hynny o ddifrif.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio polisïau ac arferion ISTH o ran casglu, defnyddio a diogelu eich data personol, ac mae'n nodi'ch hawliau preifatrwydd. Mae preifatrwydd gwybodaeth yn gyfrifoldeb parhaus a byddwn o bryd i'w gilydd yn diweddaru'r Polisi Preifatrwydd hwn wrth i ni adolygu ein harferion data personol neu fabwysiadu polisïau preifatrwydd newydd.

Mae pencadlys ISTH yng Ngogledd Carolina, Unol Daleithiau. Os oes gennych gwestiynau am bolisïau neu arferion data personol ISTH, cysylltwch â ni: 

Cymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis
Sylw: Preifatrwydd
610 Jones Ferry Road, Ystafell 205
CARRBORO, NC 27510-6113
UDA
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
Ffôn: + 1 919 929-3807

 

Sut mae ISTH yn casglu ac yn defnyddio / prosesu eich Gwybodaeth Bersonol

Gallwch ddefnyddio rhai o wasanaethau ISTH heb roi eich data personol i ISTH. Mae llawer o'r wybodaeth ar ein Gwefan ar gael i'r rheini nad ydyn nhw'n aelodau ISTH. Dim ond yr isafswm gwybodaeth (enw a gwybodaeth gyswllt) y gallwch ei nodi yn eich proffil ISTH a gallwch olygu eich proffil ar unrhyw adeg. Mae angen gwybodaeth ychwanegol ar gyfer aelodau ISTH (manylion isod yn yr adran Aelodaeth). Mae angen rhywfaint o wybodaeth bersonol fel y gall yr ISTH gyflenwi'r gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu neu ofyn amdanynt, a'ch dilysu fel ein bod ni'n gwybod mai chi ac nid rhywun arall. Gallwch reoli eich tanysgrifiadau ISTH a gallwch optio allan o dderbyn cyfathrebiadau penodol ar unrhyw adeg.

Efallai y bydd ISTH yn gofyn am gyfrinair, atebion cyfrinachol i rai cwestiynau diogelwch neu wybodaeth arall a fydd yn caniatáu inni nodi cyfrif gwestai neu roi mynediad i westai i'w gyfrif neu rai Gwasanaethau Ar-lein. Oherwydd bod llawer o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau wedi'u cynllunio at ddefnydd addysgol, gall rhywfaint o'r wybodaeth bersonol neu gyswllt yr ydym yn gofyn amdani fod am sefydliadau ac ysgolion yn lle, neu yn ychwanegol at, wybodaeth am y gwesteion eu hunain. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth ddemograffig amrywiol, megis a yw ein gwesteion yn ymarferwyr meddygol ac, os felly, a ydyn nhw'n gweld cleifion; arbenigeddau ymchwil ac meddygol ac isrywogaeth ein gwesteion; a gwybodaeth ddemograffig arall. Pan fyddwn yn defnyddio neu'n cysylltu gwybodaeth arall â gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod neu gysylltu â gwestai yn benodol, ystyrir bod y wybodaeth arall hon yn wybodaeth bersonol at ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn.

Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn cael gwybodaeth gywir am eu cyfrifon, a chynnwys sydd wedi'i anelu at ddiddordeb y defnyddiwr hwnnw, gallwn ofyn am wybodaeth bersonol pan fydd defnyddiwr yn cofrestru ar gyfer, yn mewngofnodi neu'n ymweld â'n gwefannau neu Wasanaethau Ar-lein eraill, neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau ar ein gwefannau.

Efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol defnyddiwr pan fydd yn:

 • Mewngofnodwch i un o'n gwefannau neu Wasanaethau Ar-lein
 • Rhowch archeb ar un o'n gwefannau ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau (megis, ond heb fod yn gyfyngedig i gofrestru ar gyfer digwyddiadau);
 • Cofrestru neu greu cyfrif ar unrhyw un o'n gwefannau;
 • Anfon e-bost atom neu fel arall cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r offer ar-lein yr ydym wedi'u darparu ar unrhyw un o'n gwefannau, gan gynnwys er enghraifft nodweddion "Cysylltu â Ni";
 • Cyflwyno sgôr neu adolygiadau cwsmeriaid, tystebau, syniadau cynnyrch neu syniadau ar gyfer yr ystafell ddosbarth neu brofiad addysg arall;
 • Cofrestrwch ar gyfer un o'n cylchlythyrau, neu gofynnwch am wybodaeth, deunyddiau marchnata neu gyfathrebiadau eraill;
 • Cymryd rhan mewn unrhyw feysydd cymdeithasol neu gymunedol, gan gynnwys er enghraifft blogiau a fforymau; a / neu
 • Rhowch gynnig ar unrhyw un o'n cystadlaethau neu hyrwyddiadau.

Fel y nodwyd uchod, mae ein gwefannau a'n Gwasanaethau Ar-lein hefyd yn casglu rhywfaint o wybodaeth ddefnydd yn awtomatig. Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Weithiau byddwn yn ategu'r wybodaeth a gasglwn fel yr amlinellir yn y Polisi Preifatrwydd hwn â gwybodaeth a gawn gan ffynonellau ac endidau eraill. Mae gwybodaeth allanol o'r fath yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, wybodaeth wedi'i dosbarthu, bilio, a chyfeiriadau wedi'i diweddaru, a gwybodaeth am gynhyrchion a gwasanaethau a ddefnyddir, gan wasanaethau cludo neu drydydd partïon eraill fel cyhoeddwyr, trefnwyr cyngres, ac eraill sy'n cynnig cynhyrchion neu wasanaethau i ni a'n defnyddwyr.

1. Aelodaeth

Pan ddewch yn aelod ISTH, rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) eich enw, e-bost, cyfeiriad postio, rhif ffôn, dynodiad, man gwaith, blwyddyn geni, ffocws proffesiynol sylfaenol, presgripsiynau, maes ymchwil sylfaenol sylfaenol , a maes arbenigedd meddygol sylfaenol. Ar gyfer aelodau cyswllt, mae angen prawf statws arnom gan brifysgol unigolyn hefyd. Gall aelodau olygu eu proffil ar unrhyw adeg i newid, ychwanegu, neu wneud gwybodaeth bersonol breifat.

Rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer gwasanaethau aelodaeth, i ddarparu buddion aelodau i chi, ac i'ch hysbysu am ddigwyddiadau, cynnwys, a buddion neu gyfleoedd eraill sy'n gysylltiedig â'ch aelodaeth ISTH. Gall ISTH hefyd ddefnyddio'r wybodaeth hon i helpu'r ISTH i ddeall anghenion a diddordebau ei aelodau i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau i ddiwallu anghenion ei aelodau.

 

2.  Cyngresau, Gweithdai, Digwyddiadau, Cyfarfodydd, Cyrsiau Ar-lein, a Chynadleddau

Mae'r ISTH yn noddi digwyddiadau gan gynnwys cynadleddau personol fel y Cyngresau, yn ogystal â gweithdai, cyrsiau addysg, gweminarau, a chyfarfodydd y Pwyllgor Gwyddonol a Safoni (SSC gyda'i gilydd). Os ydych chi'n cofrestru ar gyfer un o'n digwyddiadau a'ch bod chi'n aelod, mae ISTH yn defnyddio'r wybodaeth yn eich cyfrif aelod i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad i chi. Os nad ydych yn aelod a'ch bod yn cofrestru ar gyfer un o'n digwyddiadau, byddwn yn casglu'ch enw a'ch gwybodaeth gyswllt ac yn ei ddefnyddio i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad i chi.

Mae ISTH hefyd yn casglu gwybodaeth gan gyflwynwyr a darlithwyr yn ei ddigwyddiadau, gan gynnwys enw, cyflogwr a gwybodaeth gyswllt, a ffotograff. Gall ISTH hefyd gasglu gwybodaeth werthuso a ddarperir yn wirfoddol a ddarperir gan fynychwyr digwyddiadau. Gall ISTH hefyd wneud a storio recordiad o'r digwyddiad mewn rhai achosion.

Gall ISTH gadw cofnod o gyfranogiad unigolyn mewn digwyddiadau ISTH fel mynychwr neu gyflwynydd, y gellir ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaethau aelodaeth (megis, er enghraifft, i ddweud wrthych am ddigwyddiadau a chyhoeddiadau eraill). Gellir ei ddefnyddio hefyd i helpu'r ISTH i ddeall anghenion a diddordebau ein haelodau i deilwra ein cynhyrchion a'n gwasanaethau yn well i ddiwallu'r anghenion hynny.

Ar y cyd â'n Academïau, bydd gennych yr opsiwn i lawrlwytho Ap Academi ISTH. Efallai y bydd Ap Dynodwr ISTH yn gofyn am ddynodwr y ddyfais sy'n gysylltiedig â'ch dyfais. Wrth gofrestru neu archebu ar yr ap, gellir gofyn i'r Defnyddiwr nodi ei enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad postio neu fanylion eraill i helpu gyda'r profiad. Mae'r ap yn defnyddio dynodwr ar hap, sef rhif sesiwn a briodolir i'r Defnyddiwr wrth iddo / iddi fynd i mewn i'r wefan. Mae'r rhif sesiwn hwn yn cael ei ddiarddel yn y system Blatfform hon wrth i'r Defnyddiwr adael. Cesglir gwybodaeth gan y Defnyddiwr pan fydd yn cofrestru ar y Llwyfan, yn gosod archeb, yn mewnbynnu gwybodaeth, yn ysgrifennu postiadau / sylwadau, yn ychwanegu cynnwys at ffefrynnau, yn darparu sgôr neu'n cyflwyno cynnwys addysgol (megis dogfennau, fideos, naratifau a delweddau), yn weithredol ar weithgaredd addysgol, yn lawrlwytho deunyddiau, yn creu cynnwys (fel cwisiau), a phan fydd y Defnyddiwr yn defnyddio adnoddau dyfeisiau symudol (fel camera neu feicroffon) i sganio codau Ymateb Cyflym (QR), cyflwyno lluniau, recordio naratifau a'u hanfon deunyddiau addysgol. Gellir dod o hyd i'r Polisi Preifatrwydd ar gyfer Ap Academi ISTH, sy'n cael ei gynnal gan drydydd parti yma

Os yw digwyddiad yn cael ei noddi yn gyfan gwbl neu'n rhannol gan endid heblaw ISTH, gall ISTH ddarparu rhestr mynychwyr i noddwyr, cyd-noddwyr ac arddangoswyr. Gall ISTH hefyd ganiatáu i noddwyr, cyd-noddwyr a / neu arddangoswyr anfon deunydd atoch trwy'r post / e-bost unwaith bob digwyddiad noddedig, ac os felly bydd yr ISTH yn rhannu eich cyfeiriad postio yn uniongyrchol â'r noddwr / arddangoswr. Os nad ydych am i'ch gwybodaeth gael ei chynnwys ar restr mynychwyr neu i dderbyn gwybodaeth gan noddwyr, cyd-noddwyr a / neu arddangoswyr, gallwch fynegi'ch dewisiadau pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer digwyddiadau neu gallwch gysylltu â'r ISTH yn uniongyrchol yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

 

3.  Cyhoeddiadau

Mae ISTH yn cynnig cyhoeddiadau i'w aelodau a'r cyhoedd. Gall ISTH ddarparu dolen i wefan sefydliad arall (er enghraifft, cronfeydd data a chofrestrfeydd) a all gynnwys cynnwys sy'n berthnasol ac yn ddefnyddiol. Er mwyn cyrchu'r cynnwys hwn, byddwch yn gadael gwefan ISTH, ac nid yw ISTH yn gyfrifol nac yn atebol am gynnwys a ddarperir gan y gwefannau trydydd parti hyn neu wybodaeth bersonol y gallant ei chasglu gennych.

Gallwch danysgrifio i rai o gyhoeddiadau ISTH heb ddod yn aelod. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n cofrestru i dderbyn e-Gylchlythyr ISTH trwy ddarparu o leiaf eich enw cyntaf a'ch enw olaf, cyfeiriad e-bost, a'r wlad rydych chi'n byw ynddi. Nid yw ISTH yn rhannu'r wybodaeth hon ag unrhyw drydydd parti heblaw am ddarparu'r e-Gylchlythyrau a chyfathrebiadau eraill o ISTH y mae ISTH yn credu a allai fod o ddiddordeb.

Gallwch reoli eich tanysgrifiadau ISTH trwy danysgrifio neu ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. Sylwch, os ydych wedi gosod eich porwr i rwystro cwcis, gallai hyn effeithio ar eich gallu i ddad-danysgrifio. Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth reoli'ch e-bost neu'ch dewisiadau cyfathrebu eraill, cysylltwch â ni yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

 

4.  hyfforddiant

Os ydych chi'n cymryd rhan mewn hyfforddiant ISTH, gallwch chi gofrestru'n uniongyrchol trwy ISTH a byddwn ni'n casglu'ch enw, eich cyswllt a'ch gwybodaeth dalu (os oes ffi). Fel arall, gallwch gofrestru ar gyfer hyfforddiant gan neu drwy drydydd parti fel un o'n partneriaid. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio contractwyr annibynnol i gynnal yr hyfforddiant a thrydydd partïon i ddarparu'r lleoliad hyfforddi. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio yn ein cronfa ddata (dan ofal darparwr gwasanaeth cwmwl) a gellir ei rhannu hefyd gyda'n partneriaid hyfforddi, hyfforddwyr, a / neu'r lleoliad sy'n cynnal y digwyddiad (i wirio'ch hunaniaeth pan gyrhaeddwch). Mae partneriaid hyfforddi, hyfforddwyr a gwesteion lleoliadau ISTH wedi cytuno i beidio â rhannu eich gwybodaeth ag eraill a pheidio â defnyddio'ch gwybodaeth bersonol heblaw darparu cynhyrchion a gwasanaethau ISTH i chi.

 

5.  Eich Cyfathrebu ag ISTH

Os byddwch yn gohebu â ni trwy e-bost, y gwasanaeth post, neu fath arall o gyfathrebu, gallwn gadw gohebiaeth o'r fath a'r wybodaeth sydd ynddo a'i defnyddio i ymateb i'ch ymholiad; eich hysbysu o gynadleddau ISTH, cyhoeddiadau neu wasanaethau eraill; neu i gadw cofnod o'ch cwyn, cais am lety, ac ati. Os ydych am addasu eich dewisiadau cyfathrebu, cysylltwch â ni yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Os gofynnwch i ISTH beidio â chysylltu â chi trwy e-bost mewn cyfeiriad e-bost penodol, bydd ISTH yn cadw copi o'r cyfeiriad e-bost hwnnw ar ei restr “peidiwch ag anfon” er mwyn cydymffurfio â'ch cais dim cyswllt.

Wrth ddefnyddio rhai o'n cynhyrchion neu wasanaethau, efallai y cewch gyfle i ddarparu ffotograffau, fideos neu ddeunyddiau eraill a allai gynnwys gwybodaeth a fyddai'n galluogi adnabod y defnyddiwr. O gofio hyn, dylech adolygu unrhyw ddeunydd a ddarperir gennych, er mwyn sicrhau ei fod yn briodol i'w rannu. Yn yr un modd, gall rhai o'n Gwasanaethau Ar-lein gynnig nodweddion cyfathrebu cymdeithasol, cymunedol neu eraill ar-lein sy'n caniatáu i ddefnyddwyr bostio, neu rannu gydag eraill, negeseuon, straeon, lluniau, gwaith celf, fideos, tystebau, cynlluniau gwersi, neu gynnwys arall. Ynghyd â chynnwys o'r fath, gellir rhoi cyfle i ddefnyddwyr hefyd bostio gwybodaeth bersonol amdanynt eu hunain, eu hysgol a gwybodaeth amrywiol arall sy'n gysylltiedig â'r cynnwys.

Sylwch, er y gall ISTH gymryd camau amrywiol i amddiffyn ein defnyddwyr, ni allwn warantu na fydd cynnwys heblaw post yn cael ei weld gan rywun heblaw'r gynulleidfa a fwriadwyd gan y defnyddiwr. O gofio hyn, dylai'r holl ddefnyddwyr adolygu unrhyw ddeunydd a anfonir i sicrhau bod unrhyw wybodaeth a delweddau o'r fath yn briodol i'w rhannu. Trwy ddewis postio eitemau neu ddefnyddio unrhyw un o'n nodweddion cymdeithasol neu gyfathrebu, mae defnyddwyr yn cydnabod eu bod yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain, ac yn cytuno mai dim ond gwybodaeth a delweddau y mae ganddyn nhw hawl gyfreithiol i'w rhannu y byddan nhw'n eu rhannu. Ni all ISTH gymryd unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth o'r fath a gesglir neu a ddatgelir mewn postiadau o'r fath.

Anogir defnyddwyr hefyd i adolygu datganiadau preifatrwydd unrhyw wefannau eraill yr ymwelir â hwy trwy hypergysylltiadau a bostir ar ein Gwefan i ddeall sut mae'r gwefannau hynny'n casglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth. Nid yw ISTH yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd na chynnwys arall gwefannau trydydd parti a gyrchir trwy unrhyw wefan ISTH.

Cyn i chi ddatgelu i Ddata Personol ISTH person arall, mae'n rhaid i chi gael caniatâd yr unigolyn hwnnw i ddatgelu a phrosesu Data Personol yr unigolyn hwnnw yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

6.  Gwybodaeth Cerdyn Talu

Gallwch ddewis prynu nwyddau neu wasanaethau o'r ISTH gan ddefnyddio cerdyn talu. Yn nodweddiadol, darperir gwybodaeth cerdyn talu yn uniongyrchol gennych chi, trwy wefan ISTH, i'r gwasanaeth prosesu taliadau sy'n cydymffurfio â PCI / DSS y mae'r ISTH yn tanysgrifio iddo, ac nid yw ISTH ynddo'i hun yn prosesu nac yn storio gwybodaeth y cerdyn. Weithiau, bydd unigolion yn gofyn i weithwyr ISTH, ar eu rhan, fewnbynnu gwybodaeth cardiau talu i'r gwasanaeth prosesu taliadau sy'n cydymffurfio â PCI / DSS. Mae ISTH yn eich annog yn gryf i beidio â chyflwyno'r wybodaeth hon trwy ffacs. Pan fydd gweithwyr ISTH yn derbyn gwybodaeth cerdyn talu gan unigolion trwy e-bost, ffacs, ffôn neu bost, caiff ei nodi yn ôl y cyfarwyddyd ac yna ei ddileu neu ei ddinistrio.

 

7.  Gwybodaeth bersonol a gawn gan drydydd partïon

Gall ISTH dderbyn gwybodaeth bersonol am unigolion gan drydydd partïon. Er enghraifft, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol gan eich cyflogwr os yw'n eich cofrestru ar gyfer hyfforddiant neu aelodaeth. Efallai y bydd un o'n partneriaid hyfforddi trydydd parti hefyd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag ISTH pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer hyfforddiant trwy'r partner hwnnw.

 

8.  Eich Defnydd o Wefan ISTH

Mae gwefan ISTH yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig ac yn ei storio. Gall y wybodaeth gynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), y rhanbarth neu'r lleoliad cyffredinol lle mae'ch cyfrifiadur neu ddyfais yn cyrchu'r rhyngrwyd, math o borwr, caledwedd a meddalwedd cyfrifiadur y defnyddiwr, a'r system weithredu, y math o Wasanaeth Ar-lein sy'n cael ei ddefnyddio (gan gynnwys y cynnyrch ID neu rif cyfresol a gwybodaeth am drwydded cynnyrch) a gwybodaeth ddefnydd arall am ddefnyddio gwefan ISTH, gan gynnwys hanes y tudalennau rydych chi'n edrych arnyn nhw. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i'n helpu i ddylunio ein Gwefan i weddu i anghenion ein defnyddwyr yn well.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth gyffredinol am sut, a pha mor aml, mae defnyddwyr yn defnyddio, pori, neu weld cynnwys ar ein gwefannau, pa gynhyrchion maen nhw'n eu prynu a sut mae defnyddwyr yn defnyddio ac yn rhyngweithio â'n Gwasanaethau Ar-lein. Mae'r wybodaeth hon, ynghyd â gwybodaeth am amseroedd mynediad a chyfeiriadau cyfeiriadau gwefan yn ein helpu i gynnal ansawdd ein gwasanaethau a chasglu ystadegau cyffredinol am ddefnyddwyr ein Gwefan. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'r wybodaeth ddefnydd a ddisgrifir uchod yn nodi defnyddwyr yn bersonol, ond mewn rhai achosion gall fod yn gysylltiedig â gwybodaeth bersonol fel cyfeiriad e-bost. Yn dibynnu ar ba un o'n gwefannau neu'r math o Wasanaeth Ar-lein sy'n cael ei ddefnyddio, a'r math penodol o wybodaeth ddefnydd sy'n cael ei chasglu, gellir cysylltu peth neu'r cyfan o'r wybodaeth honno â chyfrif y defnyddiwr.

Yn ogystal, os yw defnyddiwr yn derbyn ein negeseuon e-bost ar ffurf HTML, gallwn ddefnyddio dulliau technolegol i wella ein gwasanaethau a'n cyfathrebiadau i'r defnyddiwr trwy, er enghraifft, benderfynu a yw'r defnyddiwr hwnnw wedi agor neu anfon ein negeseuon e-bost a / neu glicio ar ddolenni yn yr e-byst hynny. neu i benderfynu a yw'r defnyddiwr wedi gwneud ymholiad neu bryniant mewn ymateb i e-bost penodol. Efallai y bydd y dulliau technolegol hyn yn ein galluogi i gasglu a defnyddio gwybodaeth ar ffurf y gellir ei hadnabod yn bersonol. Gall defnyddwyr nad ydynt am i wybodaeth o'r fath gael ei chasglu o e-byst HTML ofyn am newid yn fformat e-byst yn y dyfodol trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'ch cyfeiriad IP i helpu i ddarganfod problemau gyda'n gweinydd ac i weinyddu ein Gwefan, dadansoddi tueddiadau, olrhain symudiadau ymwelwyr, a chasglu gwybodaeth ddemograffig eang sy'n ein cynorthwyo i nodi dewisiadau ymwelwyr. Mae Gwefan ISTH hefyd yn defnyddio cwcis a bannau gwe (gweler isod). Nid yw'n olrhain defnyddwyr pan fyddant yn croesi i wefannau trydydd parti, nid yw'n darparu hysbysebu wedi'i dargedu iddynt, ac felly nid yw'n ymateb i signalau Peidiwch â Thracio (DNT).

 

Cwcis, bannau gwe a pheidiwch â thracio

Mae cwcis yn ddarnau o ddata y mae gwefan yn eu trosglwyddo i yriant caled defnyddiwr at ddibenion cadw cofnodion. Mae bannau gwe yn ddelweddau picsel tryloyw a ddefnyddir wrth gasglu gwybodaeth am ddefnyddio gwefan, ymateb e-bost ac olrhain. Mae Gwefan ISTH yn defnyddio cwcis a bannau Gwe i ddarparu gwell ymarferoldeb ar y wefan (ee, ID defnyddiwr a chyfrinair, a chofrestru cynadleddau) a data traffig cyfanredol (ee, pa dudalennau yw'r rhai mwyaf poblogaidd). Gellir danfon y cwcis hyn mewn cyd-destun parti cyntaf neu drydydd parti. Gall ISTH hefyd ddefnyddio cwcis a bannau gwe ar y cyd â negeseuon e-bost a ddosberthir gan ISTH. Mae Gwefan ISTH hefyd yn casglu gwybodaeth gyfyngedig (asiant defnyddiwr, atgyfeiriwr HTTP, yr URL olaf y gofynnodd y defnyddiwr amdano, ochr clicio ochr y cleient ac ochr y gweinydd) am ymweliadau â'n Gwefan; gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddadansoddi patrymau traffig cyffredinol ac i gynnal a chadw system yn rheolaidd. Mae gennych ddewisiadau o ran rheoli cwcis ar eich cyfrifiadur. I ddysgu mwy am eich gallu i reoli cwcis a bannau gwe, ymgynghorwch â'r nodweddion preifatrwydd yn eich porwr.

Mae Gwefan ISTH yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. ("Google") i olrhain pa mor aml y mae unigolion yn cyrchu neu'n darllen cynnwys ISTH. Mae Google Analytics yn defnyddio "cwcis", sef ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon yn ei chyfanrwydd i ddeall pa gynnwys sy'n ddefnyddiol neu'n ddiddorol i'n haelodau, fel y gallwn gynhyrchu'r cynnwys mwyaf gwerthfawr i ddiwallu'ch anghenion. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso'ch defnydd o'r wefan, llunio adroddiadau ar weithgaredd gwefan ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill sy'n ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnyddio'r rhyngrwyd. Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae'n ofynnol iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu'ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch, os gwnewch hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ymarferoldeb llawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio Gwefan ISTH, rydych yn cydsynio i Google brosesu data amdanoch yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Mae'r ISTH yn defnyddio rhaglen rheoli cronfa ddata farchnata sy'n defnyddio cwci pan fydd defnyddiwr yn rhyngweithio â chyfathrebiad marchnata, fel e-bost marchnata neu dudalen lanio ar sail marchnata ar ein gwefan. Mae'r cwci hwn yn casglu gwybodaeth bersonol fel eich enw, pa dudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar wefan ISTH, eich hanes yn cyrraedd gwefan ISTH, eich pryniannau o'r ISTH ac ati. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i werthuso effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd marchnata. Efallai y byddwch chi'n gosod eich porwr i rwystro'r cwcis hyn.

Mae ISTH yn olrhain defnyddwyr pan fyddant yn croesi o'n prif wefan gyhoeddus (ISTH.org) i'n cyfran aelodaeth ISTH o'r Wefan trwy fewngofnodi gyda'u henw defnyddiwr a'u cyfrinair, yn ogystal â phan fydd ymwelwyr â'n gwefan yn mynd i mewn trwy dudalen glanio marchnata. Nid yw'r ISTH yn olrhain ei ddefnyddwyr pan fyddant yn croesi i wefannau trydydd parti, nid yw'n darparu hysbysebu wedi'i dargedu iddynt, ac felly nid yw'n ymateb i signalau Peidiwch â Thracio (DNT).

 

9.  Defnyddio a Phrosesu Data Personol

Mae ISTH yn prosesu'ch data personol i ddarparu'r nwyddau neu'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt neu wedi'u prynu gennym ni, gan gynnwys gwasanaethau aelodaeth, digwyddiadau, hyfforddiant, gweithdai, cyhoeddiadau a chynnwys arall. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i fireinio ein nwyddau a'n gwasanaethau i'w teilwra'n well i'ch anghenion ac i gyfathrebu â chi am wasanaethau eraill cynigion ISTH a allai fod yn berthnasol i chi.

Bydd Data Personol a gyflwynir i ISTH gennych yn cael ei ddefnyddio at y dibenion a bennir yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu ar dudalennau perthnasol Gwefan neu bwynt casglu ISTH. Gall ISTH ddefnyddio'ch Data Personol i:

 

 1. gweinyddu'r Wefan (ee eich proffil aelodaeth);
 2. personoli'r Wefan i chi;
 3. gwirio pwy ydych chi wrth osod archeb, mewngofnodi i gyfrif, neu i atal mynediad heb awdurdod i wybodaeth cyfrif defnyddiwr neu ei defnyddio;
 4. galluogi eich defnydd o'r gwasanaethau sydd ar gael ar y Wefan;
 5. cyflenwi i chi wasanaethau a brynir trwy'r Wefan;
 6. anfon datganiadau, anfonebau a nodiadau atgoffa taliadau atoch chi, a chasglu taliadau gennych chi;
 7. anfon cyfathrebiadau masnachol heblaw marchnata atoch;
 8. anfon hysbysiadau e-bost atoch yr ydych wedi gofyn amdanynt yn benodol;
 9. anfonwch ein cylchlythyrau e-bost atoch mewn perthynas â'r e-Breifatrwydd-Rheoleiddio yn y drefn honno rhag ofn eich bod wedi derbyn gwasanaeth o'r fath, (gallwch ein hysbysu ar unrhyw adeg os ydych chi am ddad-danysgrifio o'r cylchlythyrau);
 10. delio ag ymholiadau a chwynion a wneir gennych chi neu amdanoch chi sy'n ymwneud â'r Wefan;
 11. cadw'r Wefan yn ddiogel ac atal twyll;
 12. nodi ffyrdd y gallwn wella cynhyrchion a gwasanaethau i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr;
 13. gwirio cydymffurfiad â'r telerau ac amodau sy'n llywodraethu defnyddio'r Wefan.


Os cyflwynwch Ddata Personol i'w gyhoeddi ar y Wefan, bydd ISTH yn cyhoeddi ac fel arall yn defnyddio'r wybodaeth honno yn unol â'r hawliau a roddir i ISTH o dan y Polisi Preifatrwydd hwn.

Gall ISTH ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol wrth gyflawni unrhyw gontract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda chi, i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, neu lle mae gan ISTH fuddiant busnes dilys mewn defnyddio'ch gwybodaeth i wella'r gwasanaethau a'r cynhyrchion a ddarparwn. Mae dibenion busnes cyfreithlon yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i un neu bob un o'r canlynol: darparu marchnata uniongyrchol ac asesu effeithiolrwydd hyrwyddiadau a hysbysebu; addasu, gwella neu bersonoli ein gwasanaethau, ein cynhyrchion a'n cyfathrebiadau; canfod twyll; ymchwilio i weithgaredd amheus (ee, torri ein Telerau Gwasanaeth, y gellir eu canfod yma) ac fel arall yn cadw ein Gwefan yn ddiogel; a chynnal dadansoddeg data. 

Yn ogystal, gallwn ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y ffyrdd a ganlyn (ar ôl cael eich caniatâd, os oes angen):

 

 • Rhoi gwybodaeth i chi am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi'n gofyn amdanyn nhw gennym ni;
 • Anfon cyfathrebiadau cyfnodol atoch;
 • I ddarparu gwybodaeth i chi am gynhyrchion, digwyddiadau a gwasanaethau eraill rydyn ni'n eu cynnig sydd naill ai (i) yn debyg i'r rhai rydych chi eisoes wedi prynu neu ymholi amdanyn nhw, neu (ii) cynhyrchion, digwyddiadau a gwasanaethau cwbl newydd;
 • At ddibenion busnes ac ymchwil mewnol i helpu i wella, gwerthuso, datblygu a chreu gwefannau ISTH (gan gynnwys ystadegau defnydd, megis "gweld tudalennau" ar Wefannau ISTH a'r cynhyrchion ynddynt), cynhyrchion a gwasanaethau;
 • Eich hysbysu am newidiadau neu ddiweddariadau i'n Gwefannau, ein cynhyrchion neu ein gwasanaethau;
 • Gweinyddu ein gwasanaethau ac at weithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, ystadegol ac atolygon;
 • Caniatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth; a
 • At unrhyw bwrpas arall y gallwn roi gwybod ichi o bryd i'w gilydd.

 

10. Pryd a Sut Rydym yn Rhannu Gwybodaeth ag Eraill

Mae gwybodaeth am eich pryniannau a'ch aelodaeth ISTH yn cael ei chynnal ar y cyd â'ch cyfrif aelodaeth neu broffil. Mae'r wybodaeth bersonol y mae ISTH yn ei chasglu gennych yn cael ei storio mewn un neu fwy o gronfeydd data a gynhelir gan drydydd partïon sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau. Nid yw'r trydydd partïon hyn yn defnyddio nac yn cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol at unrhyw bwrpas heblaw storio ac adalw cronfa ddata. Gall ISTH hefyd gyflogi trydydd partïon i anfon gwybodaeth atoch, gan gynnwys eitemau fel cyhoeddiadau rydych chi efallai wedi'u prynu, neu ddeunydd gan noddwr digwyddiad.

Nid yw ISTH fel arall yn datgelu nac yn trosglwyddo'ch data personol i drydydd partïon oni bai: (1) eich bod yn cydsynio neu'n ei awdurdodi; (2) mae'n angenrheidiol er mwyn cyflawni'r contract rydych wedi'i lofnodi gyda ni; (3) mae mewn cysylltiad â chynadleddau a gynhelir gan ISTH ac a gyd-noddir gan ISTH fel y disgrifir uchod; (4) darperir y wybodaeth i gydymffurfio â'r gyfraith (er enghraifft, i gydymffurfio â gwarant chwilio, subpoena neu orchymyn llys, neu ar gyfer rhwymedigaethau treth), gorfodi cytundeb sydd gennym gyda chi, neu i amddiffyn ein hawliau, eiddo neu diogelwch, neu hawliau, eiddo neu ddiogelwch ein gweithwyr neu eraill; (5) darperir y wybodaeth i'n hasiantau, gwerthwyr neu ddarparwyr gwasanaeth sy'n cyflawni swyddogaethau ar ein rhan; (6) mynd i'r afael ag argyfyngau neu weithredoedd Duw; neu (6) mynd i'r afael ag anghydfodau, hawliadau, neu i bersonau sy'n dangos awdurdod cyfreithiol i weithredu ar eich rhan; a (7) trwy'r Cyfeiriadur Aelodau ISTH. Efallai y byddwn hefyd yn casglu data cyfanredol am ein haelodau ac ymwelwyr â'r Wefan ac yn datgelu canlyniadau gwybodaeth agregedig o'r fath (ond nad yw'n bersonol adnabyddadwy) i'n partneriaid, darparwyr gwasanaeth, hysbysebwyr a / neu drydydd partïon eraill at ddibenion marchnata neu hyrwyddo.

Sylwch, pan fyddwn yn datgelu neu'n trosglwyddo'ch data personol i drydydd partïon i ddarparu gwasanaethau cyfyngedig ar ein rhan, megis cyhoeddi a / neu anfon cylchlythyrau, gweithredu ein cyfarfodydd, cyflawni a cludo archebion y mae defnyddwyr wedi'u gosod a chwblhau trafodion y mae defnyddwyr yn gofyn amdanynt , rydyn ni'n darparu'r wybodaeth honno sydd ei hangen ar y cwmnïau hynny i roi'r dasg benodol maen nhw wedi'i llogi i'w gwneud i ni, ac rydyn ni'n eu gwahardd rhag defnyddio'r wybodaeth honno at unrhyw bwrpas arall, ac rydyn ni'n ei gwneud yn ofynnol iddyn nhw gadw at safonau preifatrwydd gwybodaeth llym.

Efallai y bydd Gwefan ISTH yn rhyngweithio â gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ac eraill. Os dewiswch "hoffi" neu rannu gwybodaeth o Wefan ISTH trwy'r gwasanaethau hyn, dylech adolygu polisi preifatrwydd y gwasanaeth hwnnw. Os ydych chi'n aelod o wefan cyfryngau cymdeithasol, gall y rhyngwynebau ganiatáu i'r safle cyfryngau cymdeithasol gysylltu eich ymweliad safle â'ch data personol.

Os cymerwch ran mewn Cyngresau, hyfforddiant, cyfarfodydd neu ddigwyddiadau eraill, gall ISTH ddefnyddio a chyhoeddi eich Data Personol, ffotograffau ac argraffiadau fideo a gymerwyd yn ystod y digwyddiadau a / neu gyfarfodydd at ddibenion ISTH.

Ni fydd ISTH, heb eich caniatâd penodol, yn cyflenwi eich Data Personol i unrhyw drydydd parti at eu dibenion marchnata, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Mae'r ISTH yn sicrhau bod gwybodaeth aelodau ar gael trwy'r Cyfeiriadur Aelodau ISTH i aelodau eraill ISTH sy'n defnyddio'r Wefan. Gall aelodau ddewis a ddylid cadw eu data personol yn breifat trwy fewngofnodi i'w cyfrif a newid eu dewisiadau.

 

11. Trosglwyddo Data Personol i'r Unol Daleithiau

Mae gan ISTH ei bencadlys yn yr Unol Daleithiau. Bydd gwybodaeth a gasglwn gennych yn cael ei phrosesu yn yr Unol Daleithiau. Nid yw’r Unol Daleithiau wedi ceisio na derbyn canfyddiad o “ddigonolrwydd” gan yr Undeb Ewropeaidd o dan Erthygl 45 o’r GDPR. Mae ISTH yn dibynnu ar randdirymiadau ar gyfer sefyllfaoedd penodol fel y nodir yn Erthygl 49 o'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR”). Yn benodol, mae ISTH yn casglu ac yn trosglwyddo i ddata personol yr UD yn unig: gyda'ch caniatâd; i gyflawni contract gyda chi; neu i gyflawni budd cyfreithlon cymhellol ISTH mewn modd nad yw'n gorbwyso'ch hawliau a'ch rhyddid. Mae ISTH yn ceisio defnyddio mesurau diogelwch addas i amddiffyn preifatrwydd a diogelwch eich data personol a'i ddefnyddio dim ond yn gyson â'ch perthynas ag ISTH a'r arferion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Mae ISTH hefyd yn lleihau'r risg i'ch hawliau a'ch rhyddid trwy beidio â chasglu na storio gwybodaeth bersonol sensitif amdanoch chi.

 

12.  Cadw Data

Mae eich data personol yn cael ei storio ar weinyddion y gwasanaethau rheoli cronfa ddata cwmwl y mae'r ISTH yn eu defnyddio. Mae ISTH yn cadw data trwy gydol perthynas fusnes y cwsmer neu'r aelod ag ISTH. Gall ISTH gadw'r holl wybodaeth a gyflwynwch ar gyfer copïau wrth gefn, archifo, atal twyll a cham-drin, dadansoddeg, bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol, neu lle mae ISTH fel arall yn credu'n rhesymol bod ganddo reswm dilys dros wneud hynny. Mewn rhai achosion gall ISTH ddewis cadw gwybodaeth benodol ar ffurf wedi'i dadbersonoli neu ei chydgrynhoi. I gael mwy o wybodaeth am ble a pha mor hir y mae eich data personol yn cael ei storio, ac i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau dileu a hygludedd, cysylltwch â'r ISTH yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

 

13.  Eich Dewisiadau a'ch Hawliau

Pan fo'r prosesu yn seiliedig ar gydsyniad, bydd gennych hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Ni fydd tynnu caniatâd yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu yn seiliedig ar gydsyniad cyn ei dynnu'n ôl.

Os nad ydych am dderbyn cyfathrebiadau gennym mwyach, gallwch roi gwybod i ni trwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Efallai y bydd y cyfathrebiadau a anfonwn atoch yn cynnwys mecanweithiau optio allan sy'n caniatáu ichi newid eich dewisiadau. Gall pob defnyddiwr sydd wedi'i gofrestru gydag un o'n gwefannau fewngofnodi i'w cyfrif a chyrchu neu ddiweddaru'r wybodaeth gyswllt sy'n gysylltiedig â'r cyfrif hwnnw ar hyn o bryd, gan gynnwys er enghraifft cyfeiriad postio neu gyfeiriad e-bost. Efallai y bydd defnyddwyr hefyd yn gallu defnyddio ein gwefannau i weld a diweddaru gwybodaeth ynghylch archebion diweddar, gosodiadau talu (megis gwybodaeth cardiau credyd), gosodiadau hysbysu e-bost a hanes archebion blaenorol. Os anghofiwyd cyfrinair, gall defnyddiwr hefyd ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer ei ailosod ar dudalen gwybodaeth y cyfrif.

O ran hoffterau cyfathrebu, gall defnyddiwr ddad-danysgrifio o gylchlythyrau trwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi'u cynnwys mewn unrhyw gylchlythyr a dderbynnir. Bydd angen i ddefnyddiwr y mae ei gyfeiriad e-bost wedi newid ac a hoffai barhau i dderbyn cylchlythyrau, gyrchu'r cyfrif a diweddaru'r wybodaeth cyfeiriad e-bost ac efallai y bydd angen iddo gofrestru eto ar gyfer y cylchlythyr. Weithiau, byddwn yn anfon e-byst yn ymwneud ag amhariadau gwefan, cynhyrchion newydd a newyddion eraill am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Anfonir yr e-byst hyn at bob deiliad cyfrif ac nid ydynt yn seiliedig ar danysgrifiadau. Mae e-byst o'r fath yn cael eu hystyried yn rhan o'n gwasanaeth i ddefnyddwyr ein gwefannau. Gall defnyddiwr optio allan o'r cyfathrebiadau hyn trwy ddilyn y cyfarwyddiadau optio allan ar ddiwedd yr e-bost.

Yn ddarostyngedig i gyfraith leol (er enghraifft, mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd yn darparu rhai hawliau ar gyfer gwrthrych data), efallai bod gennych rai hawliau ynglŷn â gwybodaeth yr ydym wedi'i chasglu ac sy'n gysylltiedig â chi. Rydym yn eich annog i gysylltu â ni i ddiweddaru neu gywiro'ch gwybodaeth os bydd yn newid neu os ydych chi'n credu bod unrhyw wybodaeth rydyn ni wedi'i chasglu amdanoch chi'n anghywir. Gallwch hefyd ofyn i ni weld pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, i ddileu eich gwybodaeth bersonol ac efallai y byddwch chi'n dweud wrthym a ydych chi'n gwrthwynebu ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol. Mewn rhai awdurdodaethau, efallai y bydd gennych hawl i gwyno i'ch awdurdod diogelu data lleol. Os hoffech drafod neu arfer yr hawliau sydd gennych, anfonwch e-bost atom trwy Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

Gallwch hefyd ofyn am wybodaeth am: bwrpas y prosesu; y categorïau o ddata personol dan sylw; pwy arall y tu allan i ISTH a allai fod wedi derbyn y data gan ISTH; beth oedd ffynhonnell y wybodaeth (os na wnaethoch ei darparu'n uniongyrchol i ISTH); a pha mor hir y bydd yn cael ei storio. Mae gennych hawl i gywiro / cywiro cofnod o'ch data personol a gedwir gan ISTH os yw'n anghywir. Gallwch ofyn i ISTH ddileu'r data hwnnw neu roi'r gorau i'w brosesu, yn amodol ar rai eithriadau. Gallwch hefyd ofyn i ISTH roi'r gorau i ddefnyddio'ch data at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai gwledydd, mae gennych hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod diogelu data priodol os oes gennych bryderon ynghylch sut mae ISTH yn prosesu'ch data personol. Os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith, bydd ISTH, ar eich cais chi, yn darparu'ch data personol i chi neu'n ei drosglwyddo'n uniongyrchol i reolwr arall.

Darperir mynediad rhesymol i'ch data personol heb unrhyw gost i aelodau ISTH, mynychwyr cynadleddau ac eraill ar gais a wneir i ISTH yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.. Os na ellir darparu mynediad o fewn amserlen resymol, bydd ISTH yn rhoi dyddiad ichi pryd y darperir y wybodaeth. Os gwrthodir mynediad am ryw reswm, bydd ISTH yn rhoi esboniad pam y gwrthodwyd mynediad.

 

14.  Diogelwch eich Gwybodaeth

Mae ISTH yn cynnal mesurau diogelwch corfforol, technegol a gweinyddol i helpu i amddiffyn preifatrwydd data a gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a drosglwyddir i ISTH. Mae ISTH yn diweddaru ac yn profi ei dechnoleg ddiogelwch o bryd i'w gilydd. Rydym yn cyfyngu mynediad i'ch data personol i'r gweithwyr hynny sydd angen gwybod y wybodaeth honno i ddarparu buddion neu wasanaethau i chi. Rydym yn hyfforddi ein gweithwyr ynghylch pwysigrwydd cyfrinachedd a chynnal preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth. Rydym yn ymrwymo i gymryd mesurau disgyblu priodol i orfodi cyfrifoldebau preifatrwydd ein gweithwyr.

Bydd yn ofynnol i unrhyw ddefnyddiwr sy'n dewis cofrestru gydag unrhyw wefan ISTH neu ar Wasanaeth Ar-lein greu cyfrinair. Gall y defnyddiwr newid y cyfrinair hwn ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i'r gwasanaeth yn gyntaf trwy ddefnyddio'r cyfrinair cyfredol ac yna gosod un newydd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw cadw'r cyfrinair yn gyfrinachol. Dylai defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi o gyfrifiadur sy'n cael ei rannu ag eraill bob amser allgofnodi o'r wefan cyn ei adael i atal defnyddwyr dilynol y cyfrifiadur hwnnw rhag cyrchu gwybodaeth o dan eu mewngofnodi. Defnyddiwr sy'n credu bod rhywun wedi defnyddio ei gyfrinair neu cyfrif heb eu caniatâd, neu sydd â rheswm i gredu y bu torri diogelwch, dylai ein hysbysu ar unwaith i ailosod eu cyfrinair.

 

15.  Newidiadau a Diweddariadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Trwy ddefnyddio'r Wefan hon, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau a gynhwysir yn y Polisi Preifatrwydd hwn a'r Amodau Defnyddio a / neu unrhyw gytundeb arall a allai fod gennym gyda chi. Os na chytunwch ag unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn, ni ddylech ddefnyddio'r Wefan hon nac unrhyw fuddion neu wasanaethau ISTH. Rydych yn cytuno y bydd unrhyw anghydfod ynghylch preifatrwydd neu'r telerau a gynhwysir yn y Polisi Preifatrwydd a'r Amodau Defnyddio hyn, neu unrhyw gytundeb arall sydd gennym gyda chi, yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau Talaith Gogledd Carolina, Unol Daleithiau. Rydych hefyd yn cytuno i gadw at unrhyw gyfyngiad ar iawndal sydd wedi'i gynnwys mewn unrhyw gytundeb sydd gennym gyda chi.

Wrth i'n sefydliad, aelodaeth a buddion newid o bryd i'w gilydd, mae disgwyl i'r Polisi Preifatrwydd hwn a'r Amodau Defnyddio newid hefyd. Rydym yn cadw'r hawl i ddiwygio'r Polisi Preifatrwydd a'r Amodau Defnyddio ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, heb rybudd i chi, heblaw am bostio'r Polisi Preifatrwydd diwygiedig a'r Amodau Defnyddio ar y Wefan hon. Dylech edrych ar ein Gwefan yn aml i weld y Polisi Preifatrwydd a'r Amodau Defnyddio cyfredol sydd i bob pwrpas ac unrhyw newidiadau a allai fod wedi'u gwneud iddi. Mae'r darpariaethau a gynhwysir yma yn disodli'r holl hysbysiadau neu ddatganiadau blaenorol ynghylch ein harferion preifatrwydd a'r telerau ac amodau sy'n rheoli'r defnydd o'r Wefan hon.

 

Cwestiynau neu Sylwadau Ynglŷn â'r Polisi Preifatrwydd hwn?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, adborth, neu gwynion am ein Polisi Preifatrwydd, ffoniwch ni, anfonwch e-bost neu ysgrifennwch atom yn:

 

Cymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis

Sylw: Preifatrwydd

610 Jones Ferry Road, Ystafell 205

Carrboro, NC 27510-6113

Yn Unol Daleithiau

E-bost:  Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

Ffôn: +1 919 929-3807

 

Ni fyddwn yn anfon deunyddiau hyrwyddo neu farchnata mewn ymateb i gysylltiadau ynghylch cwestiwn neu sylw, oni bai eich bod yn rhoi caniatâd.

delwedd

Please enable the javascript to submit this form

Gyda chefnogaeth grantiau addysgol gan Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics, ac uniQure, Inc.

SSL hanfodol